ضوابط پارکینگ

۱- ضوابط پارکینگ در طرح همسان سازی ضوابط شهرداری مشهد

براساس طرح همسان سازی ضوابط (شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته های فنی وشهرسازی) شهرداری مشهد مصوب شهریور ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مشهد، یکی از شروط اصلی موافقت با طبقه اضافه ( مجاز)، شرط تامین پارکینگ عنوان شده است.

سایر ضوابط پارکینگ مندرج در این شیوه نامه شامل موارد ذیل می باشد:

 • برای محاسبه تعداد جای پارک در زمان پروانه به‌صورت مساحتی (که حاصل تقسیم زیربنای پارکینگ بر ۲۵ مترمربع می‌باشد و در طبقات منفی از تقسیم زیربنای پارکینگ بر ۳۰ حاصل می‌شود)به دست می‌آید.
 • تخصیص زیرزمین برای تأمین پارکینگ از پلاک‌های با مساحت ۲۵۰ مترمربع (تا منفی ۵ درصد مساحت عرصه) و بالاتر بلامانع است.
 • برای کاربری‌های مسکونی و غیرمسکونی و در ساختمان غیر بلندمرتبه حداکثر سطح اشغال برای استفاده پارکینگ تا ۸۰% عرصه باقیمانده تخصیص داده می‌شود.
 • تخصیص زیرزمین با هر مساحت عرصه برای استفاده انواع مشاعات و استفاده‌های مجاز تا سطح اشغال اعلام‌شده در تبصره یک بلامانع است.
 • رمپ فضای باز تا حداکثر ۵% عرصه مشمول سطح اشغال نمی‌شود و مجاز است.
 • در مواردی که به لحاظ فنی امکان احداث رمپ نمی‌باشد و یا مالکین قصد تأمین پارکینگ مازاد دارند استفاده از آسانسور خودروبر و یا جک مطابق با شیوه‌نامه ابلاغی بلامانع خواهد بود.
 • در پلاک‌هایی که امکان تأمین پارکینگ در زیرزمین وجود دارد (۲۵۰ مترمربع و بیشتر) تبدیل پیلوت تا حداکثر سطح اشغال ۵۰ درصد سطح اشغال طبقه همکف (شامل کاربری مسکونی، تجاری، مشاعات و…) با رعایت سایر مقررات ملی و ضوابط شهرسازی و حفظ کیفیت معماری، امکان‌پذیر می‌باشد.

۲- سایر ضوابط وتعاریف مربوط به پارکینگ

همواره یکی از مسائلی که از پرونده های کوچک مسکونی گرفته تا پروژه های بزرگ تجاری با آن در گیر هستند موضوع پارکینگ و کسری پارکینگ است، دراین متن سعی برآن شده است تا به زبانی ساده برخی ازابعاد این موضوع را در شهرداری مشهد مشخص کنیم.

توجه شود که ضوابط پارکینگ در شهرداری هر شهری متفاوت است و ما اینجا در خصوص شهرداری مشهد صحبت کرده ایم.

الف- تعاریف

۱- پارکینگ بسته

فضائی ساخته‌شده است که در یک ساختمان جهت توقف وسایل نقلیه قرار دارد.
فضای ناخالص در پارکینگ به ازا هر وسیله نقلیه اتومبیل ۲۵ مترمربع می‌باشد.

۲- فضای پارکینگ

فضای پارک یا پارکینگ موردنیاز را ضابطه طرح تفصیلی بر اساس تعداد واحد مجاز تعیین می‌نماید ولی چنانچه ما لک اقدام به احداث واحد بیش از ضابطه تعیین‌شده بنماید موظف به تأمین فضای پارک مستقل به میزان فضائی به ابعاد ۵×۲,۵ برای هر واحد می‌باشد.
لازم به ذکراست چنانچه کارشناس بازدید نتواند تعداد فضای پارک مستقل را جهت پارکینگ تشخیص دهد می‌بایست پرونده جهت اعلام نظریه هیئت پارکینگ ارجاع گردد.

ب- مشخصات جایگاه پارک خودرو

ابعاد لازم جهت توقف دو خودرو درصورتی‌که کنار یکدیگر قرار گیرند) با زاویه پارک – ۹۰ درجه۵×۲,۵ متر و زمانی که خودروها در طول و پشت سرهم قرار گیرند، ابعاد موردنیاز ۶×۲ متر می‌باشد.

مشخصات جای پارک

در پارکینگ‌های مسقف درصورتی‌که فاصله محور ستون‌ها) آکس تا آکس ۵ مترو فاصله داخلی بین دو ستون حداقل ۴,۵ متر باشد، دو خودرو بین دو ستون می‌تواند قرار بگیرد.

افزایش تعداد خودرو، با افزایش فاصله محور ستون‌ها به ازای ۲,۵ متر به ازای هر خودرو بلامانع است.

۱-حالت‌های مختلف پارک خودرو در پارکینگ
حالت های مختلف جاپارک
حالت های مختلف جاپارک
۲- مشخصات مسیر راهروها

حداقل عرض مسیر رفت‌وآمد) راهروهادر توقفگاه‌های بزرگ و متوسط، نباید کمتر از – ۵ متر و در محل ستون‌ها از ۴,۵ متر کمتر باشد. شعاع میانی مسیر گردش خودرو در توقفگاه نیز نباید کمتر از ۵ متر در نظر گرفته شود.
در توقفگاه‌های بزرگ، به‌منظور عبور سواره و پیاده، در کنار معبر سواره بایستی گذرگاه عابر پیاده به عرض حداقل شصت سانتیمتر ) به ارتفاع حداقل بیست سانتیمتر بالاتر از سطح معبر سوارهدر نظر گرفته شود.

۳- مشخصات رمپ

شیب رمپ پارکینگ در کاربری مسکونی؛ تجاری و یا هر کاربری دیگر شیب رمپ طبق ضابطه بین ۱۵% تا ۱۷% بیشتر نباشد.

عرض توصیه‌شده برای رمپ‌ها (شیب‌راهه در هیچ حالتی از جدول ذیل نبایستی کمتر باشد)

مشخصات رمپ

کف رمپ‌ها باید از مصالح غیر لغزنده برای خودرو باشد. در مناطقی که شرایط یخبندان وجود دارد، رمپ بایستی در فضای داخلی ساختمان قرارگیری در غیر این صورت بایستی رمپ را به روش مناسب ) با استفاده از مصالح سبک مسقف نمود.
روشنایی مسیر رمپ ورودی پارکینگ بایستی به نحوه مناسبی تأمین شود.
پروفیل طولی رمپ بایستی مطابق شکل ذیل باشد.

مشخصات رمپ
۴- مسیر انتقالی

مسیری است در خروجی رمپ که به فضای توقف با سطحی با شیب حداکثر ۱۰ درصد و به طول حداکثر یک متر، در محل توقف رمپ متصل می‌گردد.

۵- فضای توقف

با توجه به موقعیت ملک و نوع معبر حداقل طول ایستگاه رمپ قبل از شیب‌راهه دو ونیم متر با شیب حداکثر ۵ درصد می‌باشد.

۶- دیگر مشخصات پارکینگ‌ها
 • تأمین دسترسی مستقیم پارکینگ(ورودی و خروجی) از حاشیه معابر شریانی درجه‌یک مجاز نمی‌باشد.
 • حداقل عرض معبر دسترسی به محل ورودی و خروجی پارکینگ، چهار متر می‌باشد.
 • محل دسترسی پارکینگ( ورودی و خروجی) نبایستی در حریم تقاطع‌های اصلی شهری قرار گیرد.
 • ملاک پارکینگ تأمین‌شده، تعداد جایگاه پارکینگ بوده و صرف تأمین متراژ پارکینگ، قابل‌قبول نمی‌باشد.
 • ارتفاع ورودی از روی شیب رمپ تا زیر سقف ۱.۸۰ متر باشد
 • در پارکینگ ساختمان‌های اختصاصی ۳% فضای توقفگاه به جایگاه ویژه معلولان جسمی توصیه می‌شود.
 • تأمین حداقل یک تا دو جای پارک ویژه معلولین در هر طبقه پارکینگ توصیه می‌شود.
 • حداقل عرض محل توقف اتومبیل معلولان با صندلی چرخ‌دار ۳,۵ متراست.
 • جایگاه اتومبیل معلولان جسمی حرکتی می‌بایست در نزدیک‌ترین محل به درهای ورودی یا خروجی آسانسور و یا سایر نقاط با دسترسی آسان باشد.
 • توقفگاه‌های اختصاصی معلولان باید به‌وسیله علامت مخصوص مشخص شود.

ج- ضوابط حاکم بر پارکینگ

۱- درب مجاز پارکینگ

نصب درب پارکینگ یا درب حیاط در تمام برساختمان که در حاشیه معبر قرارگرفته و یا دیوار حیاط مجاز نمی‌باشد و صرفاً به استناد مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره ۲۳۰۰ /۹۴/۴/ش مورخ ۲۹/۲/۹۴ مالکین با توجه به‌ضرورت تأمین پارکینگ خطی و حفظ درختان حاشیه معابر می‌توانند به شرح ذیل اقدام به نصب درب سواره نمایند:

 • املاک جنوبی و شمالی یک‌بر با طول بر تا ۱۰ متر، تنها نصب یک درب سواره‌رو مجازاست.
 • برای املاک جنوبی و شمالی یک‌بر با طول بر بیش از ۱۰ متر تا ۱۵ متر نصب دو درب سواره‌رو با نظر هیئت پارکینگ منطقه مجازاست.
 • برای املاک جنوبی و شمالی یک‌بر با طول بر بیش از ۱۵ متر، نصب دو درب سواره‌رو مجازاست.
 • برای املاک جنوبی و شمالی دو بر بدون در نظر گرفتن طول بر، از هر بر نصب یک درب سواره‌رو مجازاست.
 • برای املاک جنوبی و شمالی دو بر بیش از ۱۵ متر نصب دو درب سواره‌رو مجازاست.
 • برای املاک جنوبی و شمالی سه بر مالک می‌تواند حداکثر سه درب سواره‌رو برای مجموع طول برهای مجاز داشته باشد.
 • برای املاک جنوبی و شمالی سه بر تا طول ۱۵ متر فقط یک درب سواره‌رو و برای طول برهای بیش از ۱۵ متر دو درب سواره مجازاست

لازم به ذکر است نصب درب سواره‌رو در پخی سر نبش قطعات، حاشیه معابر تندرو یا شریانی درجه‌یک، آزادراه‌ها، تقاطع‌ها و میدان‌ها و نیز فضاهای سبز مجاز نمی‌باشد.
همچنین حداقل عرض درب سواره‌رو ۲,۵۰ متر و حداکثر ۳,۵۰ متر می‌باشد.

۲- ضوابط پارکینگ مسکونی در طرح تفصیلی خازنی
 • یک واحد مسکونی معاف از پارکینگ می‌باشد.
 • مساحت ۴۰ مترمربع فضای حیاط قابل پارک به‌عنوان یک واحد پارکینگ محاسبه می‌گردد.
 • در صورت کاهش سطح اشغال، فضای باز مازاد بر ۴۰% که قابل پارک باشد به‌عنوان مساحت موردنیاز پارکینگ محسوب می‌گردد.
 • پارکینگ در زیرزمین باید دسترسی مستقیم به طبقات داشته باشد( پله و آسانسور).
 • حداقل عرض رمپ جهت دسترسی پارکینگ مسکونی ۲,۵ متر و در تجارتی‌ها ۳,۵ متر می‌باشد.
تعدادجای پارک خازنی
۳- سایر ضوابط
 • حداقل ارتفاع پارکینگ ۲,۴۰ متر و حداکثر ۳ متر می‌باشد.
 • چنانچه تعداد واحدها نسبت به ضابطه تجاوز نماید، به ازای هر واحد یک جای پارک ۲۵ متری، موردنیاز می‌باشد و دیگر معافیت‌ها و ضوابط طرح حکم‌فرما نخواهد بود.
 • برای تغییر در تعداد واحدها، تأمین پارکینگ الزامی بوده و شهرداری حق موافقت با تفکیک بدون تأمین پارکینگ یا تبدیل کسری پارکینگ به جریمه را ندارد.
 • با توجه به اینکه کمیسیون در خصوص تغییر کاربری‌ها برابر با تبصره ۱ و بند ۲۴ ماده ۵۵ رأی به تعطیل و پلمپ می‌دهد لذا کسری پارکینگ ناشی از تغییر کاربری‌ها به کمیسیون ارسال نمی‌گردد..
 • برای انتقال پارکینگ به زیرزمین باید مساحت عرصه حداقل ۲۰۰ متر و عرض معبر مجاور بیشتر از ۶ متر ) جهت تأمین شعاع چرخش باشد.
 • در چیدمان پارکینگ در زیرزمین سیستم به‌صورت پیش‌فرض متراژ ۵۰ مترمربع را به رمپ اختصاص می‌دهد، چنانچه مطابق پلان چیدمان پارکینگ، امکان کاهش متراژ رمپ وجود داشته باشد، مساحت موردنظر را در ردیف رمپ پارکینگ ورود نمایید.

د- کسری پارکینگ

بررسی کسری پارکینگ در منطقه وعدم ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰

۱- محاسبه کسری پارکینگ

کسری پارکینگ مطابق فرمول زیر محاسبه می شود (در سال ۱۳۹۸)

جریمه کسری پارکینگ
۲- کسری پارکینگ موارد خاص (عدم امکان تأمین)

بر اساس ضوابط سال ۱۳۹۸ شهرداری مشهد:

در شرایط ۷ گانه معافیت و کاربری مسکونی برای تراکم کم ۱۰P -تراکم متوسط:۳۵P تراکم زیاد ۴۰P

سایر کاربری‌ها در حد ضابطه که اجازه تأمین پارکینگ ندارند-تجاری ۵۰P-سایر:۴۰P

۳- معافیت‌های پارکینگ در اصول هفتگانه

۱-ساختمان‌های در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ مترو بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.
۲-ساختمان‌های در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر ) هر دو معبر بیشتر از ۲۰ متر(واقع‌شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.
۳-ساختمان در محلی قرار داشته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده که شهرداری مجوز قطع آن‌ها را نداده باشد.
۴-در معابر کمتر از ۴ متر اگر شهروندی ادعای تأمین پارکینگ داشته باشد و پارکینگ تأمین‌شده و عملاً قابل‌استفاده باشد شهرداری می‌تواند پارکینگ را قبول نماید.
۵-ساختمان دربر معبری قرارگرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ ازنظر فنی مقدور نباشد.
۶-درصورتی‌که وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۷-قرار داشتن در حاشیه میدان و تا فاصله ۲۰ متری از آن.

۴- مرجع تشخیص کسری پارکینگ

درصورتی‌که پلان جانمایی پارکینگ تأمین پارکینگ را تأیید نکند و یا متراژ پارکینگ در بازدید به‌اندازه مجاز قبلی ) پروانه یا عدم خلاف(نباشد پرونده باید از این گزینه به هیئت پارکینگ ارسال شود تا تأمین یا عدم تأمین پارکینگ بررسی و اعلام نظر شود.
توجه: چنانچه پرونده می‌بایست هم به هیئت پارکینگ و هم به کمیسیون ارسال شود ابتدا پرونده را به هیئت پارکینگ ارسال می‌نماییم پس از اعلام نظر این هیئت، پرونده به مرحله تعیین خلاف بازمی‌گردد و پس‌ازآن باید پرونده وارد مرحله تنظیم لایحه شود

۵- اعضا هیئت پارکینگ

معاون منطقه، روسای شهرسازی و ترافیک منطقه

درصورت شکایت: هیئت عالی ترافیک: نمایندگان معاونت شهرسازی و سازمان ترافیک

۶- کسری پارکینگ تجاری

اگر کاربری اصلی زمین تجاری باشد به میزان یک‌دوم
اگر کاربری اصلی زمین غیرتجاری باشد تا ۵۰ متر،۲۵ متر کسری پارکینگ و بیش از ۵۰ متر، معادل یک‌دوم زیربنا

۷- سیستمی شدن فرآِند هیات پارکینگ

فرآیند  هیات پارکینگ درمورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳  در سیستم esup  پیاده سازی شد.
متن این دستورالعمل را می توانید ازطریق لینک زیردریافت نمایید👇

سیستمی شدن هیات پارکینگ

۵/۵ - (۱۳ امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

شکیبامنش

متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد - نویسنده مطالب و درس آموخته های تخصصی در حوزه شهرسازی و سرمایه گذاری - کارشناس ارشد شهرسازی - پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی ، شهرداری و سرمایه گذاری- عضو اصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

نوشته های مشابه

‫۸۲ دیدگاه ها

 1. با سلام
  ملک بنده در جلال ال احمد می‌باشد
  و از لحاظ شهرداری مشکل دارد
  شما میتوانید مشاوره دهید
  فرزان ۰۹۱۵۵۲۲۰۸

  1. سلام
   بله . لطفا در خصوص مشکلی که با شهرداری دارید توضیحات بیشتری بدهید تا بررسی شود. می توانید از طریق سروش یا واتس آپ با ما ارتباط بگیرید و تصاویر از گواهی ها یا مدارک خود را بفرستید تا بهتر بررسی شود. بعد از بررسی زمان جلسه حضوری به شما اعلام خواهد شد.

 2. سلام
  از ملک بنده بعد عقب نشینی ۱۱۶ متر باقی می ماند و ۱۴ متر عقب نشینی دارد بهر ملک ۷ متر می باشد و مجوز ۳ طبقه با زیر بنای ۷۱ متر را می دهند ولی از آنجا که ۴ متر کم دارد تا فضای ناخالص ۳ پارکینگ را تامین کند نمی شود سه طبقه ساخت آیا راهکاری برای این موضوع وجود دارد؟

  1. با سلام؛ با شهرداری مذاکره کنید ببینید آیا امکان دارند که به شما اجازه پیشروی طولی در پروانه بدهند؟ با هدف امکان تامین پارکینگ و با توجه به اینکه یکی از علل مساله طرح تعریض خیابان است که عقب نشینی را بر شما تحمیل کرده است.
   اینطوری فضای پیلوت شما به صورت ناخالص از ۷۵ متر عبور می کند و مساله حل می شود.
   راه دیگر این است که ممکن است شما بتوانید ملک کلنگی همسایه خود را بخرید (در صورت وجود شرایط) و به این ملک ضمیمه کنید.

 3. سلام من یه زمین ۵۰ متر دارم می خوام دوطبقه بسازم ولی ۲ تا ماشین جا نمیشه می خوام بپرسم برام مجوز ۲ طبقه رو نمی دهند

  1. سلام؛ تا جایی که می دانم به زمین زیر صد متر اصلا پروانه ساخت داده نمی شود. ۵۰ متر خیلی کوچک است برای ساخت و ساز. طبقه یا واحدی که پارکینگ آنرا نتوانید تامین کنید مجوزش داده نمی شود.

 4. سلام میخواستم بدونم واسه ساختمان اداری کارخانه که دارای محوطه بزرگی هست آیا احتیاج به پارکینگ هست یا نه؟

  1. سلام؛ ساختمان اداری و خود کارخانه که احتمالا کاربری صنعتی دارد، نیاز به تامین پارکینگ دارد. اما در صورتی که فضای باز مازاد بر ضابطه سطح اشغال مجاز داشته باشید، همان فضای باز به عنوان پارکینگ مورد تایید است. و گرنه لازم است در بخشی از فضا نسبت به احداث پارکینگ اقدام نمایید که بهتر است قبل از هر اقدامی برای ساخت، اطلاعات دقیق تر کسب کنید

  2. با سلام و خسته نباشید خدمت مهندس عزیز
   آیا در زمینی با مساحت ۸ ونیم ×۲۰ میتوان ۴ دستگاه پارکینگ تامین کرد
   مساحت کل زمین ۸/۵ × ۲۰
   بحره زمین ۸ ونیم
   با ۶۰% تراکم ساخت
   چند عدد پارکینگ تامین میشود؟؟
   ممنون میشم فوری و فورس جواب بدین مهندس جان؟
   با دروووود فراوان

   1. سلام. در خصوص این محاسبات لازم است با مهندس عمران آشنا به ضوابط پارکینگ صحبت کنید و پلان ترسیم کند. به یکی از دفاتر پیشخوان مراجعه نمایید

 5. سلام
  خدا قوت
  لطفا ” حداقل ” ابعاد پارکینگ مسکونی برای پارک ۳ اتومبیل کنار هم با پارکینگ مزاحم ( جمعا” ۶ اتومبیل) چقدر است ضمنا دو طرف دهانه پارکینگ “دیوار برشی ” است و ستون نیست .
  عاقبت بخیر باشید

  1. سلام؛ این سوال خیلی تخصصی است و بهتر است در یک جلسه حضوری اطلاعات تکمیلی بگیرید. یکی از بهترین های شهرسازی مشهد را دعوت تا به سوالات شما پاسخ دهد.
   مهم این است که در پارکینگ خود ۶ خودرو را بدون مزاحمت پارک کنید (خروج و ورود هر کدام به تنهایی، باز شدن کامل دربها .. .). توجه کنید که مساله اونقدر جزئیات دارد که گاه وقتی تکلیف پارکینگ ها فقط در هیات پارکینگ مشخص می شود.

 6. با سلام بنده پارکینگ خودم رو که مالک کلش هستم رو خالی و وسایل اضافه خودم رو داخلش گذاشتم .من خبر نداشتم نه اخطاری دیدم و نه احضاریه اومدن پلمپ زدن به درش پرسیدم چرا میگن همسایه تماس گرفتن گفتن اینجا تجاری هست در صورتی که اینطوری نیست .الان هم واسه باز کردن پلمپ سر کار میزارن و امروز فردا میکنن.چیکار کنم.

  1. سلام؛ کافی است به وضعیت قبل بازگردانید و عکس گرفته و به شهرداری مکتوب اعلام کنید. چون تبدیل پارکینگ به تجارتی خیلی باب است با بی اعتمادی به مساله شما نگریسته می شوند.

 7. سلام
  میشه لطف کنید بگین در صورتیکه فاصله بین دو دیوار ۶.۵ متر باشه و ستونی هم بینشون نباشه، و در سند تفکیکی هم دو پارکینگ غیرمزاحم و یک پارکینگ مزاحم باشه، اندازه ی عرض هر پارکینگ غیرمزاحم چقدر باید باشه؟
  با تشکر

  1. سلام؛ این سوال فقط در تخصص کارشناس خبره پارکینگ ماست که به صورت حضوری می توانیم خدمت شما و با حضور ایشان باشیم.

   1. جناب آقای مهندس فرشچی
    با سلام و احترام؛ ضمن سپاس از مقاله درج شده که بسیار مفید و سودمند بود بنده نیز با مشکلی مشابه با مشکل مطرح شده مواجه هستم در تقسیم نامه ملک عرض ۲.۱۵ برای هر پارکینگ قد شده است آیا این عرض داده شده توسط شهرداری قانونی است در صورتیکه پاسخ منفی است چگونه می توان از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به احقاق حق اقدام نمود. با تشکر

    1. سلام. به این موضوع اشراف ندارم. مراجعه ای به رئیس شهرسازی منطقه شهرداری خود داشته باشید.

   2. جناب آقای مهندس مجتبی فرشچی
    با سلام مجدد آیا وسایل نقلیه باربری از قبیل نیسان حق دارند که در پارکینگ مسقف مسکونی پارک نمایند. پارکینگ مسکونی ما دارای عرض ۲.۱۵ متر است ساکنین اظهار میدارند که ماشین چون سواری نیست این حق را ماک پارکینگ ندارد. لطفا راهنمایی بفرمایید

    1. سلام. تا بحال با این مساله برخورد نداشتم. لطفا مراجعه به رئیس شهرسازی منطقه شهرداری مربوطه

 8. سلام وتشکروخسته نباشید.
  ملکی داریم به متراژ ۱۸۰ متر برخیابان اصلی شهرمجوز زیرزمین ویکطبقه تجاری و چهارطبقه خدماتی دریافت نموده ایم از آنجائیکه عرض ملک ۹ متر است امکان احداث پارکینگ به دلیل رمپ زیاد و عدم تمایل خودم وجود ندارد اما ملک دیگری در شعاع دویست متری همان ملک نیزداریم بامتراژبلاتر آیا امکان دارد باتوجه به مقررات جاری ازملک فوق جهت تامین ملک واقع درخیابان اصلی استفاده نماییم .آیا باید ملک دومی کِلا به پارکینگ اختصاص یابد یا هم کف آن کفایت مینماید وسایرطبقات آنرا به مسکونی اختصاص دهیم ؟

  1. سلام؛ حتما باید قبلش با شهرداری توافق نامه ای در این خصوص داشته باشید. در مشهد دیده شده که گاهی تامین پارکینگ تا شعاع ۲۰۰ یا ۳۰۰ متر را شهرداری قبول می کند.
   اگر مورد قبول واقع شد، در ملک دوم می توانید به حد نیاز ملک اول و دوم پارکینگ بسازید و تراکم همان ملک دوم را هم استفاده کنید.

 9. ببخشید مامنزلی داریم درسیدی هشت واحد داریم کسی که خانه راساخته داخل پاکینگ یک خانه هم ساخته که الان ۶تاماشین بیشترجانمیشه مامشکل داریم آ یامیشه اقدامی کرد برای خانه داخل پارکینگ آ یا این آ قاخلاف نکرده؟مامیتونیم اقدامی بکنیم یا نه ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. سلام؛ بله تخلف نموده.
   به احتمال قوی شما به صورت قولنامه ای منزل را خریده اید و ملک فاقد پایانکار شهرداری است. زیرا چندین سال است که شهرداری مشهد کسری پارکینگ را غیر قابل قبول می داند.
   برای شما تنها راه این است که واحد داخل پیلوت را از مالکش خریداری کرده، تخریب و تبدیل به پارکینگ نمایید. بعد از این اقدام سهم العرصه ها تغییر خواهد کرد و اگر دارای سند هستید، لازم است مجدد نسبت به اصلاح سندها اقدام گردد.

 10. با سلام و احترام
  ما در یک ساختمان ۱۰ واحدی ساکن هستیم که دارای ۶ پارکینگ بدون مزاحم و ۴ پارکینگ مزاحم است. ما که در طبقه چهارم ساکن هستیم به ما پارکینگ مزاحم داده اند در حالی که واحدهای ۱ ، ۲و … دارای پارکینگ بدون مزاحمت هستند و هر بار برای جابه جایی ماشین مجبوریم که از طبقه چهارم به پایین بیایم در ضمن تمامی پارکینگ ها مشاع می باشد. و چون واحد های ۱ و ۲ و.. از همه زودتر در ساختمان ساکن شده اند می گویند که ما از اول ماشین رو اینجا می گذاشتیم و زیر بار نمی روند حال سوال من این است که برای رفع این مشکل باید به کجا مراجعه کنم و یا شکایت کنم. چون در قسمتی مطالعه کردم که نحوه چینش پارکینگ ها از طبقه بالا به پایین طبق گردش عقربه های ساعت صورت می گیرد.
  پیاپیش از راهنمایی شما متشکرم

 11. ما یک واحد آپارتمان خریدیم
  پارکینگ مشاع داره

  اما بخشی از پیلوت رو مالک قبلی ساختمان چندسال قبل تبدیل به یک واحد کرده و حیاط رو هم داده به این واحد داخل پیلوت و این واحد سند رسمی تک برگ هم داره

  سوال من اینه که آیا این واحد که حیاط رو کلا اختصاص داده به خودش، از پارکینگ سهم داره؟

  مالک این واحد مدعی هست که در سندش پارکینگ براش مشاع هست مثل بقیه ما مالک ها
  ولی به هیچکس سند رو تاحالا نشون نداده

  و الان مالکان سایر واحدها گرفتار مزاحمت های پارکینگی این بنده خدا هستن.

  آیا درخواست او برای داشتن جای پارک قانونی است؟ و اگر موفق نشویم سند آن واحد را از خود آن مالک بگیریم، از چه محلی میشود فهمید که آیا سند ایشان دارای پارکینگ مشاع هست یانه؟

  1. سلام؛ آیا شما نیز دارای سند هستید؟ لازم است به صورت مجلس تفکیکی مراجعه کنید. از مالک اولیه صورت مجلس تفکیکی را بخواهید. در محضری که سند زده اید نیز احتمالا باشد. از محضر بگیرید. در این صورت مجلس این موارد قید شده است.
   کلا در گواهی های جدید شهرداری و سند های ثبت، چیزی به نام پارکینگ مشاعی نداریم و یک آپارتمان یا پارکینگ دارد یا ندارد و جای آن دقیقا مشخص است.

   1. سلام…
    ما هم تقریبا همین مشکل را داریم. بنظر شما الان میشود به اداره ثبت مراجعه کرد برای تفکیک؟ چون طبق اعلان تفکیکی ساختمان ما ( همکف + ۳ طبقه) یک واحد بهش پارکینگ تعلق نمی گیرد و جریمه شهرداری را هم در آن زمان پرداخت کرده اند اما مالک مشخص نکرده که آن واحد کدام است بدلیل اینکه خانوادگی در ساختمان زندگی میکردند. حال , شما فکر میکنید اگر ما اقدام کنیم میتوانیم مشخص کنیم که آن واحدی که حق استفاده از پارکینگ را ندارد( بدلیل اینکه حیاط خلوتی که دقیقا ابعاد یک جای پارک را دارد شخصی کرده ) مشخص کرد؟ تشکر

    1. سلام. اینها موارد پیچیده ای است و نمی توان بیشتر از این وارد جزئیات شد. از کارشناسان ثبت جویای پاسخ باشید.

 12. سلام
  شیب بیشتر از ۱۷ درصد تا ۲۰ درصد در شهرداری قابل طرح و پیگیری است ؟ می توان نظر کمیته فنی و هیات پارکینگ را نظر به اینکه ملک جنوبی می باشد جلب کرد.
  سپاسگزارم.

  1. سلام؛ این میزان شیب در رمپ پارکینگ قاعدتا با پاسخ منفی روبرو می شود. با توجه به شرایط خاص هر ملک نمی شود نتیجه مذاکره و پیگیری را پیش بینی کرد. این طور مسائل را باید پیش گیری کرد و حل کردنش خیلی سخت است.

 13. سلام من روی پروانه یکباب تجاری به متراژ ۱۰۰ متر گرفتم با هزینه کسری پارکینگ. حالا ۲۰ متر رو جدا کردم و یه دربند اضافه کردم آیا تامین پارکینگ میخواد یا عوارض جداگانه دارد. متشکر

  1. سلام؛ بله این دربند اضافه نیاز به پارکینگ جدیدی دارد که باید یا تامین شود یا وجه آن پرداخت شود. شهرداری ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک دربند به دو دربند را نیز اخذ خواهد نمود.

 14. سلام
  داخل مقاله ذکر شده ک ارتفاع حداکثر پارکینگ میتونه ۳ متر باشه اما چرا نقشه ما ارتفاع پارکینگ رو ۲.۴۰ داده. حالا سوالم اینه ما میتونستیم بیشتر از ۲.۴۰ بگیریم؟؟؟

  1. سلام. بله موقع صدور پروانه می توانستید مطرح کنید که پارکینگ با ارتفاع ۳ متر می خواهید.
   البته بدون اصلاح پروانه اقدام به ساخت پارکینگ ب ارتفاع ۳ متر نکنید.

    1. جایی ندیدم که مشخصا این را تعیین کرده باشند. از رئیس شهرسازی منطقه خود بپرسید.

 15. با عرض سلام
  ملک ما پنج واحد است که با وجود داشتن ۸۰ متر حیاط برای واحد پنجم کسری پارکینگ صادر شده.
  آیا میشود طبق متن (مساحت ۴۰ مترمربع فضای حیاط قابل پارک به‌عنوان یک واحد پارکینگ محاسبه می‌گردد)
  از مساحت حیاط به عنوان پارکینگ واحد پنجم استفاده کرد و کسری پارکینگ را تامین کرد؟

  1. سلام. مطمئنید که از این ضابطه استفاده نشده است؟ ممکن است این ضابطه اعمال شده باشد.
   البته این ضابطه ۴۰ متر حیاط به عنوان یک واحد پارکینگ دارای شروطی نیز می باشد. بهرحال مساله را از واحد شهرسازی منطقه مربوطه پیگیری نمایید.

 16. سلام و سپاس از مطالب مفید و کاربردیتان
  اگر ورودی زمینی ۲.۳۰ باشد و بعد از ان عریض شود و داخل زمین مشکل پارکینگ نداشته باشد شهرداری فقط با استناد به هممان ورودی(۲.۳۰ )
  میتواند کسری پارکینگ اعلام نماید.

  1. سلام. بستگی به تصمیم هیات پارکینگ دارد. قاعدتا مساله ورودی به پارکینگ مهم است و اگر شرایط آن تامین نباشد، پارکینگ تایید نمی شود

 17. باسلام ،وخسته نباشید ، ساختمان ما باعمر ۱۵ ساله می باشد مسکونی طرح خازنی ، جنوبی و سه طبقه روی پیلوت ، که پیلوت را درسال ۸۵ ساختیم و الان ۳ پارکینگ بدون مزاحمت داریم ، سوال : یکی از پارکینگ ها در زیر پله براحتی پارک میکند ایا از نظر شهرداری قابل قبول است یا شامل جریمه میشود ،_ دوم اینکه ایا این ۴ واحد ( ۳ طبقه + همکف) می توانیم از معافیت ۱ طبقه بدون پارکینگ استفاده کنیم
  ممنون اگر راهنمایی بفرمایید

  1. سلام. ۱- اگر شرایط پارکینگ را داشته باشید (باز شدن دربهای خودرو و فاصله ها) و بدون مزاحمت پارک صورت پذیرد، قاعدتا مشکلی نیست. هیات پارکینگ بعد از بازدید نظر نهایی را اعلام خواهد کرد. ۲- چون یک طبقه مازاد دارید به نوعی (که واحد ساخته شده در همکف است) لذا معافیت ۱ پارکینگ را نخواهید داشت و برای شما قابل اعمال نیست.

 18. سلام، برای زمین ۳۰ متر در ۷.۳۵ در کوچه ۱۲ متری، امکان جانمایی ۴ پارکینگ و نتیجتاً مجوز ساخت ۴ طبقه، ممکن است؟ از جایی شنیدم که با طراحی نورگیر میتوان فضای لازم را ایجاد کرد.

 19. سلام
  باعرض خسته نباشید خدمت جناب مهندس فرشچی عزیز و باتشکر از وقتی که در اختیار می گذارند
  یک سوال داشتم
  برای تامین پارکینک در زیر زمین آیا مجوز اشغال زیر زمین بیش از حد مجاز مصوب .توسط شهرداری داده میشه؟

  1. سلام. کار آسانی نیست. نمی توان از قبل پیش بینی کرد. شما درخواست خود را به هیات فنی منطقه بدهید و اگر موافقت شد طبق آن برنامه ریزی کنید.

 20. سلام من خریدار یک واحد بصورت پیش فروش بودم که برای پارکینگ ها ۳ تا پارکینگ ماشین کنار هم تعبیه شده که کلا ۷ متر است برای محل ورود و خروج ساکنین هیچ مسیری و متراژی در نظر گرفته نشده و ساکنین از کنار ماشین من که حدود ۴۰ سانتی متر تا ستون فاصله دارد با اینکه اینجانب ماشینم رو کاملا به ماشین بغلی میچسبانم رد میشوند و صاحب زمین اپارتمان به هیچ وجه راضی به کمی عقب تر گذاشتن ماشین خود نیست تا ساکنین رد شوند و گاها برای بردن وسیله ماشین من دچار اسیب و خط افتادن میشود میخواستم بدونم برای تردد ساکنین در ساختمان از کنار ماشین ها فضای در قانون در نظر گرفته شده چند سانتی متر است و ۳ تا ماشین کنار هم چه فضایی باید داشته باشند ممنون

  1. سلام. از توضیحات حدس می زنمکه این ملک دارای پایانکار و سند نیست. و گرنه هنگام پایانکار ، شهرداری به این صورت پارکینگ ها را قبول نمی کند و حتما محلی جداگانه برای رفت و آمد ساکنین در نظر می گیرد. این مساله پارکینگ های دارای مزاحمت منشاء بسیاری از دعواها در دادگستری و اعصاب خوردی ها است. انشاءالله دفعه آینده ملکی را بخرید که پارکینگ بدون مزاحمت داشته باشد.

 21. سلام وقت بخیر، رییس شهرسازی یکی از مناطق شهرداری گفته اند که به معابر کمتر از ۶ متر درب پارکینگ تعلق نخواهد گرفت!
  اما شما در توضیحاتتون اشاره کردین که به ازای حداقل عرض کوچه ی ۴ متر یک درب پارکینگ تعلق خواهد گرفت؟!
  آیا مصوبات تغییری داشته یا اشتباهی صورت گرفته؟؟
  متشکرم

  1. سلام. ضوابط در شهرداری همواره در حال تغییر است و مدام بخشنامه های جدید می آید. اگر تردید دارید نسبت به پاسخ منطقه، به شهرداری مرکز (میدان شهدا) ، ساختمان توسعه، طبقه سوم، امور شهرسازی مراجعه نمایید و از آنها استعلام نمایید.

 22. سلام طبقه هم کف یک واحد است و طبقه اول دو واحد است در نقشه یک پارکینگ روباز و دو پارکینگ روبسته است.دو پارکینگ روبسته را احداث نکردم ساختمان در کوچه بن بست هست ودر یک منطقه کم تراکم شهری است .آیا میتوانم از این موضوع استفاده کنم و بتوانم دفاع بکنم از اینکه نخواهم پارکینگ تامیین بکنم

  1. سلام. بن بست بودن کوچه دلیل خوبی نیست. مگر اینکه عرض کوچه بسیار کم باشد. بهرحال این مسائل بررسی شده که در پروانه قید شده.
   خانه بدون پارکینگ نسازید که واقعا در این روزگار مشکلات بسیار زیادی برای ساکنین و اطرافیان درست می شود. شهرداری هم محکم پای کار ایستاده و جواب نمی دهد.

 23. باسلام وعرض ادب بنده یک واحداپارتملن ازسازنده خریداری نمودم که بنده مبلغی بابت پارکینگ اضافه به شرط ثبت درسندپرداخت نمودم ودرقولنامه ذکرگردیده وجریمه هم لحاظ گشته درصورت ثبت نشدن درسند….ولی باتوجه به مشکلات به وجودامده احتمالا درسندنمیشودپارکینگ اضافه روثبت کرد.ایابنده اگرازمالکین دیگروسازنده وکالت محضری جهت پارکینگ اضافه بامزاحمت خودکه مکانش هم مشخص است بگیرم مثمرثمراست وارزشی دارد.لازم به ذکرمیباشدمکان موردنظر باانتقال انباریها به پشت بام تامین میباشدفقط جای موردنظر بامزاحمت خودروی خودبنده امکان استفاده است

  1. سلام. این سوال شما سوالی حقوقی است و وکلای دادگستری می توانند به خوبی راهنمایی کنند که چگونه حق شما برای پارکینگ محفوظ باشد.
   شهرداری پارکینگ با مزاحمت را پارکینگ به حساب نمی آورد.

 24. عرض سلام وادب خدمت شما .سال ساخت ساختمان سال۱۳۸۵ میباشدایا ساکن پیلوت باتوجه به داشتن پایانکار حق پارکینگ دارد؟

  1. سلام. بستگی به تعداد پارکینگ در داخل پایانکار و صورتمجلس تفکیکی دارد. این حق را اداره ثبت و سند تعیین می کند نه شهرداری

 25. سلام سال ۹۷ برای ۱۲ متر تجاری اقدام کردم
  منزل ۳۰۰ متری ۱۵۰ زیربنا یک واحد ویلایی سر نبش خیابان ۲۰ متری
  تمامی عوارض و بیمه نظام مهندسی پرداخت شده الان موقع صدور
  پروانه ساخت میگن باید کسری پارکینگ بدید ضمن اینکه ۲ تا پارکینگ جدا مستقل از هم داریم
  به کجا باید شکایت کنم

  1. سلام. برای اون واحد تجارتی هم پارکینگ مورد نیاز است. واحدهای تجاری نیز همانند واحدهای مسکونی نیازمند پارکینگ می باشند.
   البته در تجارتی هایی مثل مورد شما عملا امکان تامین پارکینگ مستقل برای تجاری ها وجود ندارد و تقریبا راهی جز پرداخت هزینه کسری پارکینگ نمی باشد.
   هزینه تغییر کاربری به تجارتی که شهرداری می گیرد را همیشه با احتساب کسری پارکینگ آن برآورد کنید.

 26. با سلام و خسته نباشید یه سوال داشتم زمینی دارم به مساحت ۳۰۰ متر که بر داخل خیابانش که ده متر است دو تا درب دارد . بر داخل کوچه که بیست متر است یک درب داشته و ما قصد داریم یه قسمتی از داخل زمین را انبار بسازیم و یک درب دیگه ای داخل کوچه داشته باشیم یعنی داخل کوچه که برش بیست متر است دو تا درب بزاریم یکی برای زمین یکی برای اون انبار مسقفی که قراره بسازیم . شهرداری میگه درب نمیشه باز کنی و داخل کوچه فقط یک درب بیشتر نمیشه داد!!!!!! میخاستم بدونم راهکارش چی هست ؟ ممنونم

  1. سلام. جزئیات خیلی زیاد هستند و بهتر است به کارشناسان شهرسازی مراجعه نمایید، اما جهت اطلاع حتی بابت ورودی به پارکینگ هم هر ملک اجازه نصب بیش از یک درب را ندارد.

 27. سلام من یه خانه ۳۵ متری در تهران دارم که ۱۰ متر عقب نشینی داره من از شهرداری سوال نکردم اما سازنده می گه نصف پارکینگ به شما تعلق می گیره می خاستم ببینم این استدلال درسته و به مالک باید پارکینک کامل بدن؟

  1. سلام. از ضوابط تهران خبر نداریم. هر شهری ضوابط شهرداری خاص خود را دارد که با سایر شهرها متفاوت است.

 28. سلام خسته نباشید در یک قطعه ۲۵۰ متری شمالی ۱۵.۵ متر بر دار با ۷۰ % ساخت حداکثر چند دستگاه خودرو تامین پارکینگ میشود
  ۳۰ متر عقب کشی شهرداری
  ابعاد زمین بر:۱۵.۷۶ ۱۶.۸۹ سمت راست ۱۵.۷۵ سمت چپ ۱۴.۶۶ عقب قطعه شمالی

  1. سلام. این مسائل تخصصی مهندسین و افرادی است که پلان پارکینگ را ترسیم می کنند و اینجا نمی توان اظهار نظر کرد. لازم است پلان برای زمین شما و شرایط شما ترسیم شود و جای ستون ها هم در آن دیده شود تا بتوان به نتیجه رسید.

 29. سلام ضوابط تقسیم پارکینگ چگونه است ما الان در خونه ای تازه مستقر شدیم که ۱۲ واحد دارد و دو پارکینگ رمپی منفی ۱ و منفی ۲ بعضی ها می گن از واحد ۱۲ در طبقه ۶ باید شروع به تقسیم کرد یعنی واحد ۱۲ اولین پارکینگ از منفی ۱ را می گیرد و برخی درست بر عکس میگن از واحد ۱ در طبقه اول باید تقسیم رو شروع کرد چه جوری است راهنمایی می فرمایید؟

  1. سلام. حقیقتش اطلاع دقیقی در این خصوص نداریم. شاید قرعه کشی راه مناسبی باشد.
   سایر دوستان اگر اطلاعات موثقی دارند در پاسخ به همین کامنت اعلام کنند.

 30. سلام . پرسش : پارکینگ به تعداد واحدها تامین شده است . اما ترتیب اختصاص پارکینگ های موجود در یک ساختمان نوساز به هر واحد چگونه انجام باید بشود ؟ لطفا راهنمایی فرمایید برای توزیع بین واحد ها از چه قانونی می توان استفاده کرد ؟ با تشکر

 31. با سلام
  در طرقبه یک زمین دو ممر بعرض ده متر با پروانه دو طبقه روی پیلوت ، در همکف یک واحد حدودا ۷۵ متر مسکونی و ۶۵ متر پارکینگ در آوردیم ، هیت پارکینگ ۲ جای پارک در پیلوت و یکی در فضای باز تائید کرده است ،،با توجه به توضیحات باز پرونده را به کمیسیون ماده صد فرستادن ، چرا ؟ ممنون میشم راهنمائی بفرمائید

  1. سلام. ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد برای هر نوع تخلفی ممکن است انجام شود. غیر از کسری پارکنیگ، هر گونه زیربنایی مازاد بر پروانه به ماده صد ارجاع می شود. اگر کمیسیون رای جریمه داد، آنوقت شهرداری اجازه دارد پول بگیرد و جواب بدهد. و اگر رای قلع صادر شود، پرونده تان قفل می شود

 32. با عرض سلام
  ما قصد ساخت ملکی اداری را داریم و تعداد یک سوم پارکینگ قابل تامین است به چه صورت می توان تاییدیه شهرداری را برای پارکینگ گرفت. آیا با پرداخت جریمه قابل حل است.

  1. سلام. در شهر مشهد، بدون تامین پارکینگ مستقل و مجزا و مسقف برای تمام واحدها، عملا نمی شود پایانکار گرفت. با جریمه هم به هیچ عنوان موافقت نمی شود. قضیه پارکینگ خط قرمز شهرداری مشهد و کمیسیون ماده صد است.

 33. با سلام سوالی از حضورتون داشتم میخواستم بپرسم اگر در یک بنا طبقه زیرزمین و همکف به پارکینگ اختصاص داده شود و زمین یک بر و جنوبی باشد درب سواره زیرزمین (رمپ)،میتواند مجزا از درب سواره همکف باشد ،یا فقط باید یک درب در نظر گرفت که اگر یک درب باشد اصولا طراحی از بین خواهد رفت

  1. سلام. دقیقا نمیدانم. لطفا از رئیس شهرسازی منطقه شهرداری مربوطه بپرسید (در صورت لزوم به صورت کتبی سوال نمایید) تا با اطمینان تصمیم گیری و اقدام به ساخت نمایید.

 34. با سلام ملک قدیمی ویلایی با قدمت بیشتر از۳۰ سال پایانکار داشته است به دلیل مفقود شدن پایانکار مجددا درخواست پایانکار داده ایم ملک جنوبی است و درب پارکینگ به بیرون باز می شود و شهرداری اعلام نمودند که مورد تایید نیست و باید درب تعویض گردد با توجه به قدمت ساختمان و با توجه به اینکه امکان اینکه درب پارکینگ به دلیل محدود بودن فضا به داخل نمی تواند باز شود و علاوه بر آن هزینه بالای تعویض درب چه راهکاری وجود دارد؟؟ مضافا اینکه تمام خانه های ویلایی مجاور که جنوبی هستند همگی درب پارکینگ به بیرون باز مشود و با توجه به بزرگ بودن پارکینگ مزاحمتی ایجاد نمیکند.

  1. سلام. نامه ای به شهردار منطقه و در مرحله بعد به کمیته نظارتی شورای شهر بنویسید و درخواست مساعدت نمایید.

 35. با سلام
  من بهمن سال گذشته یک واحد ۵۰متری طبقه همکف خریدم به صورت قولنامه ای در متطقه طبرسی که کل ساختمان ۳طبقه بود
  من داخل واحدم رو تغییر دادم و نقشه رو عوض کردم اما اضافه بنا نکردم، بعد امسال دو طبقه دیگه روی این سه طبقه ساختن یعنی کل ساختمان ۵ طبقه شد ماموران شهرداری هم امدن برچسب پلپ زدن و خیلی چنبار امدن و رفتن الان هرچند روز یک ابلاغیه از دادگاه می اورند، الان تکلیف من چی میشود من الان دارم زندگی میکنم در واحد همکف خودم
  میشه دقیق راهنمایی کنید
  مرسی

 36. با سلام یک ملک با مساحت ۱۵۳ متر شمالی به ابعاد ۸.۵ در ۱۸ که درخواست پروانه دادم که و ۴ طبقه روی پیلوت و ۳ واحد به من داده اند که سطح اشغال جهت ساخت برای بنده ۸.۵ در ۱۳ میباشد و با سازنده ها که صحبت میکنم میفرمایند ۴ پارکینگ در این متراژ میشود درآورد ولی دفتر نظام میگه بعد کسر سرویس پله و چاله سرویس امکان جانمایی ۴ پارکینگ فراهم نمیشود لطفا منو راهنمایی کنید که آیا ۴ پارکینگ میتونم در بیارم یا نه . اگه لازم باشه شماره کد نوسازی رو هم میدم که بررسی کنید و یا شماره تلفن بدید تا توضیحات تکمیلی بدم ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

سلام شهروند عزیز

هر گونه سوالی در خصوص مشاوره امور شهرداری مشهد دارید را به صورت خلاصه در بخش دیدگاه صفحه مربوطه درج نمایید، به آن پاسخ خواهیم داد و شما از طریق ایمیل تان از پاسخ ما به سوال مطلع خواهید شد.

بر روی آدرس پیج اینستاگرام ما در صفحات کلیک نمایید و دنبال نمایید تا در جریان رویدادهای جدید ما قرار گیرید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

Open chat
1
سوالی دارید؟ در واتساپ طرح نمایید
سلام. چنانچه سوالی در خصوص خدمات و یا آموزشهای ما دارید، از طریق واتساپ {09150707678} ارتباط بگیرید.
روی آیکن زیر مجدد کلیک کنید: