بخشنامه تبدیل آرای قلع بنا به جریمه

در صورت تمایل جهت محاسبه میزان دقیق جریمه ملک خود، تنها کافی است کدنوسازی ملک خود را به شماره 09150707678 پیامک نمایید

عطف به نامه شماره 38/42/5012 مورخ 1402/02/25 استانداری و ابلاغ دستورالعمل اجرائی بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص تعیین تکلیف آراء قلع کمیسیون ماده ۱۰۰ و با توجه به گزارش ارسالی به شماره 292/40511 مورخ 1402/02/31 به منظور پاسخگویی صرفا با ترتیبات به شرح ذیل اقدام می گردد

1- بررسی آرای صادره کمیسیونهای ماده صد به لحاظ انطباق با شرایط اعلام شده در بخشنامه (پیوست) و فراخوان ذینفعان
2- اخذ تاییدیه اصول فنی و بهداشتی برابر بخشنامه پیوست و تکمیل فرم استحکام بنا (پیوست)
3- تایید انطباق اصول شهرسازی برابر بخشنامه ( پیوست ) و تنظیم صورتجلسه توسط هیئت فنی منطقه
4- اخذ تعهدنامه (پیوست) از متقاضی
5- به روز رسانی محاسبات سیستم به لحاظ تحلیل تخلفات
6- ارسال به درآمد منطقه به جهت صدور فیش و تفهیم مهلت پرداخت فیش صادره به ذی نفعان تایید فیشها توسط درآمد منطقه و سپس ارسال به سازمان نظام مهندسی و اخذ تاییدیه آتشنشانی آسانسور و سایر تاییدات لازمه
7- صدور گواهی با رعایت سایر ضوابط

ماده ۱ دستورالعمل اجرایی

ساختمانهای مورد بررسی الزاما داخل محدوده شهر باشد.
ساختمانهای مورد بررسی الزاما دارای رای قطعی ک م ۱۰۰ قبل از ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ باشد.

ماده ۲ دستورالعمل اجرایی

احراز بند ۱ و بند ۳ در خصوص رعایت مصادیق اصول فنی و رعایت مصادیق اصول بهداشتی توسط مهندسان ناظر یا مهندسان ذیصلاح یا کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.

در ساختمانهای فاقد پروانه نیز احراز رعایت ضوابط شهرسازی مشابه سایر پرونده ها به شرح موارد ذیل ضروری است. مصادیق احراز بند ۲ در خصوص رعایت اصول شهرسازی به شرح زیر تعیین گردد:

الف – قواعد عام

کلیه تخلفات دارای رای قلع که در طرحهای تفصیلی جدید مجاز شده قابلیت پاسخگویی دارد
عدم تجاوز به معابر عمومی و املاک مجاور ) تصرف (عدوانی در کلیه موارد لازم الرعایه است.
رفع مشرفیت در کلیه موارد لازم الرعایه است.
تغییر کاربری باغات و فضای سبز مجاز نمی باشد.
تغییر کاربری خدماتی طرحهای تفصیلی بازنگری مجاز نمی باشد در خصوص املاک دارای کاربری خدماتی ستاره دار با رعایت ضوابط طرحهای بازنگری اقدام گردد.
ساختمانهای موضوع بند ۱۱ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري مورخ ۹۸/۵/۲ پیرامون ضوابط بلند مرتبه سازي پس از اخذ گزارش انطباق شهری و با رعایت ملاحظات شهرسازی قابل پاسخگویی خواهد بود.

ب – قواعد خاص

1- طبقه

رعایت حرایم ابلاغی ،میراثی ،تاسیساتی امنیتی و … (در موارد نقض حریم با اخذ استعلام از متولی )
برای پلاکهای شمالی در آخرین طبقه مازاد (در صورتی که بزرگتر از ۴ روی همکف باشد) در صورت وجود شاکی در زمان صدور رای ،قلع از ضلع شمال رعایت سه متر عقب نشینی به جهت رعایت عدم سایه اندازی و مزاحمت ( طبقاتی که در طرح تفصیلی بازنگری مجاز شده است بدون محدودیت)

۲- پیشروی طولی

در طبقات زیرزمین بدون محدودیت
در طبقات همکف و بالاتر تا میزان همجوار بیشتر( رعایت پخ از همجوار کمتر در صورت وجود شاکی در زمان صدور رای قلع) یا تا میزان درصد سطح اشغال راسته شکل گرفته ( ۵۰ درصد +۱ قطعات سمت پلاک) با رعایت پخ از همجوار کمتر (در صورت وجود شاکی در زمان صدور رای قلع) بلامانع است.

3عقب نشینی اعیان

پر شدن عقب نشینی از سمت معبر بدون محدودیت پاسخگویی می گردد.

۴-تبدیل پیلوت

تبدیل به جریمه تا میزانی که منجر به مزاحمت پارکینگ و کسری پارکینگ برای سایر واحدها نگردد بلامانع است.

۵-کسری :پارکینگ

اخذ حقوقات برای املاک مشمول شرایط هفتگانه پارکینگ بلامانع است.
در صورتی که تغییر آرای قلع به جریمه برابر این بخشنامه منجر به کسری پارکینگ برای همان واحد گردد اخذ کسری پارکینگ همان واحد مجاز است

6- پیش آمدگی سمت معبر

تا حد طرح تفصیلی زمان تخلف ( و یا تا میزان طرح تفصیلی بازنگری در صورت ایجاد تسهیلات بیشتر) بلامانع است.

7-بهره برداری

در صورت تثبیت زیربنا کالبدی ( برابر ضوابط جاری یا تبدیل رای قلع به جریمه با رعایت مصادیق این بخشنامه، ضمن رعایت قانون تملک آپارتمانها و عدم وجود شاکی در زمان صدور رای ،قلع ارای تغییر بهره برداری صادره صرفا در صورت انطباق بهره برداری با طرح های تفصیلی بازنگری قابل پاسخگویی است.

ج – نحوه انجام محاسبات درآمدی

بر اساس ماده (۵) دستورالعمل وزارت کشور در خصوص اجرای بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، در صورت تایید رعایت اصول سه گانه مالک مکلف است نسبت به پرداخت عوارض صدور پروانه به میزان تخلفات ساختمانی و به قیمت روز اقدام نماید و جرایم تخلفات ساختمانی را در خصوص بنای مسکونی با ضریب ۲ و در خصوص بنای تجاری اداری و کاربریها با ضریب ۳ به ماخذ ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ) حداکثر تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به حساب شهرداری واریز نماید.

عوارض و جرایم موضوع این قانون قابلیت تقسیط و تخفیف ندارد و در صورت صورت عدم واریز نقدی ۱۰۰ عوارض و جرائم تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رای اولیه ملاک عمل خواهد بود.

جریمه کسری پارکینگ موضوع بند ۵ قواعد خاص این دستور العمل با توجه به تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری بر مبنای ضریب ۲ به ماخذ ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری )محاسبه و اخذ می شود

نکات

نکته 1 : به جهت تسهیل در فرایند اجرایی با تکمیل فرم پیوست تایید اولیه مصادیق فنی و بهداشتی توسط مهندسین ناظر، کارشناسان رسمی و … )و اخذ تعهد از مالک / ذینفع و الزاما پس احراز مصادیق شهرسازی برابر بندهای فوق امکان صدور فیش و پرداخت آن وجود دارد و سپس پیگیری اقدامات لازم جهت اخذ تاییدات نهایی سازمان نظام مهندسی و سازمان آتش نشانی و استاندارد آسانسور و … الزامی است. در صورت عدم اخذ تاییدات فوق مبالغ پرداختی عودت میگردد

نکته2 : بدیهی است است صدور گواهی منوط به تعیین تکلیف کلیه تخلفات و ارائه تاییدات بوده و صرفا پرداخت تمام یا بخشی از حقوقات منطبق بر این بخشنامه حقی برای مالک ایجاد نمی نماید.

تعهد نامه

اینجانب … فرزند …با کد ملی… مالک ملک واقع در…با کلاسه نوسازی…برابر بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور و دستورالعمل اجرایی ابلاغی وزارت کشور به شماره ۱۶۲۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ و ابلاغیه شماره ۵۰۱۲/۴۲/۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ استانداری و بخشنامه های مرتبط با توجه به تاییدیه های پیوست درخواست پرداخت حقوقات متعلقه را نموده ام و ملزم و متعهد می گردم اقدامات لازم جهت اخذ سایر تاییدات قانونی منجمله سازمان نظام مهندسی و سازمان آتش نشانی و استاندارد آسانسور ….. را انجام دهم و در صورت عدم تایید مراجع مربوطه ، شهرداری نسبت به عودت وجوه مربوطه اقدام نموده و در صورت بروز هر گونه خسارت و ضرر و زیان ، شهرداری هیچ گونه مسئولیتی نداشته و شخصا پاسخگو خواهم بود و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم.

امضا و اثر انگشت مالک مالکین

5/5 - (2 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

سید مجتبی فرشچی

طی سالهای 85 لغایت 94، یعنی 9 سال در بخشهای شهرسازی و درآمد شهرداری مشهد مشغول به کار بوده ام (با عنوان رئیس اداره درآمد). اکنون مایلم با هدف شفافیت هر چه بیشتر امور شهرداری، تجربیات گرانقدر و اطلاعات خود را در اختیار مردم عزیز و سرمایه گذاران محترم ساختمان قرار دهم، در قالب: 1- خدمات مرتبط با شهرداری، 2-ویدئوها و متون آموزشی. --------> بدون وجود یک رسانه قوی، منسجم و تخصصی که عملکرد شهرداری و شورای شهر را نقد کند، راه به جایی نمی بریم. مردم باید دقیقا بدانند در شهرداری مشهد چه می گذرد . . . نظارت گسترده مردمی نیاز است با ابزار فناوری اطلاعات که متاسفانه فعلا نداریم . . .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه