پارکینگ

همواره یکی از مسائلی که از پرونده های کوچک مسکونی گرفته تا پروژه های بزرگ تجاری با آن در گیر هستند موضوع پارکینگ وکسری پارکینگ است،دراین متن سعی برآن شده است تا به زبانی ساده برخی ازابعاد این موضوع را مشخص کنیم.

الف-تعاریف:

1- پاركینگ بسته:

فضائی ساخته‌شده است که در یک ساختمان جهت توقف وسایل نقلیه قرار دارد.
فضای ناخالص در پارکینگ به ازا هر وسیله نقلیه اتومبیل 25 مترمربع می‌باشد.

2- فضای پارکینگ:

فضای پارک یا پارکینگ موردنیاز را ضابطه طرح تفصیلی بر اساس تعداد واحد مجاز تعیین می‌نماید ولی چنانچه ما لک اقدام به احداث واحد بیش از ضابطه تعیین‌شده بنماید موظف به تأمین فضای پارک مستقل به میزان فضائی به ابعاد 5×2,5 برای هر واحد می‌باشد.
لازم به ذکراست چنانچه کارشناس بازدید نتواند تعداد فضای پارک مستقل را جهت پارکینگ تشخیص دهد می‌بایست پرونده جهت اعلام نظریه هیئت پارکینگ ارجاع گردد.

ب-مشخصات جایگاه پارک خودرو

ابعاد لازم جهت توقف دو خودرو درصورتی‌که کنار یکدیگر قرار گیرند) با زاویه پارک – 90 درجه5×2,5 متر و زمانی که خودروها در طول و پشت سرهم قرار گیرند، ابعاد موردنیاز 6×2 متر می‌باشد.

مشخصات جای پارک

در پارکینگ‌های مسقف درصورتی‌که فاصله محور ستون‌ها) آکس تا آکس 5 مترو فاصله داخلی بین دو ستون حداقل 4,5 متر باشد، دو خودرو بین دو ستون می‌تواند قرار بگیرد.

افزایش تعداد خودرو، با افزایش فاصله محور ستون‌ها به ازای 2,5 متر به ازای هر خودرو بلامانع است.

1-حالت‌های مختلف پارک خودرو در پارکینگ:

حالت های مختلف جاپارک

حالت های مختلف جاپارک

2-مشخصات مسیر راهروها:

حداقل عرض مسیر رفت‌وآمد) راهروهادر توقفگاه‌های بزرگ و متوسط، نباید کمتر از – 5 متر و در محل ستون‌ها از 4,5 متر کمتر باشد. شعاع میانی مسیر گردش خودرو در توقفگاه نیز نباید کمتر از 5 متر در نظر گرفته شود.
در توقفگاه‌های بزرگ، به‌منظور عبور سواره و پیاده، در کنار معبر سواره بایستی گذرگاه عابر پیاده به عرض حداقل شصت سانتیمتر ) به ارتفاع حداقل بیست سانتیمتر بالاتر از سطح معبر سوارهدر نظر گرفته شود.

3-مشخصات رمپ:

شیب رمپ پارکینگ در کاربری مسکونی؛ تجاری و یا هر کاربری دیگر شیب رمپ طبق ضابطه بین 15% تا 17% بیشتر نباشد.

عرض توصیه‌شده برای رمپ‌ها (شیب‌راهه در هیچ حالتی از جدول ذیل نبایستی کمتر باشد)

مشخصات رمپ

کف رمپ‌ها باید از مصالح غیر لغزنده برای خودرو باشد. در مناطقی که شرایط یخبندان وجود دارد، رمپ بایستی در فضای داخلی ساختمان قرارگیری در غیر این صورت بایستی رمپ را به روش مناسب ) با استفاده از مصالح سبک مسقف نمود.
روشنایی مسیر رمپ ورودی پارکینگ بایستی به نحوه مناسبی تأمین شود.
پروفیل طولی رمپ بایستی مطابق شکل ذیل باشد.

مشخصات رمپ

4-مسیر انتقالی:

مسیری است در خروجی رمپ که به فضای توقف با سطحی با شیب حداکثر 10 درصد و به طول حداکثر یک متر، در محل توقف رمپ متصل می‌گردد.

5-فضای توقف:

با توجه به موقعیت ملک و نوع معبر حداقل طول ایستگاه رمپ قبل از شیب‌راهه دو ونیم متر با شیب حداکثر 5 درصد می‌باشد.

6-دیگر مشخصات پارکینگ‌ها:

 • تأمین دسترسی مستقیم پارکینگ(ورودی و خروجی) از حاشیه معابر شریانی درجه‌یک مجاز نمی‌باشد.
 • حداقل عرض معبر دسترسی به محل ورودی و خروجی پارکینگ، چهار متر می‌باشد.
 • محل دسترسی پارکینگ( ورودی و خروجی) نبایستی در حریم تقاطع‌های اصلی شهری قرار گیرد.
 • ملاک پارکینگ تأمین‌شده، تعداد جایگاه پارکینگ بوده و صرف تأمین متراژ پارکینگ، قابل‌قبول نمی‌باشد.
 • ارتفاع ورودی از روی شیب رمپ تا زیر سقف 1.80 متر باشد
 • در پارکینگ ساختمان‌های اختصاصی 3% فضای توقفگاه به جایگاه ویژه معلولان جسمی توصیه می‌شود.
 • تأمین حداقل یک تا دو جای پارک ویژه معلولین در هر طبقه پارکینگ توصیه می‌شود.
 • حداقل عرض محل توقف اتومبیل معلولان با صندلی چرخ‌دار 3,5 متراست.
 • جایگاه اتومبیل معلولان جسمی حرکتی می‌بایست در نزدیک‌ترین محل به درهای ورودی یا خروجی آسانسور و یا سایر نقاط با دسترسی آسان باشد.
 • توقفگاه‌های اختصاصی معلولان باید به‌وسیله علامت مخصوص مشخص شود.

ج-ضوابط حاکم بر پارکینگ:

1-درب مجاز پاركینگ:

نصب درب پارکینگ یا درب حیاط در تمام برساختمان که در حاشیه معبر قرارگرفته و یا دیوار حیاط مجاز نمی‌باشد و صرفاً به استناد مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 2300 /94/4/ش مورخ 29/2/94 مالکین با توجه به‌ضرورت تأمین پارکینگ خطی و حفظ درختان حاشیه معابر می‌توانند به شرح ذیل اقدام به نصب درب سواره نمایند:

 • املاک جنوبی و شمالی یک‌بر با طول بر تا 10 متر، تنها نصب یک درب سواره‌رو مجازاست.
 • برای املاک جنوبی و شمالی یک‌بر با طول بر بیش از 10 متر تا 15 متر نصب دو درب سواره‌رو با نظر هیئت پارکینگ منطقه مجازاست.
 • برای املاک جنوبی و شمالی یک‌بر با طول بر بیش از 15 متر، نصب دو درب سواره‌رو مجازاست.
 • برای املاک جنوبی و شمالی دو بر بدون در نظر گرفتن طول بر، از هر بر نصب یک درب سواره‌رو مجازاست.
 • برای املاک جنوبی و شمالی دو بر بیش از 15 متر نصب دو درب سواره‌رو مجازاست.
 • برای املاک جنوبی و شمالی سه بر مالک می‌تواند حداکثر سه درب سواره‌رو برای مجموع طول برهای مجاز داشته باشد.
 • برای املاک جنوبی و شمالی سه بر تا طول 15 متر فقط یک درب سواره‌رو و برای طول برهای بیش از 15 متر دو درب سواره مجازاست

لازم به ذکر است نصب درب سواره‌رو در پخی سر نبش قطعات، حاشیه معابر تندرو یا شریانی درجه‌یک، آزادراه‌ها، تقاطع‌ها و میدان‌ها و نیز فضاهای سبز مجاز نمی‌باشد.
همچنین حداقل عرض درب سواره‌رو 2,50 متر و حداکثر 3,50 متر می‌باشد.

2-ضوابط پاركینگ مسکونی در طرح تفصیلی خازنی:

 • یک واحد مسکونی معاف از پارکینگ می‌باشد.
 • مساحت 40 مترمربع فضای حیاط قابل پارک به‌عنوان یک واحد پارکینگ محاسبه می‌گردد.
 • در صورت کاهش سطح اشغال، فضای باز مازاد بر 40% که قابل پارک باشد به‌عنوان مساحت موردنیاز پارکینگ محسوب می‌گردد.
 • پارکینگ در زیرزمین باید دسترسی مستقیم به طبقات داشته باشد( پله و آسانسور).
 • حداقل عرض رمپ جهت دسترسی پارکینگ مسکونی 2,5 متر و در تجارتی‌ها 3,5 متر می‌باشد.

تعدادجای پارک خازنی

3-سایر ضوابط

 • حداقل ارتفاع پارکینگ 2,40 متر و حداکثر 3 متر می‌باشد.
 • چنانچه تعداد واحدها نسبت به ضابطه تجاوز نماید، به ازای هر واحد یک جای پارک 25 متری، موردنیاز می‌باشد و دیگر معافیت‌ها و ضوابط طرح حکم‌فرما نخواهد بود.
 • برای تغییر در تعداد واحدها، تأمین پارکینگ الزامی بوده و شهرداری حق موافقت با تفکیک بدون تأمین پارکینگ یا تبدیل کسری پارکینگ به جریمه را ندارد.
 • با توجه به اینکه کمیسیون در خصوص تغییر کاربری‌ها برابر با تبصره 1 و بند 24 ماده 55 رأی به تعطیل و پلمپ می‌دهد لذا کسری پارکینگ ناشی از تغییر کاربری‌ها به کمیسیون ارسال نمی‌گردد..
 • برای انتقال پارکینگ به زیرزمین باید مساحت عرصه حداقل 200 متر و عرض معبر مجاور بیشتر از 6 متر ) جهت تأمین شعاع چرخش باشد.
 • در چیدمان پارکینگ در زیرزمین سیستم به‌صورت پیش‌فرض متراژ 50 مترمربع را به رمپ اختصاص می‌دهد، چنانچه مطابق پلان چیدمان پارکینگ، امکان کاهش متراژ رمپ وجود داشته باشد، مساحت موردنظر را در ردیف رمپ پاركینگ ورود نمایید.

د-کسری پارکینگ

بررسی کسری پارکینگ در منطقه وعدم ارسال به کمیسیون ماده 100

1-محاسبه کسری پارکینگ

کسری پارکینگ مطابق فرمول زیر محاسبه می شود

جریمه کسری پارکینگ

2-کسری پارکینگ موارد خاص (عدم امکان تأمین)

در شرایط 7 گانه معافیت و کاربری مسکونی برای تراکم کم 10P -تراکم متوسط:35P تراکم زیاد 40P

سایر کاربری‌ها در حد ضابطه که اجازه تأمین پارکینگ ندارند-تجاری 50P-سایر:40P

معافیت‌های پاركینگ در اصول هفتگانه:

1-ساختمان‌های در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 مترو بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.
2-ساختمان‌های در فاصله 100 متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر ) هر دو معبر بیشتر از 20 متر(واقع‌شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.
3-ساختمان در محلی قرار داشته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده که شهرداری مجوز قطع آن‌ها را نداده باشد.
4-در معابر کمتر از 4 متر اگر شهروندی ادعای تأمین پارکینگ داشته باشد و پارکینگ تأمین‌شده و عملاً قابل‌استفاده باشد شهرداری می‌تواند پارکینگ را قبول نماید.
5-ساختمان دربر معبری قرارگرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ ازنظر فنی مقدور نباشد.
6-درصورتی‌که وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
7-قرار داشتن در حاشیه میدان و تا فاصله 20 متری از آن.

3-مرجع تشخیص کسری پارکینگ

درصورتی‌که پلان جانمایی پارکینگ تأمین پارکینگ را تأیید نکند و یا متراژ پارکینگ در بازدید به‌اندازه مجاز قبلی ) پروانه یا عدم خلاف(نباشد پرونده باید از این گزینه به هیئت پارکینگ ارسال شود تا تأمین یا عدم تأمین پارکینگ بررسی و اعلام نظر شود.
توجه: چنانچه پرونده می‌بایست هم به هیئت پارکینگ و هم به کمیسیون ارسال شود ابتدا پرونده را به هیئت پارکینگ ارسال می‌نماییم پس از اعلام نظر این هیئت، پرونده به مرحله تعیین خلاف بازمی‌گردد و پس‌ازآن باید پرونده وارد مرحله تنظیم لایحه شود

اعضا هیئت پارکینگ:

معاون منطقه، روسای شهرسازی و ترافیک منطقه

درصورت شکایت: هیئت عالی ترافیک: نمایندگان معاونت شهرسازی و سازمان ترافیک

4-کسری پارکینگ تجاری

اگر کاربری اصلی زمین تجاری باشد به ازای مجاز یک‌سوم و خلاف یک‌دوم
اگر کاربری اصلی زمین غیرتجاری باشد تا 50 متر،25 متر کسری پارکینگ و بیش از 50 متر، معادل یک‌دوم زیربنا

 

ه-آخرین مصوبات وبخشنامه ها

1- فرآیند  هیات پارکینگ درمورخ 1396/10/3  در سیستم esup  پیاده سازی شد.
متن این دستورالعمل را می توانید ازطریق لینک زیردریافت نمایید👇

سیستمی شدن هیات پارکینگ

 

سيد مجتبي فرشچي
درباره ی سيد مجتبي فرشچي

طی سالهای 85 لغایت 94، یعنی 9 سال در بخشهای شهرسازی و درآمد شهرداری مشهد مشغول به کار بوده ام. اکنون مایلم تجربیات گرانقدر خود را در اختیار سرمایه گذاران ساختمان قرار دهم. به اعتقاد من تعامل با شهرداری همانند تعامل با دادگستری نیازمند وکیل خبره است.

59 پاسخ به ضوابط پارکینگ
 1. Avatar

  با سلام
  ملک بنده در جلال ال احمد می‌باشد
  و از لحاظ شهرداری مشکل دارد
  شما میتوانید مشاوره دهید
  فرزان ۰۹۱۵۵۲۲۰۸

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 8 ژوئن 2018 در 18:12 پاسخ

   سلام
   بله . لطفا در خصوص مشکلی که با شهرداری دارید توضیحات بیشتری بدهید تا بررسی شود. می توانید از طریق سروش یا واتس آپ با ما ارتباط بگیرید و تصاویر از گواهی ها یا مدارک خود را بفرستید تا بهتر بررسی شود. بعد از بررسی زمان جلسه مشاوره به شما اعلام خواهد شد.

 2. Avatar

  سلام
  از ملک بنده بعد عقب نشینی 116 متر باقی می ماند و 14 متر عقب نشینی دارد بهر ملک 7 متر می باشد و مجوز 3 طبقه با زیر بنای 71 متر را می دهند ولی از آنجا که 4 متر کم دارد تا فضای ناخالص 3 پارکینگ را تامین کند نمی شود سه طبقه ساخت آیا راهکاری برای این موضوع وجود دارد؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 10 ژوئن 2018 در 23:53 پاسخ

   با سلام؛ با شهرداری مذاکره کنید ببینید آیا امکان دارند که به شما اجازه پیشروی طولی در پروانه بدهند؟ با هدف امکان تامین پارکینگ و با توجه به اینکه یکی از علل مساله طرح تعریض خیابان است که عقب نشینی را بر شما تحمیل کرده است.
   اینطوری فضای پیلوت شما به صورت ناخالص از 75 متر عبور می کند و مساله حل می شود.
   راه دیگر این است که ممکن است شما بتوانید ملک کلنگی همسایه خود را بخرید (در صورت وجود شرایط) و به این ملک ضمیمه کنید.

 3. Avatar
  وحید عبدالنژاد 12 ژوئن 2018 در 11:08 پاسخ

  سلام من یه زمین ۵۰ متر دارم می خوام دوطبقه بسازم ولی ۲ تا ماشین جا نمیشه می خوام بپرسم برام مجوز ۲ طبقه رو نمی دهند

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 12 ژوئن 2018 در 14:29 پاسخ

   سلام؛ تا جایی که می دانم به زمین زیر صد متر اصلا پروانه ساخت داده نمی شود. 50 متر خیلی کوچک است برای ساخت و ساز. طبقه یا واحدی که پارکینگ آنرا نتوانید تامین کنید مجوزش داده نمی شود.

 4. Avatar

  سلام میخواستم بدونم واسه ساختمان اداری کارخانه که دارای محوطه بزرگی هست آیا احتیاج به پارکینگ هست یا نه؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 18 ژوئن 2018 در 17:31 پاسخ

   سلام؛ ساختمان اداری و خود کارخانه که احتمالا کاربری صنعتی دارد، نیاز به تامین پارکینگ دارد. اما در صورتی که فضای باز مازاد بر ضابطه سطح اشغال مجاز داشته باشید، همان فضای باز به عنوان پارکینگ مورد تایید است. و گرنه لازم است در بخشی از فضا نسبت به احداث پارکینگ اقدام نمایید که بهتر است قبل از هر اقدامی برای ساخت، اطلاعات دقیق تر کسب کنید

  • Avatar
   مهندس میرعالی 2 سپتامبر 2019 در 22:50 پاسخ

   با سلام و خسته نباشید خدمت مهندس عزیز
   آیا در زمینی با مساحت ۸ ونیم ×۲۰ میتوان ۴ دستگاه پارکینگ تامین کرد
   مساحت کل زمین ۸/۵ × ۲۰
   بحره زمین ۸ ونیم
   با ۶۰% تراکم ساخت
   چند عدد پارکینگ تامین میشود؟؟
   ممنون میشم فوری و فورس جواب بدین مهندس جان؟
   با دروووود فراوان

   • سيد مجتبي فرشچي
    سيد مجتبي فرشچي 5 اکتبر 2019 در 13:14 پاسخ

    سلام. در خصوص این محاسبات لازم است با مهندس عمران آشنا به ضوابط پارکینگ صحبت کنید و پلان ترسیم کند. به یکی از دفاتر پیشخوان مراجعه نمایید

 5. Avatar

  سلام
  خدا قوت
  لطفا ” حداقل ” ابعاد پارکینگ مسکونی برای پارک 3 اتومبیل کنار هم با پارکینگ مزاحم ( جمعا” 6 اتومبیل) چقدر است ضمنا دو طرف دهانه پارکینگ “دیوار برشی ” است و ستون نیست .
  عاقبت بخیر باشید

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 12 جولای 2018 در 13:26 پاسخ

   سلام؛ این سوال خیلی تخصصی است و بهتر است در یک جلسه مشاوره حضوری اطلاعات تکمیلی بگیرید. یکی از بهترین های شهرسازی مشهد را دعوت تا به سوالات شما پاسخ دهد.
   مهم این است که در پارکینگ خود 6 خودرو را بدون مزاحمت پارک کنید (خروج و ورود هر کدام به تنهایی، باز شدن کامل دربها .. .). توجه کنید که مساله اونقدر جزئیات دارد که گاه وقتی تکلیف پارکینگ ها فقط در هیات پارکینگ مشخص می شود.

 6. Avatar

  با سلام بنده پارکینگ خودم رو که مالک کلش هستم رو خالی و وسایل اضافه خودم رو داخلش گذاشتم .من خبر نداشتم نه اخطاری دیدم و نه احضاریه اومدن پلمپ زدن به درش پرسیدم چرا میگن همسایه تماس گرفتن گفتن اینجا تجاری هست در صورتی که اینطوری نیست .الان هم واسه باز کردن پلمپ سر کار میزارن و امروز فردا میکنن.چیکار کنم.

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 12 جولای 2018 در 13:28 پاسخ

   سلام؛ کافی است به وضعیت قبل بازگردانید و عکس گرفته و به شهرداری مکتوب اعلام کنید. چون تبدیل پارکینگ به تجارتی خیلی باب است با بی اعتمادی به مساله شما نگریسته می شوند.

 7. Avatar

  سلام
  میشه لطف کنید بگین در صورتیکه فاصله بین دو دیوار 6.5 متر باشه و ستونی هم بینشون نباشه، و در سند تفکیکی هم دو پارکینگ غیرمزاحم و یک پارکینگ مزاحم باشه، اندازه ی عرض هر پارکینگ غیرمزاحم چقدر باید باشه؟
  با تشکر

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 12 جولای 2018 در 13:29 پاسخ

   سلام؛ این سوال فقط در تخصص کارشناس خبره پارکینگ ماست که به صورت مشاوره حضوری می توانیم خدمت شما و با حضور ایشان باشیم.

   • Avatar
    عليرضا تيموري 29 سپتامبر 2018 در 10:08 پاسخ

    جناب آقاي مهندس فرشچي
    با سلام و احترام؛ ضمن سپاس از مقاله درج شده كه بسيار مفيد و سودمند بود بنده نيز با مشكلي مشابه با مشكل مطرح شده مواجه هستم در تقسيم نامه ملك عرض 2.15 براي هر پاركينگ قد شده است آيا اين عرض داده شده توسط شهرداري قانوني است در صورتيكه پاسخ منفي است چگونه مي توان از طريق مراجع ذيصلاح قانوني نسبت به احقاق حق اقدام نمود. با تشكر

    • سيد مجتبي فرشچي
     سيد مجتبي فرشچي 1 اکتبر 2018 در 11:05 پاسخ

     سلام. به این موضوع اشراف ندارم. مراجعه ای به رئیس شهرسازی منطقه شهرداری خود داشته باشید.

   • Avatar
    عليرضا تيموري 29 سپتامبر 2018 در 10:13 پاسخ

    جناب آقاي مهندس مجتبي فرشچي
    با سلام مجدد آيا وسايل نقليه باربري از قبيل نيسان حق دارند كه در پاركينگ مسقف مسكوني پارك نمايند. پاركينگ مسكوني ما داراي عرض 2.15 متر است ساكنين اظهار ميدارند كه ماشين چون سواري نيست اين حق را ماك پاركينگ ندارد. لطفا راهنمايي بفرماييد

    • سيد مجتبي فرشچي
     سيد مجتبي فرشچي 1 اکتبر 2018 در 11:06 پاسخ

     سلام. تا بحال با این مساله برخورد نداشتم. لطفا مراجعه به رئیس شهرسازی منطقه شهرداری مربوطه

 8. Avatar
  سیدجمال سجادی 12 جولای 2018 در 13:14 پاسخ

  سلام وتشکروخسته نباشید.
  ملکی داریم به متراژ ۱۸۰ متر برخیابان اصلی شهرمجوز زیرزمین ویکطبقه تجاری و چهارطبقه خدماتی دریافت نموده ایم از آنجائیکه عرض ملک ۹ متر است امکان احداث پارکینگ به دلیل رمپ زیاد و عدم تمایل خودم وجود ندارد اما ملک دیگری در شعاع دویست متری همان ملک نیزداریم بامتراژبلاتر آیا امکان دارد باتوجه به مقررات جاری ازملک فوق جهت تامین ملک واقع درخیابان اصلی استفاده نماییم .آیا باید ملک دومی کِلا به پارکینگ اختصاص یابد یا هم کف آن کفایت مینماید وسایرطبقات آنرا به مسکونی اختصاص دهیم ؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 12 جولای 2018 در 13:33 پاسخ

   سلام؛ حتما باید قبلش با شهرداری توافق نامه ای در این خصوص داشته باشید. در مشهد دیده شده که گاهی تامین پارکینگ تا شعاع 200 یا 300 متر را شهرداری قبول می کند.
   اگر مورد قبول واقع شد، در ملک دوم می توانید به حد نیاز ملک اول و دوم پارکینگ بسازید و تراکم همان ملک دوم را هم استفاده کنید.

 9. Avatar

  ببخشید مامنزلی داریم درسیدی هشت واحد داریم کسی که خانه راساخته داخل پاکینگ یک خانه هم ساخته که الان 6تاماشین بیشترجانمیشه مامشکل داریم آ یامیشه اقدامی کرد برای خانه داخل پارکینگ آ یا این آ قاخلاف نکرده؟مامیتونیم اقدامی بکنیم یا نه ممنون میشم راهنماییم کنید

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 15 جولای 2018 در 11:48 پاسخ

   سلام؛ بله تخلف نموده.
   به احتمال قوی شما به صورت قولنامه ای منزل را خریده اید و ملک فاقد پایانکار شهرداری است. زیرا چندین سال است که شهرداری مشهد کسری پارکینگ را غیر قابل قبول می داند.
   برای شما تنها راه این است که واحد داخل پیلوت را از مالکش خریداری کرده، تخریب و تبدیل به پارکینگ نمایید. بعد از این اقدام سهم العرصه ها تغییر خواهد کرد و اگر دارای سند هستید، لازم است مجدد نسبت به اصلاح سندها اقدام گردد.

 10. Avatar

  با سلام و احترام
  ما در یک ساختمان ۱۰ واحدی ساکن هستیم که دارای ۶ پارکینگ بدون مزاحم و ۴ پارکینگ مزاحم است. ما که در طبقه چهارم ساکن هستیم به ما پارکینگ مزاحم داده اند در حالی که واحدهای ۱ ، ۲و … دارای پارکینگ بدون مزاحمت هستند و هر بار برای جابه جایی ماشین مجبوریم که از طبقه چهارم به پایین بیایم در ضمن تمامی پارکینگ ها مشاع می باشد. و چون واحد های ۱ و ۲ و.. از همه زودتر در ساختمان ساکن شده اند می گویند که ما از اول ماشین رو اینجا می گذاشتیم و زیر بار نمی روند حال سوال من این است که برای رفع این مشکل باید به کجا مراجعه کنم و یا شکایت کنم. چون در قسمتی مطالعه کردم که نحوه چینش پارکینگ ها از طبقه بالا به پایین طبق گردش عقربه های ساعت صورت می گیرد.
  پیاپیش از راهنمایی شما متشکرم

 11. Avatar

  ما یک واحد آپارتمان خریدیم
  پارکینگ مشاع داره

  اما بخشی از پیلوت رو مالک قبلی ساختمان چندسال قبل تبدیل به یک واحد کرده و حیاط رو هم داده به این واحد داخل پیلوت و این واحد سند رسمی تک برگ هم داره

  سوال من اینه که آیا این واحد که حیاط رو کلا اختصاص داده به خودش، از پارکینگ سهم داره؟

  مالک این واحد مدعی هست که در سندش پارکینگ براش مشاع هست مثل بقیه ما مالک ها
  ولی به هیچکس سند رو تاحالا نشون نداده

  و الان مالکان سایر واحدها گرفتار مزاحمت های پارکینگی این بنده خدا هستن.

  آیا درخواست او برای داشتن جای پارک قانونی است؟ و اگر موفق نشویم سند آن واحد را از خود آن مالک بگیریم، از چه محلی میشود فهمید که آیا سند ایشان دارای پارکینگ مشاع هست یانه؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 22 جولای 2018 در 15:14 پاسخ

   سلام؛ آیا شما نیز دارای سند هستید؟ لازم است به صورت مجلس تفکیکی مراجعه کنید. از مالک اولیه صورت مجلس تفکیکی را بخواهید. در محضری که سند زده اید نیز احتمالا باشد. از محضر بگیرید. در این صورت مجلس این موارد قید شده است.
   کلا در گواهی های جدید شهرداری و سند های ثبت، چیزی به نام پارکینگ مشاعی نداریم و یک آپارتمان یا پارکینگ دارد یا ندارد و جای آن دقیقا مشخص است.

   • Avatar

    سلام…
    ما هم تقریبا همین مشکل را داریم. بنظر شما الان میشود به اداره ثبت مراجعه کرد برای تفکیک؟ چون طبق اعلان تفکیکی ساختمان ما ( همکف + 3 طبقه) یک واحد بهش پارکینگ تعلق نمی گیرد و جریمه شهرداری را هم در آن زمان پرداخت کرده اند اما مالک مشخص نکرده که آن واحد کدام است بدلیل اینکه خانوادگی در ساختمان زندگی میکردند. حال , شما فکر میکنید اگر ما اقدام کنیم میتوانیم مشخص کنیم که آن واحدی که حق استفاده از پارکینگ را ندارد( بدلیل اینکه حیاط خلوتی که دقیقا ابعاد یک جای پارک را دارد شخصی کرده ) مشخص کرد؟ تشکر

    • سيد مجتبي فرشچي
     سيد مجتبي فرشچي 21 نوامبر 2018 در 19:26 پاسخ

     سلام. اینها موارد پیچیده ای است و نمی توان بیشتر از این وارد جزئیات شد. از کارشناسان ثبت جویای پاسخ باشید.

 12. Avatar

  سلام
  شیب بیشتر از 17 درصد تا 20 درصد در شهرداری قابل طرح و پیگیری است ؟ می توان نظر کمیته فنی و هیات پارکینگ را نظر به اینکه ملک جنوبی می باشد جلب کرد.
  سپاسگزارم.

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 1 سپتامبر 2018 در 05:20 پاسخ

   سلام؛ این میزان شیب در رمپ پارکینگ قاعدتا با پاسخ منفی روبرو می شود. با توجه به شرایط خاص هر ملک نمی شود نتیجه مذاکره و پیگیری را پیش بینی کرد. این طور مسائل را باید پیش گیری کرد و حل کردنش خیلی سخت است.

 13. Avatar

  سلام من روی پروانه یکباب تجاری به متراژ 100 متر گرفتم با هزینه کسری پارکینگ. حالا 20 متر رو جدا کردم و یه دربند اضافه کردم آیا تامین پارکینگ میخواد یا عوارض جداگانه دارد. متشکر

  • سید مجتبی فرشچی
   سید مجتبی فرشچی 15 سپتامبر 2018 در 18:07 پاسخ

   سلام؛ بله این دربند اضافه نیاز به پارکینگ جدیدی دارد که باید یا تامین شود یا وجه آن پرداخت شود. شهرداری ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک دربند به دو دربند را نیز اخذ خواهد نمود.

 14. Avatar

  سلام
  داخل مقاله ذکر شده ک ارتفاع حداکثر پارکینگ میتونه 3 متر باشه اما چرا نقشه ما ارتفاع پارکینگ رو 2.40 داده. حالا سوالم اینه ما میتونستیم بیشتر از 2.40 بگیریم؟؟؟

  • سید مجتبی فرشچی
   سید مجتبی فرشچی 7 اکتبر 2018 در 18:38 پاسخ

   سلام. بله موقع صدور پروانه می توانستید مطرح کنید که پارکینگ با ارتفاع 3 متر می خواهید.
   البته بدون اصلاح پروانه اقدام به ساخت پارکینگ ب ارتفاع 3 متر نکنید.

   • Avatar

    استاندارد ارتفاع پارکینگ برای ساختمون 3 طبقه مسکونی چقدره؟

    • سید مجتبی فرشچی
     سید مجتبی فرشچی 9 اکتبر 2018 در 12:10 پاسخ

     جایی ندیدم که مشخصا این را تعیین کرده باشند. از رئیس شهرسازی منطقه خود بپرسید.

 15. Avatar

  با عرض سلام
  ملک ما پنج واحد است که با وجود داشتن 80 متر حیاط برای واحد پنجم کسری پارکینگ صادر شده.
  آیا میشود طبق متن (مساحت 40 مترمربع فضای حیاط قابل پارک به‌عنوان یک واحد پارکینگ محاسبه می‌گردد)
  از مساحت حیاط به عنوان پارکینگ واحد پنجم استفاده کرد و کسری پارکینگ را تامین کرد؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 13 ژانویه 2019 در 18:16 پاسخ

   سلام. مطمئنید که از این ضابطه استفاده نشده است؟ ممکن است این ضابطه اعمال شده باشد.
   البته این ضابطه 40 متر حیاط به عنوان یک واحد پارکینگ دارای شروطی نیز می باشد. بهرحال مساله را از واحد شهرسازی منطقه مربوطه پیگیری نمایید.

 16. Avatar

  سلام و سپاس از مطالب مفید و کاربردیتان
  اگر ورودی زمینی 2.30 باشد و بعد از ان عریض شود و داخل زمین مشکل پارکینگ نداشته باشد شهرداری فقط با استناد به هممان ورودی(2.30 )
  میتواند کسری پارکینگ اعلام نماید.

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 4 مارس 2019 در 20:11 پاسخ

   سلام. بستگی به تصمیم هیات پارکینگ دارد. قاعدتا مساله ورودی به پارکینگ مهم است و اگر شرایط آن تامین نباشد، پارکینگ تایید نمی شود

 17. Avatar

  باسلام ،وخسته نباشید ، ساختمان ما باعمر 15 ساله می باشد مسکونی طرح خازنی ، جنوبی و سه طبقه روی پیلوت ، که پیلوت را درسال 85 ساختیم و الان 3 پارکینگ بدون مزاحمت داریم ، سوال : یکی از پارکینگ ها در زیر پله براحتی پارک میکند ایا از نظر شهرداری قابل قبول است یا شامل جریمه میشود ،_ دوم اینکه ایا این 4 واحد ( 3 طبقه + همکف) می توانیم از معافیت 1 طبقه بدون پارکینگ استفاده کنیم
  ممنون اگر راهنمایی بفرمایید

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 4 مارس 2019 در 20:22 پاسخ

   سلام. 1- اگر شرایط پارکینگ را داشته باشید (باز شدن دربهای خودرو و فاصله ها) و بدون مزاحمت پارک صورت پذیرد، قاعدتا مشکلی نیست. هیات پارکینگ بعد از بازدید نظر نهایی را اعلام خواهد کرد. 2- چون یک طبقه مازاد دارید به نوعی (که واحد ساخته شده در همکف است) لذا معافیت 1 پارکینگ را نخواهید داشت و برای شما قابل اعمال نیست.

 18. Avatar

  سلام، برای زمین 30 متر در 7.35 در کوچه 12 متری، امکان جانمایی 4 پارکینگ و نتیجتاً مجوز ساخت 4 طبقه، ممکن است؟ از جایی شنیدم که با طراحی نورگیر میتوان فضای لازم را ایجاد کرد.

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 31 مارس 2019 در 18:22 پاسخ

   سلام. سوال سختی است. لازم است پلان پارکینگ ترسیم شده و به تایید منطقه یا هیات پارکینگ برسد.

 19. Avatar

  سلام
  باعرض خسته نباشید خدمت جناب مهندس فرشچی عزیز و باتشکر از وقتی که در اختیار می گذارند
  یک سوال داشتم
  برای تامین پارکینک در زیر زمین آیا مجوز اشغال زیر زمین بیش از حد مجاز مصوب .توسط شهرداری داده میشه؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 29 ژوئن 2019 در 17:16 پاسخ

   سلام. کار آسانی نیست. نمی توان از قبل پیش بینی کرد. شما درخواست خود را به هیات فنی منطقه بدهید و اگر موافقت شد طبق آن برنامه ریزی کنید.

 20. Avatar

  ابعاد زمین 30*10
  300متر مسکونی

 21. Avatar
  امیر احمدی 5 می 2019 در 18:38 پاسخ

  سلام من خریدار یک واحد بصورت پیش فروش بودم که برای پارکینگ ها 3 تا پارکینگ ماشین کنار هم تعبیه شده که کلا 7 متر است برای محل ورود و خروج ساکنین هیچ مسیری و متراژی در نظر گرفته نشده و ساکنین از کنار ماشین من که حدود 40 سانتی متر تا ستون فاصله دارد با اینکه اینجانب ماشینم رو کاملا به ماشین بغلی میچسبانم رد میشوند و صاحب زمین اپارتمان به هیچ وجه راضی به کمی عقب تر گذاشتن ماشین خود نیست تا ساکنین رد شوند و گاها برای بردن وسیله ماشین من دچار اسیب و خط افتادن میشود میخواستم بدونم برای تردد ساکنین در ساختمان از کنار ماشین ها فضای در قانون در نظر گرفته شده چند سانتی متر است و 3 تا ماشین کنار هم چه فضایی باید داشته باشند ممنون

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 29 ژوئن 2019 در 17:30 پاسخ

   سلام. از توضیحات حدس می زنمکه این ملک دارای پایانکار و سند نیست. و گرنه هنگام پایانکار ، شهرداری به این صورت پارکینگ ها را قبول نمی کند و حتما محلی جداگانه برای رفت و آمد ساکنین در نظر می گیرد. این مساله پارکینگ های دارای مزاحمت منشاء بسیاری از دعواها در دادگستری و اعصاب خوردی ها است. انشاءالله دفعه آینده ملکی را بخرید که پارکینگ بدون مزاحمت داشته باشد.

 22. Avatar

  سلام وقت بخیر، رییس شهرسازی یکی از مناطق شهرداری گفته اند که به معابر کمتر از 6 متر درب پارکینگ تعلق نخواهد گرفت!
  اما شما در توضیحاتتون اشاره کردین که به ازای حداقل عرض کوچه ی 4 متر یک درب پارکینگ تعلق خواهد گرفت؟!
  آیا مصوبات تغییری داشته یا اشتباهی صورت گرفته؟؟
  متشکرم

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 29 ژوئن 2019 در 17:32 پاسخ

   سلام. ضوابط در شهرداری همواره در حال تغییر است و مدام بخشنامه های جدید می آید. اگر تردید دارید نسبت به پاسخ منطقه، به شهرداری مرکز (میدان شهدا) ، ساختمان توسعه، طبقه سوم، امور شهرسازی مراجعه نمایید و از آنها استعلام نمایید.

 23. Avatar

  سلام طبقه هم کف یک واحد است و طبقه اول دو واحد است در نقشه یک پارکینگ روباز و دو پارکینگ روبسته است.دو پارکینگ روبسته را احداث نکردم ساختمان در کوچه بن بست هست ودر یک منطقه کم تراکم شهری است .آیا میتوانم از این موضوع استفاده کنم و بتوانم دفاع بکنم از اینکه نخواهم پارکینگ تامیین بکنم

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 29 ژوئن 2019 در 17:40 پاسخ

   سلام. بن بست بودن کوچه دلیل خوبی نیست. مگر اینکه عرض کوچه بسیار کم باشد. بهرحال این مسائل بررسی شده که در پروانه قید شده.
   خانه بدون پارکینگ نسازید که واقعا در این روزگار مشکلات بسیار زیادی برای ساکنین و اطرافیان درست می شود. شهرداری هم محکم پای کار ایستاده و جواب نمی دهد.

 24. Avatar
  سيدحسن موسوي 30 ژوئن 2019 در 14:30 پاسخ

  باسلام وعرض ادب بنده يك واحداپارتملن ازسازنده خريداري نمودم كه بنده مبلغي بابت پاركينگ اضافه به شرط ثبت درسندپرداخت نمودم ودرقولنامه ذكرگرديده وجريمه هم لحاظ گشته درصورت ثبت نشدن درسند….ولي باتوجه به مشكلات به وجودامده احتمالا درسندنميشودپاركينگ اضافه روثبت كرد.ايابنده اگرازمالكين ديگروسازنده وكالت محضري جهت پاركينگ اضافه بامزاحمت خودكه مكانش هم مشخص است بگيرم مثمرثمراست وارزشي دارد.لازم به ذكرميباشدمكان موردنظر باانتقال انباريها به پشت بام تامين ميباشدفقط جاي موردنظر بامزاحمت خودروي خودبنده امكان استفاده است

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 11 جولای 2019 در 02:48 پاسخ

   سلام. این سوال شما سوالی حقوقی است و وکلای دادگستری می توانند به خوبی راهنمایی کنند که چگونه حق شما برای پارکینگ محفوظ باشد.
   شهرداری پارکینگ با مزاحمت را پارکینگ به حساب نمی آورد.

 25. Avatar

  عرض سلام وادب خدمت شما .سال ساخت ساختمان سال1385 میباشدایا ساکن پیلوت باتوجه به داشتن پایانکار حق پارکینگ دارد؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 5 اکتبر 2019 در 13:19 پاسخ

   سلام. بستگی به تعداد پارکینگ در داخل پایانکار و صورتمجلس تفکیکی دارد. این حق را اداره ثبت و سند تعیین می کند نه شهرداری

 26. Avatar

  با عرض سلام
  لطفا راهنمایی فرمایید آیا امکان دارد که روی رمپ مجوز پارکینگ صادر شود؟


[بالا]

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام؛

1- بهترین راه ارتباط با ما واتساپ می باشد.

2- براي خريداري محصولات اگر در سايت عضو شويد بهتر است، زيرا در آینده با ورود به محيط کاربري خود مي توانيد به محصولات خريداري شده دسترسي داشته باشيد. البته بدون این اقدام نیز خریداری محصول و دریافت لینک آن براحتی امکان پذیر است.

3- براي جستجو در میان کامنت ها از ctrl+f استفاده کنيد. ضمنا امکان جستجو در محتوای سایت از نوار بالای صفحات وجود دارد.

مشاوران اطمینان شرق

Open chat
1
سلام. چنانچه قصد سفارش وکالت یا سوال در خصوص محصولات آموزشی دارید، از طریق واتس آپ ارتباط بگیرید.
روی آیکن واتس آپ کلیک کنید:
Powered by