انواع درخواست از شهرداری

راهنمای مراجعه به شهرداری مشهد

قطعا برای شما نیز پیش آمده است که قصد دارید عملی را در حیطه شهر و محل تحت مالکیت خود انجام دهید ولی نمی دانید این فعالیت نیاز به اخذ مجوز دارد یا خیر؟
اگر بلی، به چه نهاد یا سازمان هایی باید مراجعه نمود ؟ و در چه زمانی؟
اولویت اخذ مجوز از کدام نهاد است؟
استانداری، فرمانداری، شهرداری، شورای شهر ،سازمان ثبت اسناد، اتاق اصناف و…

ما به شما پیشنهاد می کنیم جهت اطلاع از ساده ترین ،سریعترین و به صرفه ترین مسیر برای رسیدن به پاسخ درخواست ها خود در شهرداری مشهد، قبل از مراجعه به شهرداری با ما در تماس باشید.

شهرداری مانند هر نهاد تخصصی دیگر از بخش های متفاوت (معاونت، مدیریت، مناطق، سازمان و شرکت های وابسته شهرداری مشهد ) تشکیل شده است .
درمیان این همه تشکیلات گسترده ،برای پاسخ در خواست باید به کدام بخش مراجعه نمود؟
باید به شهرداری مرکزمراجعه نمود ویا شهرداری مناطق ، نواحی، سازمان ها و…
این موضوع مربوط به کدامیک از حوزه ها می شود،شهرسازی،درآمد،خدمات شهری و…
فرایند انجام کار ومستندات مورد نیاز در هربخش به چه نحوی است؟

.دراین بخش ما سعی می کنیم درخواست های رایج از شهرداری مشهد را برای شما ترسیم نماییم .

الف-پروانه ساختمانی:

کلیه مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی مشروع ساختمان‌سازی باید از شهرداری پروانــه یــا مجوز دریافت نمایــد ایــن مجــوز مشــمول کلیــه اشــخاص حقیقــی یــا حقــوقی اعــم از ساختمان‌های شخصی؛ دولتی؛ نظامی؛ خدماتی؛ تجاری و… باشد

شهرداری موظف است در پروانه‌های صـادره نـوع اسـتفاده؛ تعداد طبقات؛ تعداد واحـدها تراکم ساختمانی؛ کاربری زمین؛ طرح تفضیلی مصوب؛ چیدمان پارکینگ؛ مهلت شروع و مدت ساخت را به‌طور واضح و بدون هیچ ابهـامی در آن درج نماید.

درخواست‌های گروه پروانه شامل  موارد ذیل می باشد

الف1-پروانه احداث بنا:

این مجوز جهت زمین بایر ومحصور ازسوی شهرداری صادر می گردد.

الف2-پروانه تجدید بنا:

این مجوز جهت افزایش بنای ساختمان وقبل از احداث بنای جدید صادر می گردد.

( املاک دارای ساختمان که قصد تخریب 100% بنای قدیمی را دارد)

الف3-پروانه توسعه بنا:

مجوز توسعه بنا برروی املاک دارای ساختمان ودارای گواهی مربوط به بنای قبلی که قصد توسعه بنا دارد وتمام یاقسمتی از بنای قبلی را حفظ می کند صادر می گردد.

نکات: این مجوز جهت افزایش بنا ساختمان وبر اساس ضوابط طرح تفصیلی مربوطه صادرمی گردد-بنای قبلی باید دارای استحکام باشد)

الف4-تمدید-اصلاح پروانه:

املاک دارای پروانه قبلی که اعتبارپروانه آن به پایان رسیده است وهمزمان قصد تغییرات درپروانه قبلی را دارند می توانند پس از درخواست وطی مراحل مربوطه، این مجوز را از شهرداری دریافت نمایند.

( مالک با شهرداری توافق  می نماید تا مندرجات پروانه صـادره قبلـی بر اساس ضـوابط طـرح تفصـیلی مربوطـه افزایش ویا کاهش پیدا کند)

الف5-اصلاح پروانه:

این مجوز جهت هرگونه تغییر درمفاد پروانه صادره قبلی از سوی شهرداری صادر می گردد.

الف6- تمدید، اصلاح پروانه:

این مجوز در مواردی که مهلت پروانه قبلی به اتمام رسیده ومالک قصد تجدید پروانه راداشته باشد صادر می شود.

 

گردش کار 6 مورد فوق به شرح زیر می باشد👇

پروانه

الف7-تجدید مفاد پروانه

درصورتی که به هر دلیل عملیات ساختمانی در مدت اعتبار پروانه وتمدیدهای آن به اتمام نرسد، می بایستی مفاد پروانه تجدید ودوباره صادر گردد

 

الف8-پروانه تجدید-اصلاح یاتمدید-اصلاح پروانه

املاک دارای پروانه قبلی که اعتبار پروانه آن به پایان رسیده است وهمزمان قصد تغییرات در پروانه قبلی را دارند می توانندپس از درخواست وطی مراحل مربوطه، این مجوز را ازشهرداری دریافت نمایند.

 

گردش کار 2 مورد فوق به شرح زیر می باشد👇

لینک دانلود مستندات👇

توضیحات پروانه(1396/06/22)

بازنگری در ضوابط مربوط به اعتبار پروانه های ساختمانی(1395/11/14)

حقوقات شهرداری بابت  اجرای ماده 101(ورود به محدوده-سرانه خدمات ومعابر) (1395/11/14)

عوارض مسکونی(1395/11/14)

عوارض پذیره تجاری(1395/11/20)

عوارض تغییر کاربری(1395/11/20)

 

ب-گـواهی:

هر بنایی بعد از اتمام مراحل احداث با مراجعه به شهرداری نسبت به تسویه‌حساب و دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی اقدام می‌نماید، چنانچه ملک در مرحله بهره‌برداری، دارای نما و مشمول استحکام بنا باشد پایان کار بهره‌برداری و چنانچـه ملـک در مرحلـه تـا سفت‌کاری و یا فاقد نما باشد پایان کار سفت‌کاری (عدم خلاف) و درصورتی‌که ملک قدیمی با تاریخ احداث قبل از تاریخ 74/12/22 و فاقد اسـتحکام بنا و نما باشد، مفاصاحساب دریافت خواهد کرد. درخواست‌های گروه گواهی شامل پایان کار، عدم خلاف، مفاصاحساب، گواهی انتقال و پایان کار تفکیک آپارتمان می‌باشد.

ب1-مفاصا حساب مرحله‌ای:

عبارت است از شناسنامه ساختمان که در آن اطلاعات مالکیت؛ نوع سند؛ مساحت و حدود اربعه؛ تراکم مصوب و سطح اشغال مجاز؛ کاربری مجاز؛ میزان در مسیر؛ که بر اساس گزارش کارشناس بازدید و با توجه به وضعیت ساختمان در مراحل ابتدائی ساختمان (گودبرداری، قالب‌بندی، بتن‌ریزی و…) گزارش‌شده و تخلف پیشروی طولی در حد یک سقف جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد و از تائید استحکام بنا درهمان مرحله ساختمانی گواهی مذکور صادر می‌گردد.

ب2-پایان کار سفت‌کاری یا عدم خلاف:

عبارت است از شناسنامه ساختمان که در آن اطلاعات مالکیت؛ نوع سند؛ مساحت و حدود اربعه؛ تراکم مصوب و سطح اشغال مجاز؛ کاربری مجاز؛ میزان در مسیر؛ زیربناهای موجود و کلیه مشخصات فنی ساختمان که بر اساس گزارش کارشناس بازدید و با توجه به وضعیت ساختمان که مرحله سفت‌کاری و یا فاقد نما بوده و درنهایت مشخصات مهندسین ناظر مربوطه و تعهدنامه‌های لازم از مالک ثبت‌شده است. (برای املاک دارای استحکام بنا – از مرحله سقف تا قبل از بهره‌برداری)

 

ب3-پایان کار بهره‌برداری:

عبارت است از شناسنامه ساختمان در حد بهره‌برداری که در آن علاوه بر اطلاعات گواهی عدم خلاف؛ نوع نمای بلوک ساختمان؛ تأییدیه آتش‌نشانی و آسانسور و تأییدیه مهندسین مرتبط در مرحله بهره‌برداری اخذ و درج می‌شود. (برای املاک دارای استحکام بنا – دارای نما در مرحله بهره‌برداری کامل)

 

ب4-مفاصا حساب:

مدرکی است که به عنوان جایگزین عدم خلاف وپایانکار بهره برداری برای املاک دستگاهی وقولنامه ای فاقد سند ازسوی شهرداری صادر می شود.

پایانکار

 

ب5-گواهی انتقال:

گواهی است درخصوص اعلام آ”خرین وضعیت ملک وآپارتمان در پاسخ به در خواست دفتر اسناد رسمی صادر می گردد.

ب6-پایان کار تفکیک آپارتمان:

این گواهی برای واحدهای آپارتمان بعد از صدور پایان کار بهره‌برداری ساختمان و صدور صورت‌مجلس و یا سند تفکیک اعیان صادر می‌شود. (برای واحدهای آپارتمانی که صورت‌مجلس و یا سند تفکیک اعیان دریافت نموده‌اند)

 

پایانکار تفکیکی

لینک دانلود مستندات👇

توضیحات پایانکاربهره برداری(1396/08/23)

گواهی انتقال آپارتمان توسط شهروندان

 

ج-استعلام:

عبارت است از گواهی پاسخ استعلام از ادارات و مؤسسات مالی که در آن مشخصات مالکیتی ملـک، حدود و مساحت عرصـه و زیربناهـای ملک نیز اشاره می شو دو می‌بایست مالک قبل از صدور پاسخ استعلام نسبت به تسویه‌حساب کلیه عوارضات ساختمانی اعم از عوارض سـالیانه نوسازی، عوارض انتقال سند و حقوقات مربوط به تخلفات احتمالی نسبت به آخرین گواهی اقدام نماید.

شما می توانید با کلیک برروی متن های زیر، نسبت به دانلود فرآیند تعدادی از استعلام ها اقدام نمایید.

لینک دانلود مستندات👇

استعلام املاک فاقد سند آستان قدس (1396/03/30)

 

د-مجوز دیوارکشی:

این مجوز جهت اراضی بایر و با توجه به شرایط و ضوابط تعیین‌شده. تبصره: وفق مفاد مصوبه شماره 9380/93/4/ش-93/08/20 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اراضی رها شـهری در راسـتای قـانون تعیـین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان‌های فاقد سند رسمی (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) بـه مـالکین اراضـی و املاک در محدوده بافـت پر شهری که دارای حداقل حدنصاب پاسخ گوئی می‌باشند و طرح تفصیلی و یا طرح اجرائی در خصوص نحوه و میزان رعایت معابر شهری رادارند مستند به ماده 110 قانون شهرداری از رعایت میزان در مسیر، اقدام به صدور مجوز دیوارکشی بـه ارتفـاع حـداکثر 80 سـانتیمتر و نرده گـذاری بـه ارتفـاع یک متر مجموعاً حداکثر 180 سانتیمتر به همراه مجوز ساخت اتاقک نگهبانی به مساحت 12 مترمربع نماید. تبصره: وفق ضوابط ابلاغی سازمان امور اراضی کشاورزی از ابتدای سال 1394 میزان مجاز ارتفاع دیوارکشی جهت اراضـی بـا کـاربری بـاغی حـداکثر یک‌صد و بیست سانتی‌متر و مابقی به‌صورت فن و نرده مجاز می‌باشد. بدیهی است رعایت ضوابط و مقررات سایر دستگاه‌های و اخذ پروانه احداث بنا توسط متقاضی از مرجع ذی‌ربط الزامی می‌باشد.

پروانه دیوارکشی

 

ه-آخرین  Ci Table  ملاک عمل شهرداری مشهد

مبنای محاسبات زیربناهای مشمول تراکم،  سطح اشغال و  عوارض ، به تفکیک نوع استفاده از فضاها و براساس  جداولی محاسبه می گردد که به اصطلاح Ci Table نامیده می شوند، در این بخش از سایت ،آخرین جداول ملاک عمل شهرداری  در بازه های زمانی مختلف به روز رسانی می شود .

لینک دانلود مستندات👇

سی آی تیبل مسکونی(1394/01/24)

سی آی تیبل تجاری(1394/02/01)

سی آی تیبل اقامتی (1393/08/17)

سخن پایانی

شهرداری به عنوان اصلی ترین متولی امور شهری، بخش عمده ای از درخواست های شهروندان را روزانه رسیدگی وپاسخگویی می کند،در این میان عدم شناخت کامل شهروندان از سیستم شهرداری بعضا همراه با راهنمایی های اشتباه دفاترپیشخوان وبرخی از پرسنل شهرداری ، سبب می شود تا مسیرهای کوتاه وشفاف به مسیرهای پروپیج وخم وغیر اصولی تبدیل گردند. چنانچه در برخی از پرونده ها، ورود مدیران ارشد شهری واخذ نظرات آن ها به تنها را ه حل ممکن برای پاسخگویی به شهروندان مبدل می گردد . اتلاف زمان وهزینه برای شهرداری وبه ویژه مردم وسرمایه گذاران نتیجه عدم بهره گیری از خدمات مشاوره ویا مشاوره با افراد غیر خبره وبه اصطلاح غیر متخصص می باشد.
همانطور که قبلا از مراجعه به متخصص چشم، متخصص اعصاب و یا هر متخصص دیگر، برای تشخیص مشکل ابتدا به دکتر عمومی مراجعه می کنید، ما به شما پیشنهاد می کنیم با استفاده از خدمات مشاوره امور شهرداری ،در حداقل زمان و باصرف حداقل هزینه ،علاوه بر تشخیص بخش مربوط به پاسخگویی در شهرداری مشهد ،از فرآیند و اطلاعات مورد نیاز برای ارتباط وتعامل با آن بخش بهره مند گردید.
برای اطلاع از انواع خدمات مشاوره می توانید به بخش محصولات در صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید.

با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد.
برچسب ها

سيد مجتبي فرشچي

طی سالهای 85 لغایت 94، یعنی 9 سال در بخشهای شهرسازی و درآمد شهرداری مشهد مشغول به کار بوده ام. اکنون مایلم با هدف شفافیت هر چه بیشتر امور شهرداری، تجربیات گرانقدر و اطلاعات خود را در اختیار مردم عزیز و سرمایه گذاران محترم ساختمان قرار دهم، در قالب: 1- خدمات محاسبه آنلاین عوارض ، 2-ویدئوهای آموزشی.

‫۶ نظرها

 1. سلام. بنده یک واحد آپارتمان خریدم که پایانکار کلی و سند تفکیکی داره ولی پایانکار تفکیکی نداره،سوالم این هست که برای گرفتن پایانکار تفکیکی نیاز هست تمام ساکنین آپارتمان با هم اقدام کنیم یا من به طور مستقل میتونم در این مورد اقدام کنم؟

  1. سلام. از آنجایی که ملک دارای پایانکار کلی هست و شما نیز سند تفکیکی آپارتمان خود را در دست دارید، بله می توانید به طور مستقل به شهرداری مراجعه و درخواست پایانکار تفکیکی نمایید. اگر خواستید ما هم آمادگی انجام این کار را برای شما داریم.

 2. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت تمامی خادمین گمنام شهرها و شهر عزیزم مشهد مقدس.
  موضوع: جویای بررسی کارشناسی تیم متخصص و محترم شهرداری و شهرسازی جهت بسته شدن ورودی عبدالمطلب ۶۴ حاشیه خیام
  با احترام اهالی محله عبدالمطلب ۶۴ که مدتیست ورودی محله ایشان موقتا با دو عدد بلوکه سیمانی بسته شده و به اهالی قول باز شدن داده شده البته حاشیه کال با فضای سبز مزین شده که جای قدر دانی دارد. اما به دلیل بسته ماندن ورودی امر آمد و شد از مسیر قائم فقط میسر میباشد که این امر قیمت خانه ها و مغازه های محله را تا ۲/۳ پایین آورده با این حال تمامی ساکنین به تیم پرتلاش و توانمند شما اعتماد کامل دارند و خاستار جواب منصفانه و راهکاره کار آمد شما عزیزان هستند.
  با تشکر و سپاس فراوان
  ساکنین عبدالمطلب ۶۴ قدیم و یا آدرس جدید همان کوچه عبدالمطلب ۵۸ قائم قائم ۸ انتهای خاکی دست راست

  1. سلام؛ این وب سایت متعلق به شهرداری مشهد نیست و ما بخش خصوصی هستیم که مشاوره در این زمینه می دهیم.
   شما طی نامه ای موضوع را به شهردار منطقه دو منعکس نمایید و وقت ملاقات با شهردار گرفته و توضیح دهید مساله خود را تا رسیدگی کنند

 3. با سلام
  نمونه نامه درخواست نصب دستک (برای منطقه ۱۲ مشهد) می خواستم. ممنون میشم حتی الامکان تا فردا راهنمایی بفرمائید.
  سپاسگزارم

  1. سلام؛ در این زمینه خدماتی نداریم. لطفا به منطقه ۱۲ یا به دفاتر پیشخوان شهرسازی آن منطقه مراجعه نمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا

سلام بر شما؛

سید مجتبی فرشچی

بستن
بستن
Open chat
1
سلام. چنانچه سوالی در خصوص خدمات و یا آموزشهای ما دارید، از طریق واتساپ {09150707678} ارتباط بگیرید.
روی آیکن زیر مجدد کلیک کنید: