آشنایی با مدیران شهرداری و شورای شهر مشهد

۱- جستجو در میان نامزدهای شورای شهر مشهد، خرداد ۱۴۰۰

اگر رضایت مندی مردم را به عنوان مهمترین هدف سیستم مدیریت شهری بدانیم، آنگاه شفافیت در ارائه اطلاعات به عنوان اولین رکن رسیدن به این هدف قابل تعریف می باشد. اعتقاد ما این است که افراد تاثیر گذار در سیستم مدیریت شهری (با تاکید بر شهرداری وشورای شهر) هنگامی که بدانند دیده می شوند و عملکرد شان زیر نظر مردم قرار دارد، مردمی تر کار خواهند کرد.
شکی نیست که حق تمامی مردم مشهد و بلکه تمام مردم ایران است که شناختی دقیق از مدیران شهری و به ویژه مدیران ومتخصصین شهرداری و شورای اسلامی شهر داشته باشند. در این بخش تصمیم داریم تا جایی که مقدور است اطلاعات و رزومه مجموعه مدیران شهرداری مشهد را ارائه نمایم.

برای مشاهده اطلاعات مربوط به کلیه متخصصین و مدیران شهری شهر مشهد و سایر شهرها ( نامزد های احتمالی ششمین دوره شورای اسلامی شهر) تنها کافی است مشخصات متخصصین و مدیران شهر خود را در لیست ذیل جستجو نمایید.

مشخصات کاندیدکد انتخاباتی
سیدمجتبی فرشچی مشهور به فرشچی فرزند سیدحبیب ۲۵۶۶
مجید شکیبامنش مشهور به شکیبامنش فرزند غلامرضا ۲۱۶۷
ابراهیم آموزگار مشهور به مهندس آموزگار فرزند محمد ۱۲۷۸
علی آذرنوش مشهور به على اصغر فرزند حسین ۱۱۸۵
حسین تازه حسن مشهور به تازوحسن بلبلى فرزند دل اسا ۱۵۶۶
علی جمعه باقری فرزند غلامحسین ۱۴۲۹
جواد حمیدی فرزند ایوب ۱۷۱۹
حامد زند فرزند احمد ۱۹۴۷
کاظم سزاوار شهیدی فرزند عباس ۱۹۷۸
طیبه عبدی فرزند حسن ۲۴۴۷
قنبر علی علمدار فرزند حسینعلی ۲۴۷۲
اسماعیل فیروزی فرزند احمد ۲۵۸۱
محمدتقی مودب فرزند حیدر ۲۷۵۱
محمد حسن یعقوبی اسفاد مشهور به یعقوبى اسفاد فرزند محمدرضا ۴۱۶۶
ابوذر ابراهیم زاده فرزند حسین ۱۱۲۱
سمیه سادات ابراهیمی فرزند سیدعلی ۱۱۲۴
فاطمه ابراهیمی فرزند غلامرضا ۱۱۲۶
محسن ابراهیمی فرزند محمدعلی ۱۱۲۷
معصومه ابراهیمی فرزند حسین ۱۱۲۸
مهراب ابراهیمی فرزند نظام علی ۱۱۴۲
حسین ابراهیمیان فرزند محمود ۱۱۴۵
سعید ابراهیمیان بیلندی فرزند علی اصغر ۱۱۴۶
حسین ابراهیمی اول فرزند محمد ۱۱۴۷
مجید ابراهیمی شرق فرزند جواد ۱۱۴۹
محمد ابراهیمی فیزیک فرزند علی ۱۱۵۱
جواد ابراهیمی کردیانی فرزند عشق علی ۱۱۵۲
الهام آبک فرزند حسین ۱۱۵۴
علیرضا احتشامی زاده فرزند محمدعلی ۱۱۵۶
امید احراری مقدم فرزند عبدالرحیم ۱۱۵۷
فرامرز احمدزاده بهار فرزند مالک ۱۱۵۹
محمدصادق احمدزاده قناد فرزند جواد ۱۱۶۱
رسول احمدنیا فرزند احمد ۱۱۶۲
حامد احمدی فرزند محمد ۱۱۶۴
علی احمدی فرزند حجت اله ۱۱۶۵
فاطمه احمدی فرزند محمدحسن ۱۱۶۷
سعید احمدیان یزدی فرزند فریدون ۱۱۶۹
محمود احمدیان یزدی فرزند کاظم ۱۱۷۱
سیدرضا احمدی حسینی فرزند سیدیوسف ۱۱۷۲
سیدجواد احمدی میبدی فرزند علی ۱۱۷۴
حسنعلی اخلاقی امیری فرزند احمد ۱۱۷۹
محمدجواد اخلاقی مقدم مشهور به اخلاقى فرزند غلامحسین ۱۱۸۱
امیرحسین اخوان فرزند احمدرضا ۱۱۸۲
فرید آخوندی مهرجردی فرزند تقی ۱۱۸۴
ایمان ارجمندراد فرزند پرویز ۱۱۸۶
علی ارحامی فرزند محمدحسین ۱۱۸۷
جواد آرین منش مشهور به جواد آرین منش فرزند حسن ۱۱۹۲
محمد آزادی مشهور به آزادی فرزند علی اکبر ۱۱۹۵
نوید آزموده فرزند تقی ۱۱۹۶
فرشید اسپلانیان فرزند جلیل ۱۱۹۷
حمیدرضا اسدی فرزند علی اکبر ۱۲۱۱
علیرضا اسدیان فرزند غلامحیدر ۱۲۱۲
هادی اسدیان فرزند غلامحیدر ۱۲۱۴
مهدی اسدی بکاولی فرزند مسلم ۱۲۱۵
ناصر اسعدی فرزند محمدباقر ۱۲۱۶
مهدی اسفندیانی مقدم فرزند فریدون ۱۲۱۷
معصومه اسکوئی لطف آباد فرزند علیرضا ۱۲۱۸
زهرا اسلامی فرزند محمد ۱۲۱۹
محسن اسلامی محمدیه فرزند محمدرضا ۱۲۲۱
امیر اسماعیلی فرزند احمد ۱۲۲۴
علیا اسماعیلی فرزند احمد ۱۲۲۵
مهدی اسماعیلی فرزند محمد ۱۲۲۶
علی آسمانی فرزند محمدرضا ۱۲۲۷
کامیار اسمعیل پورتیتکانلو فرزند حسن ۱۲۲۹
مهدی اشرفی فرزند محمد ۱۲۴۱
احسان اشکاوندراد فرزند غلامعلی ۱۲۴۲
سیدمهدی اصغریان سینی فرزند سیدحسین ۱۲۴۴
محمد آصفی یزدی فرزند علی اصغر ۱۲۴۶
احمد افشین فرزند عبدالحسین ۱۲۴۸
علی اکبر آقاسی زاده شعرباف فرزند محمدعلی ۱۲۴۹
سیدامید آقامیری فرزند سیدحسین ۱۲۵۱
امید آقائی مشهور به امید فرزند قمبرعلی ۱۲۵۲
جواد آقائی فرزند جعفر ۱۲۵۴
سیدمصطفی آقائی فیروزآبادی فرزند سیدعباس ۱۲۵۵
محمداحسان آقائی قوامی فرزند محمدعلی ۱۲۵۶
محمدمهدی اکبری فرزند محمدعلی ۱۲۵۹
مهدی اکبری مشهور به اکبری فرزند غلامحسین ۱۲۶۱
ابوالفضل اکرمیان مشهور به ابوالفضل اکرمیان فرزند علی ۱۲۶۲
سیده سعیده الماسی فرزند سیدهاشم ۱۲۶۶
امیرحسین الیاس پور فرزند حسن ۱۲۶۸
کاظم امام دادی فرزند محمد ۱۲۶۹
زهرا امامی خطبه سرا فرزند بهمن ۱۲۷۱
سلمان امانی قلعه حسن فرزند عزیزاله ۱۲۷۴
حسین امجدیزدی فرزند مهدی ۱۲۷۵
مرضیه امکانی فرزند رستم علی ۱۲۷۷
حسن امیری مشهور به امیری امیری کلاتکلاتى فرزند علی ۱۲۷۹
رسول امینی فرزند حبیب اله ۱۲۸۱
سلمان انتظاری هروی فرزند موسی ۱۲۸۲
هادی اندی فرزند حسین ۱۲۸۴
محمد انصاری فرزند علی اکبر ۱۲۸۵
محسن انصاری ارجمند فرزند علی ۱۲۸۶
مسعود اویسی فرزند اسماعیل ۱۲۸۸
عبدالحمید ایزانلو فرزند محمدرضا ۱۲۹۲
فرشته ایمان دوست فرزند علیرضا ۱۲۹۶
سارا ایمانی مقدم فرزند غلامرضا ۱۲۹۸
محمد ایوبی فرزند مختار ۱۲۹۹
منصور ایوبی فرزند سردار ۱۴۱۱
نسرین بابازاده فرزند محمود ۱۴۱۲
محمدرضا بابائی فرزند محمدعلی ۱۴۱۵
علی بابائی فیروزآباد فرزند محمدحسین ۱۴۱۶
علیرضا باخدا فرزند زین العابدین ۱۴۱۷
مهدی بازقندی فرزند حسن ۱۴۲۱
سوسن باغبان فرزند کلوخ رضا ۱۴۲۴
کاظم باقرزاده فرزند حسین ۱۴۲۵
حمیدرضا باقری مشهور به حمید فرزند علی محمد ۱۴۲۷
علی باقری فرزند محمدابراهیم ۱۴۲۸
محمدرضا باقری فرزند محمد ۱۴۴۱
الهه باقری بجدنی فرزند محمدحسین ۱۴۴۲
سیدهاشم بحرالعلومی طباطبائی فرزند سیدعلی نقی ۱۴۴۵
علی بختیاری فرزند غلامحسین ۱۴۴۶
رقیه بخشی شمسی فرزند خدابخش ۱۴۴۸
سجاد بذرافشان مقدم فرزند مجتبی ۱۴۵۱
محمدرضا بذری فرزند عبدالعلی ۱۴۵۲
برات علی براتی فرزند رمضان علی ۱۴۵۴
زهرا براتی فرزند عبدالحسین ۱۴۵۵
محمد براتی نژاد فرزند حسین ۱۴۵۷
احسان براری فرزند نقی ۱۴۵۸
جواد برجسته فرزند عباس ۱۴۵۹
زهرا برومند فرزند حسین ۱۴۶۱
مجید برومند فرزند موسی ۱۴۶۲
معصومه برومند فرزند حسین ۱۴۶۴
مهدی برونوسی فرزند عبدالحسین ۱۴۶۵
محمدابراهیم بزرگوار فرزند حسن ۱۴۶۶
محمدجواد بصیری فرزند حسین ۱۴۶۸
غلامرضا بصیری پور فرزند محمد ۱۴۶۹
علی بلالی طرقی فرزند غلامرضا ۱۴۷۱
محمدجواد بلبلی فرزند حسن ۱۴۷۲
سعید بلوکی فرزند محمد ۱۴۷۴
ملیحه بلوکی فرزند علیرضا ۱۴۷۵
زهرا بمانی گلناابادی فرزند نوروزعلی ۱۴۷۶
جواد بناءرضوی فرزند مسعود ۱۴۷۷
مجتبی بنسبردی فرزند محمدابراهیم ۱۴۷۸
محمدرضا بنی اسدی فرزند غلامرضا ۱۴۷۹
سیداحسان بنی هاشمی فرزند سیدحسن ۱۴۸۱
محمدامین بهادری فرزند عبدالمحمد ۱۴۸۲
سجاد بهارلو فرزند احمدرضا ۱۴۸۴
مجتبی بهاروند فرزند حسنعلی ۱۴۸۵
علی بهجتی فرد فرزند عباسعلی ۱۴۸۶
هادی بهجتی فرد فرزند عباسعلی ۱۴۸۷
محمد بهرامی فر فرزند علیرضا ۱۴۸۸
معصومه بهرامی مقدم حصار فرزند نعمت اله ۱۴۸۹
حسن بهزاد فرزند جلیل ۱۴۹۱
بهناز بهزادیان راد فرزند حمیدرضا ۱۴۹۲
رضا بهمن پور فرزند غلامرضا ۱۴۹۶
محمدعلی بیاتی مشهور به مهندس فرزند اسداله ۱۴۹۸
مهدی بیارجمندی فرزند احمد ۱۴۹۹
حامد بیدل فرزند عابد ۱۵۱۱
جعفر بی نیاز فرزند غلامرضا ۱۵۱۲
مرتضی پارسی مود فرزند موسی ۱۵۱۴
حامد پاشائی فرزند محمدعلی ۱۵۱۷
محسن پاشائی فرزند محمدعلی ۱۵۱۸
محمد پاک جامه فرزند حسن ۱۵۱۹
علیرضا پاکدل فرزند احمد ۱۵۲۱
علی پاکدل کلاتی فرزند یوسفعلی ۱۵۲۲
بابک پاک نیاسفیدان فرزند محمدباقر ۱۵۲۵
حاجی محمد پائینی فرزند علی ۱۵۲۶
مصطفی پرسته فرزند رمضانعلی ۱۵۲۷
سهیل پروازی فرزند ابوالحسن ۱۵۲۹
سیدداود پروانه حسینی فرزند سیدمحمود ۱۵۴۱
مرتضی پژمان پور فرزند علی ۱۵۴۲
هادی پژوهش جهرمی فرزند غلامرضا ۱۵۴۴
حسین پژوهشگر فرزند حبیب اله ۱۵۴۵
محمدرضا پهلوان فرزند علی ۱۵۴۷
محمد پهلوان کاشی فرزند کاظم ۱۵۴۸
آیلین پورآزاد فرزند احد ۱۵۴۹
سامان پوررستمی شجاعی فرزند حسنعلی ۱۵۵۲
محمد پورفتح فرزند قربان ۱۵۵۶
علی پورقربان فرزند غلام عباس ۱۵۵۷
علی پورموسی فرزند مهدی ۱۵۵۸
سیدمصطفی پیش قدم فرزند سیدحسین ۱۵۶۱
مجتبی پیله چیان فرزند غلامعلی ۱۵۶۲
حسین تاجران فرزند علی اکبر ۱۵۶۴
حامد تاجی فرزند هاشم ۱۵۶۵
بریر تبریزیان فرزند حسن ۱۵۶۷
سحر تحرزی فرزند مهدی ۱۵۶۸
محسن ترکی فرزند رمضانعلی ۱۵۷۲
محمد تقدیسی اسفجیر فرزند علی رضا ۱۵۷۴
سیدعارف تقوی فرزند محمدرضا ۱۵۷۵
محمدتقی تقوی فرزند حسن ۱۵۷۶
ناهید تقوی فرزند حسینعلی ۱۵۷۷
الهه تقی آبادی فرزند حسین ۱۵۷۸
حسن تقی زاده فرزند جواد ۱۵۷۹
آرمین تقی زاده شارک فرزند حسن ۱۵۸۱
احمد تقی زاده مقدم فرزند حسینقلی ۱۵۸۲
فرشته تنهائی نوغابی فرزند عبدالله ۱۵۸۴
حمید توافقی فاروجی فرزند اسماعیل ۱۵۸۵
نرجس سادات توکلی افشار فرزند سیداحمد ۱۵۸۷
ایوب توکلیان فرزند بهروز ۱۵۸۸
رضا توکلی زاده فرزند جلیل ۱۵۸۹
رضا توکلی فر مشهور به مهندس توکلى فرزند غلامحسن ۱۵۹۱
هادی تیشه وردائم فرزند محمدحسین ۱۵۹۴
فاطمه تیموری فرزند بمانعلی ۱۵۹۵
مریم تیموری فرزند محمدرضا ۱۵۹۶
آسیه ثنائی زاهد فرزند اصغر ۱۵۹۸
محمد ثنائی فیض آبادی فرزند ابراهیم ۱۵۹۹
محمدهادی ثوابی فرزند جواد ۱۶۱۱
یعقوب جانباز فرزند رضا ۱۶۱۲
سعید جاوید فرزند حسین ۱۶۱۵
کریم جشنی فرزند عبدالرضا ۱۶۱۶
سیدمرتضی جعفرزاده فرزند سیدحسن ۱۶۱۷
علیرضا جعفری فرزند غلامرضا ۱۶۱۹
فاطمه جعفری فرسنگی فرزند احمد ۱۶۲۲
محمد جعفری نژاد فرزند علی محمد ۱۶۲۴
معصومه جلائی فرزند محمدعلی ۱۶۲۵
اسفندیار جلایری فرزند محمدحسن ۱۶۲۶
سیدسجاد جلینی فرزند سیدقاسم ۱۶۲۹
امین جمیلی دشت بیاض فرزند محمدعلی ۱۶۴۱
علی جنگی فرزند نادعلی ۱۶۴۴
مریم جهانگشته فرزند حسن ۱۶۴۶
سیدمهدی جوادی فرزند سیدتقی ۱۶۴۷
بهمن جولائی فرزند عبدالحمید ۱۶۴۸
ناهید چاچی فرزند ابراهیم ۱۶۵۴
حسین چزگی فرزند محمداسماعیل ۱۶۵۵
علی چشمی فرزند محمدحسین ۱۶۵۶
فاطمه چنارانی فرزند موسی ۱۶۵۷
محمدحسین حاجیان فرزند حسنعلی ۱۶۵۸
مریم حاجی بابائی فلاح فرزند عباس علی ۱۶۵۹
موسی الرضا حاجی بگلو مشهور به وحید خراسانى فرزند محمدرضا ۱۶۶۱
حسین حسامی مشهور به حسین حسامى فرزند منصور ۱۶۶۵
جواد حسن پور مشهور به جواد فرزند غلامحسین ۱۶۶۷
مرجان حسن پور فرزند محمد ۱۶۶۸
مهدی حسن زاده اصفهانی فرزند علی اصغر ۱۶۶۹
محمد حسنعلی زاده رودمعجنی فرزند عباس ۱۶۷۱
فرانک حسنی فرزند محمد ۱۶۷۴
پیمان حسین پورطوسی فرزند جواد ۱۶۷۶
زهرافرشته حسین زاده سلجوقی فرزند داریوش ۱۶۷۸
مجتبی حسین زاده کلاته فرزند کاظم ۱۶۷۹
سیدابوالفضل حسینی مشهور به فرهنگى فرزند سیدقاسم ۱۶۸۱
سیدزکریا حسینی فرزند سیداحمد ۱۶۸۴
سیدعبدالحسین حسینی مشهور به سید حسین فرزند ابوالحسن ۱۶۸۵
سیدمحمد حسینی فرزند سیدحسن ۱۶۸۶
محبوبه حسینی مشهور به حسینى دشت بیاض فرزند مسعود ۱۶۸۷
سیده صدیقه حسینی اصل فرزند سیدمحمد ۱۶۸۸
محمدابراهیم حسینیان فرزند غلام رضا ۱۶۸۹
سیدسعید حسینی تلمی مشهور به حسینى مازندرانى فرزند سیدعباس ۱۶۹۱
محمدهادی حسینی سرچشمه فرزند عباس ۱۶۹۲
جواد حسینی صابر فرزند علی اصغر ۱۶۹۴
سیدمحمد حسینی صالحی فرزند سیداسحق ۱۶۹۵
سیدعباس حسینی طیب فرزند سیدمیرزابابا ۱۶۹۶
رضا حسینی گیو فرزند ابوطالب ۱۶۹۷
الهام حسینی محراب فرزند محمد ۱۶۹۸
یگانه حشمتی فرزند بهرام ۱۷۱۱
ژیلا حصاری فرزند علی محمد ۱۷۱۲
محمد حصاری فرزند علی اصغر ۱۷۱۴
محدثه حقانی قنبرزاده فرزند غلامحسن ۱۷۱۵
سیدهاشم حکاک برنجی فرزند سیدابوالفضل ۱۷۱۷
مهدی حمیدی فرزند محمد ۱۷۲۲
امیر حیدرپورطرقی فرزند حسین ۱۷۲۴
محمد حیدری فرزند آقاخان ۱۷۲۶
مرضیه سادات حیدری فرزند سیدرضا ۱۷۲۷
مرضیه حیدری نسب فرزند محمدآقا ۱۷۴۱
سمانه خادم غائینی فرزند علی اکبر ۱۷۴۲
مهدیه خادم مشگانی فرزند علی ۱۷۴۴
براتعلی خاکپور فرزند محمد ۱۷۴۵
مهدی خاکشور فرزند علی اکبر ۱۷۴۶
محمد خاکی فرزند ابوالقاسم ۱۷۴۷
مسعود خانی مشهور به دکتر خانى فرزند علی اکبر ۱۷۴۸
امیرحسین خانیکی فرزند محمد ۱۷۴۹
زهرا خاوری فرزند علی ۱۷۵۱
مهدی خجسته رحیمی فرزند محمدرضا ۱۷۵۲
مجید خدادادی فرزند محمدعلی ۱۷۵۵
مهناز خدادادی مشهور به مهناز فرزند محمد ۱۷۵۶
سعیدرضا خداشناس فرزند عباسعلی ۱۷۵۷
مهدی خداشناس فرزند محمدحسن ۱۷۵۸
مجید خداوردی فرزند علی اصغر ۱۷۵۹
سعید خراسانی فرزند علی اکبر ۱۷۶۱
عفت خراسانی فرزند رمضان ۱۷۶۲
محمود خردمند فرزند غلامحسین ۱۷۶۴
محمدحسین خزائی فرزند محمدقربان ۱۷۶۸
دانیال خسروی فرزند فریدون ۱۷۶۹
مجتبی خسروی فرزند عیسی ۱۷۷۱
کاوه خسروی زاد فرزند عباس ۱۷۷۲
بابک خلیل زاده مقدم مشهور به دکتر بابک فرزند محمد ۱۷۷۶
زهرا خمانیان فرزند غلامرضا ۱۷۷۸
مهدی خندان فرزند علی ۱۷۷۹
حسینعلی خواجه فرزند احمدعلی ۱۷۸۱
ابراهیم خوش ظاهر فرزند علی محمد ۱۷۸۴
محمدمهدی خوش گفتار فرزند محمد ۱۷۸۵
هادی خیابانی فرزند محمدعلی ۱۷۸۷
محسن خیراندیش فرزند حسن ۱۷۸۸
وحید خیرخواه فرزند صفرعلی ۱۷۸۹
احمد خیری فرزند غلام عباس ۱۷۹۱
حامد دادگرنژاد فرزند هادی ۱۷۹۲
علی رضا داروغه فرزند عیدمحمد ۱۷۹۴
فرشته دانش مشهور به دکتر دانش فرزند منعم ۱۷۹۵
داوود دانش پژوه فرزند محمدرضا ۱۷۹۶
روح اله دانش پژوه فرزند حسین ۱۷۹۷
مجید داوری فرزند محمد ۱۷۹۹
هاشم دائمی فرزند محمدعلی ۱۸۱۱
مجید دبیریان فرزند برزو ۱۸۱۲
مسعود دری فرزند امیرحسین ۱۸۱۴
محمود دشتی فرزند موسی ۱۸۱۶
فرحناز دفاعی فرزند مهدی ۱۸۱۷
سهراب دهقان فرزند احمد ۱۸۲۱
زهرا دهقان بنادکی فرزند رضا ۱۸۲۴
محمدحسین دهقان نیری فرزند محمدعلی ۱۸۲۵
روح اله دهقانی فرزند رضا ۱۸۲۶
علیرضا دهقانی فرزند حیدر ۱۸۲۷
رضا دهنوئی فرزند مصیب ۱۸۲۸
محسن دوست کام فرزند محمود ۱۸۲۹
جواد دولابی فرزند محمدصادق ۱۸۴۱
اکبر دیسفانی فرزند محمد ۱۸۴۲
جواد ذبیحی راد فرزند محمدهادی ۱۸۴۵
فاطمه ذبیحی زوارم فرزند احمد ۱۸۴۶
حجت ذوالفقاری فرزند امیر ۱۸۴۷
جواد راه چمنی فرزند علیرضا ۱۸۴۹
سیدجلیل رجائی فرزند سیدجواد ۱۸۵۴
زهرا رجبی استاد فرزند محمدتقی ۱۸۵۶
فهیمه رحمانی فرزند غضنفر ۱۸۵۷
طاهره رحمانیان شریف آباد فرزند محمد ۱۸۵۸
فاطمه رحمتی فرزند امین اله ۱۸۵۹
هادی رحمتی مشهور به امیر فرزند غلامرضا ۱۸۶۱
الیاس رحیمی فرزند محمدرضا ۱۸۶۲
ساناز رحیمی فرزند حسین ۱۸۶۴
مهدی رحیمی فرزند محمدابراهیم ۱۸۶۵
رضا رحیمی نژاد فرزند هوشنگ ۱۸۶۶
حسین رستمی فرزند حسن ۱۸۶۷
محمد رستمی فرزند رستم ۱۸۶۸
محمدرضا رسولی فرزند حسین ۱۸۶۹
حسین رسولی فریمانی فرزند غلامعلی ۱۸۷۱
صادق رسولی نژاد فرزند اسکندر ۱۸۷۲
آذر رشیدی فرزند یوسف ۱۸۷۴
احسان رضازاده فرزند مصیب ۱۸۷۵
علی رضازاده همدانی فرزند محمدتقی ۱۸۷۶
علی رضائی فرزند غلامرضا ۱۸۷۷
محمدحسین رضائی فرزند حسن ۱۸۷۸
هیراد رضائیان فرزند محمدهادی ۱۸۷۹
حسن رضائی بحرآباد فرزند حسین ۱۸۸۱
احسان رضائی منش مشهور به رضایى منش فرزند محمد ۱۸۸۲
سیدجلیل رضوانی فرزند سیدجلال ۱۸۸۴
کمال رعنائی استاد فرزند محمدرضا ۱۸۸۵
ابراهیم رفیعی فرزند رجبعلی ۱۸۸۶
شهناز رمارم فرزند داود ۱۸۸۷
محمدامین رمرودی فرزند عباس ۱۸۸۹
مسعود رمضان زاده فرزند محمدرضا ۱۸۹۱
حمیدرضا رمضانی فرزند غلامحسین ۱۸۹۴
الهام رمضانی ازغندی فرزند احمد ۱۸۹۵
محمدجواد رنجبر فرزند علی اکبر ۱۸۹۶
وحید رهبر فرزند جمال الدین ۱۸۹۷
جمشید رهنماءعراقی فرزند حجت اله ۱۸۹۹
شاهین روستا فرزند جعفر ۱۹۱۴
جواد ریحانی فرزند نجفقلی ۱۹۱۵
سیدعلیرضا رئیس الساداتی مشهور به رئیسى فرزند سیدمحمدکاظم ۱۹۱۷
محسن زارعین فرزند حسین علی ۱۹۲۲
فرهاد زال فرزند جان علی ۱۹۲۴
حسین زاهدی فرزند محمدصادق ۱۹۲۵
یاسر زحمت کش حسن آبادی فرزند علی اکبر ۱۹۲۶
آرزو زحمت کش عنبرانی فرزند حسین ۱۹۲۷
سیدهادی زرقانی فرزند سیداحمد ۱۹۲۸
ایران زرقی فرزند حسن ۱۹۲۹
حسینعلی زرنگ فرزند صفرعلی ۱۹۴۱
محمدصادق زمان زاده دربان فرزند هاشم ۱۹۴۲
عباسعلی زمانیان فرزند رجبعلی ۱۹۴۴
مجتبی زمانیان وحیدی فرزند تقی ۱۹۴۵
حمیدرضا زنگنه بایگی فرزند علی اکبر ۱۹۴۸
ابوالفضل زنگنه نیازآبادی فرزند محمدتقی ۱۹۴۹
اکرم زهابی فرزند رمضانعلی ۱۹۵۱
اسماعیل زهانی فرزند رمضانعلی ۱۹۵۲
مرتضی زواریان فرزند احمد ۱۹۵۴
مجید زیدآبادی نژاد فرزند مهدیمهدی
میثم زیرک زاده فرزند یعقوب ۱۹۵۶
حمیدرضا سابقی فرزند هاشم ۱۹۵۷
سیدمهدی سادات فرزند محمدرضا ۱۹۵۹
محمد سادات فریزنی فرزند قاسم ۱۹۶۱
فاطمه ساعدی فرزند براتعلی ۱۹۶۲
جواد ساقی فرزند قربانعلی ۱۹۶۴
فرشته ساقی فرزند حیدرعلی ۱۹۶۵
حسین سالار فرزند محمدعلی ۱۹۶۶
مجید سالمیان فرزند جواد ۱۹۶۸
سیدمحمد سجادی عطار فرزند سیدرضا ۱۹۷۲
سیدناصر سرائی فرزند سیدمحسن ۱۹۷۵
جواد سعادت فر فرزند مهدی ۱۹۷۹
سمیرا سعادت نظر فرزند حسین ۱۹۸۱
محمد سعیدی مشهور به سعیدی نریمانى فرزند صفرعلی ۱۹۸۲
ابوالفضل سلطانی مشهور به (دوغ آبادی) فرزند فیروز ۱۹۸۴
احمد سلطانی فرزند محمود ۱۹۸۵
عباسعلی سلطانی فرزند غلامرضا ۱۹۸۶
حمید سلطانی فر فرزند حسین قره ۱۹۸۸
مهدی سلیمانی فرزند مسعود ۱۹۸۹
حمیده سلیمانی خیبری فرزند محمدحسن ۱۹۹۱
فاطمه سلیمی فرزند حسین ۱۹۹۲
ناصر سنڃولی مشهور به سنڃولى فرزند منصور ۱۹۹۴
عبدالحسن سنگینی فرزند محمدعیسی ۱۹۹۵
محمدهادی سوهان گر فرزند محمد ۱۹۹۶
ابوذر سیدموسوی فرزند سیدعباس ۲۱۱۲
سیدرضا سیدموسوی فرزند سیدیوسف ۲۱۱۴
سیدحسن سیدی فرزند محمد ۲۱۱۵
سیدرحمت اله سیدی نسب فرزند سیدعلی ۲۱۱۷
قربان سیفی کته شمشیری فرزند محمد ۲۱۱۸
پیروز سینی چی فرزند هادی ۲۱۱۹
عباس شاپوری مقدم فرزند رجبعلی ۲۱۲۱
حامد شاطرزاده یزدی فرزند محمدرضا ۲۱۲۲
عباس شاعری خیبری فرزند غلامعلی ۲۱۲۴
صادق شافع نیا فرزند محمد ۲۱۲۵
علیرضا شالڃیان رابع فرزند حسن ۲۱۲۶
نادره شاملومنتظرمقدم فرزند مهدی ۲۱۲۸
سیدابوالحسن شاه چراغی فرزند سیدرضا ۲۱۲۹
شاهرخ شاهرخی شیروان مشهور به شهردارشارخىشارخ شارخى فرزند مظفر ۲۱۴۱
محمد شاهسونی فرزند مهدی ۲۱۴۲
محمود شایسته پیغان فرزند علی ۲۱۴۶
حسین شایگان نژاد فرزند علی اکبر ۲۱۴۷
ناهید شایگان نیا فرزند علی ۲۱۴۸
مهدی شجاعی فرزند اسمعیل ۲۱۵۲
احسان شریعتی مشهور به احسان فرزند علیرضا ۲۱۵۴
راحله شعبانی فرزند غلامعلی ۲۱۵۸
سیدقاسم شفائی نژاد مشهور به شفائى فرزند سیدمحمدعلی ۲۱۵۹
حمزه شکریان زینی فرزند عقیل ۲۱۶۱
طاهره شکفته فرزند محمود ۲۱۶۲
سیما شکوری فرزند محمود ۲۱۶۴
فهیمه شهرزادنیا فرزند علی اکبراکبر
محمدنعیم شهلا فرزند نادر ۲۱۷۲
سیدمحسن شوشتری فرزند محمود ۲۱۷۵
حمیدرضا شیبانی نژاد فرزند خدانظر ۲۱۷۷
هادی شیرمحمدی مشهور به سرهنگ و مهندس فرزند غلامحسین ۲۱۸۲
ابراهیم شیعه زاده فرزند محمد ۲۱۸۴
سینا صابری مشهور به . فرزند مرتضی ۲۱۸۵
محمدرضا صابری فرزند محمدعلی ۲۱۸۶
نبی الله صابری فرزند حسن ۲۱۸۷
سعید صاحب فرزند محمود ۲۱۸۸
غلامحسین صاحبی فرزند غلامعلی ۲۱۸۹
محمد صاحبی فرزند غلامرضا ۲۱۹۱
مصطفی صادق نیا فرزند ولی الله ۲۱۹۴
رضا صادقی فرزند علی ۲۱۹۶
مصطفی صادقی فر فرزند محمد ۲۱۹۹
هلیا صارمی نیا فرزند امیر ۲۲۱۴
محمدرضا صالحی فرزند محمدعلی ۲۲۱۸
سیدمرتضی صالحی کلاته سادات فرزند سیدرضا ۲۲۱۹
ملیحه صباغ خراسانی فرزند محمود ۲۲۴۱
ایمان صباغیان فرزند محمدمهدی ۲۲۴۲
مسعود صبوری قناد فرزند محمود ۲۲۴۵
مهدی صبوری نوقابی فرزند رضا ۲۲۴۶
وحید صداقت مشهور به صداقت فرزند محمدرضا ۲۲۴۹
سیدعلیرضا صدیق الذاکرینی مشهور به سید على رضا فرزند میرصادق ۲۲۵۱
محمدجواد صدیق قنبری فرزند محسن ۲۲۵۲
مهدی صدیقی فرزند محمد ۲۲۵۴
محمود صفار فرزند حسینعلی ۲۲۵۶
سیدبهزاد صفارسجادی مشهور به سجادی فرزند سیدکمال ۲۲۵۷
محمدهادی صفامنش فرزند حسین ۲۲۵۸
محمدرضا صفری مشهور به ندارد فرزند صفر ۲۲۶۱
علیرضا صفری دولو فرزند عبدالوهاب ۲۲۶۲
حسین صلاحی بجستانی فرزند حبیب ۲۲۶۴
ماشاءاله صمدی فرزند رحمت اله ۲۲۶۵
بهادر صمدیان فرزند مسعود ۲۲۶۸
مهدی ضابطی اسنادآستانه فرزند کاظم ۲۲۶۹
امید ضرابی شاندیز فرزند رجبعلی ۲۲۷۲
حمید ضمیری جعفری فرزند محمدجعفر ۲۲۷۴
بی بی زهرا ضیائی فرزند محمدرضا ۲۲۷۵
سیدابوالقاسم ضیائی فرزند سیدمحمود ۲۲۷۶
الهه سادات ضیائیان آقابزرگی فرزند سیدمحمدکاظم ۲۲۷۸
آرش ضیائی هولاسو فرزند هوشنگ ۲۲۷۹
محسن طالبی فرزند علی اصغر ۲۲۸۱
عاطفه طاهری فرزند ناصر ۲۲۸۴
قاسم طاهری فرزند رمضان ۲۲۸۵
جواد طاهریان فرزند محمدرضا ۲۲۸۶
سیدرضا طبیب فرزند سیدبهاءالدین ۲۲۸۷
مجید طهوریان عسکری مشهور به مجید عسکری فرزند حمید ۲۲۸۹
جواد طیبی فرزند رجب علی ۲۲۹۱
علی اکبر طیبی فرزند عباسعلی ۲۲۹۲
سیمین ظریف منش فرزند حسینعلی ۲۲۹۴
امیر ظفرصلاح زاده فرزند رضا ۲۲۹۶
عباس ظفری شادینه فرزند حبیبحبیب
حمیده ظهوریان زکاتیان فرزند مهدی ۲۴۱۱
عادله عابدین پور فرزند ابوالقاسم ۲۴۱۲
علی عابدین پور فرزند ابوالقاسم ۲۴۱۴
امین عادل پور فرزند احمد ۲۴۱۶
حسن عارفی نیا فرزند علی محمد ۲۴۱۷
سارا عاشوری مشهور به سارا فرزند رضا ۲۴۱۸
غلامحسین عامری خیرآبادی فرزند غلامحسن ۲۴۱۹
رضا عامری کردیانی فرزند غلامحسین ۲۴۲۱
عباداله عبادی فرزند حبیب اله ۲۴۲۴
مجید عباس زاده فرزند غلامرضا ۲۴۲۵
حسین عباس زاده پهلوان مشهور به پهلوان فرزند محمود ۲۴۲۶
حمید عباسی مود فرزند علی اکبر ۲۴۲۸
رضا عبدالرضائی فرزند حسین ۲۴۲۹
ابوالقاسم عبداللهی فرزند محمد ۲۴۴۶
زهرا عربی کلات فرزند عربعلی ۲۴۴۸
محمدهادی عرفان فرزند محمدرضا ۲۴۴۹
مهدی عرفانیان فرزند هادی ۲۴۵۱
سحر عرفانیان نجیب فرزند هاشم ۲۴۵۲
حسین عزیزی فرزند نصراله ۲۴۵۴
زهرا عزیزی فرزند حسن ۲۴۵۵
احسان عسکری فرزند رمضانعلی ۲۴۵۶
حسین عسکری زاده فرزند رجبعلی ۲۴۵۷
علی رضا عصمت پرست فرزند قربانعلی ۲۴۵۸
ناصرحسین عطاردی فرزند محمد ۲۴۵۹
سینا عطائی فرزند سلیمان ۲۴۶۱
علی رضا عطائی فرزند محمد ۲۴۶۲
ابراهیم عظیمی فرزند اصغر ۲۴۶۴
مجتبی عظیمی فرزند مظفر ۲۴۶۵
مریم عظیمی فرد فرزند غلامرضا ۲۴۶۷
خدیجه علا فرزند غلامعلی ۲۴۶۸
سیدحسن علائی فرزند سیدهاشم ۲۴۶۹
امیر علماءخباز فرزند علی ۲۴۷۱
سیدرضا علمی حسینی مشهور به علمى فرزند سیدعباس ۲۴۷۴
علیرضا علویان فرزند محمود ۲۴۷۵
سیدحسین علوی مقدم مشهور به سید حسین علوی فرزند محمد ۲۴۷۶
سیدمهدی علوی نژاد فرزند سیدهاشم ۲۴۷۷
سیدهاشم علوی نژاد مشهور به مهندس علوی نژاد فرزند سیداصغر ۲۴۷۸
جعفر علی پور فرزند علیرضا ۲۴۸۱
رضا علیزاده فرزند امراله ۲۴۸۴
سیدابراهیم علی زاده مشهور به عارفى فرزند سیدحسن ۲۴۸۵
علی علیزاده فرزند محمد ۲۴۸۶
محمدصادق علی زاده فرزند محمدمهدی ۲۴۸۷
محمدجواد علیزاده کاسب مشهور به علیزاده فرزند حسین ۲۴۸۸
محمد علیمردانی مشهور به علیمردانى فرزند حسن ۲۴۹۱
امیر علی نیا فرزند محمد ۲۴۹۲
احمد عمارلو فرزند ابراهیم ۲۴۹۴
احسان عمرانی فرزند رمضانعلی ۲۴۹۵
زهرا عنابستانی فرزند محمد ۲۴۹۷
مصیب عنابستانی مشهور به مهندس عنابستانى فرزند غلامرضا ۲۴۹۸
سعید عنبرستانی فرزند حسن ۲۴۹۹
محمد عین القضاه مشهور به قاضى القضات فرزند علی اکبر ۲۵۱۱
مرضیه غفارزاده کلجاهی فرزند غفار ۲۵۱۲
محمد غفاری فرزند حسین ۲۵۱۴
حبیب رضا غفاریان شیرازی فرزند حسین ۲۵۱۵
ابوالفضل غفاریان کنده شکن فرزند ناصر ۲۵۱۶
وحید غفوری فرزند غفور ۲۵۱۷
سیدجواد غفوریان حیدری فرزند سیدعبدالحمید ۲۵۱۸
هوشنگ غلام زاده مشهور به صالح فرزند اسحق ۲۵۱۹
سیده حوا غلامی فرزند سیدرضا ۲۵۲۲
مهدی غلامی فرزند علی ۲۵۲۴
ملیحه غلامی قازقان فرزند غلامرضا ۲۵۲۶
امیر غلامی نقندر فرزند موسی ۲۵۲۷
محمدحسین غیاثی مقدم فرزند محمدرضا ۲۵۲۸
حمیده فاخری فرزند سیدعلی اصغر ۲۵۲۹
رقیه فاضل فرزند قنبرعلی ۲۵۴۱
محمدحسن فاضل کاریزمه فرزند محمدجواد ۲۵۴۲
ابوالفضل فاضلی حق پناه فرزند علی رضا ۲۵۴۵
محمدتقی فخریان فرزند غلامرضا ۲۵۴۷
حسین فدائی فرزند عزیزاله ۲۵۴۸
شیدا فدائی پاشی فرزند رمضانعلی ۲۵۴۹
امیرصالح فدائی پور فرزند غلامرضا ۲۵۵۱
احمد فدوی فرزند غلامرضا ۲۵۵۲
میثم فراست فرزند فریدون ۲۵۵۴
مجید فرتاش فرزند عباس ۲۵۵۶
سیدمجید فرجامی فرزند سیداسمعیل ۲۵۵۷
احسان فرحبخش فریمان فرزند محمدعلی ۲۵۵۸
عصمت فرخنده فرزند ابراهیم ۲۵۵۹
مصطفی فرخنده مشهور به . فرزند ابراهیم ۲۵۶۱
ابوالفضل فرد فرزند علی ۲۵۶۲
علی فرزانه بجستانی فرزند محمد ۲۵۶۴
محسن فرزانه کاخکی فرزند ذبیح اله ۲۵۶۵
مجید فرهمند فرزند اله وردی ۲۵۶۹
ایمان فرهمندی فرزند محمدصادق ۲۵۷۱
زهرا فرهنگی فرزند حسن ۲۵۷۲
احمد فصیحیان فرزند محمدکلوخی ۲۵۷۴
عبداله فکورچوکانلوئی مشهور به مهندس فرزند موسی ۲۵۷۵
مصطفی فلکی فرزند رمضانعلی ۲۵۷۶
فهیمه فهیمی تروسکی فرزند کریم ۲۵۷۸
علی رضا فیاض آق کاریز مشهور به فیاضى فرزند عبداله ۲۵۷۹
محمدعلی فیروزی شیخ حسن فرزند ایوب ۲۵۸۲
رمضان علی فیضی فرزند محمدرضا ۲۵۸۵
سیدمعین قاآنی ابوسعیدی فرزند سیدمحمدعلی ۲۵۸۶
سعید قادری فرزند محمدحسن ۲۵۸۸
علی قادری فرزند اسماعیل ۲۵۸۹
علی رضا قادری فرزند نوروزعلی ۲۵۹۱
هادی قاسم پور فرزند باباجان ۲۵۹۲
احسان قاسم زاده کامه علیا فرزند حسین ۲۵۹۴
احمد قاسم زاده نیشابوری فرزند محمدکاظم ۲۵۹۵
اعظم قاسمی مشهور به دکتر قاسمى فرزند مرتضی ۲۵۹۶
سیدحسن قاسمی پیوندکهنه فرزند سیدمقصود ۲۵۹۷
محمد قاسمی نسب فرزند احمد ۲۵۹۸
حمید قاسمی هنری فرزند قاسم ۲۵۹۹
فرزانه قدری فرزند حسین ۲۶۱۲
حسن قدیری طرقی مشهور به طرقی فرزند محمد ۲۶۱۴
محسن قدیمی باقرآباد فرزند هادی ۲۶۱۵
محمود قراول فرزند براتعلی ۲۶۱۷
محمدامین قربان بیگی مشهور به امین فرزند محمدرضا ۲۶۱۹
محمد قربان زاده کلاتی فرزند رضا ۲۶۲۲
امین قربان نیا فرزند ابوالقاسم ۲۶۲۴
نرگس قربانی مقدم فرزند قربانعلی ۲۶۲۵
مجتبی قره باغی فرزند محمد ۲۶۲۶
امیر قره گوزلوئی فرزند حبیب اله ۲۶۲۷
مریم سادات قریشی تبریزی فرزند جلیل ۲۶۲۹
امیرحسن قشقائی فرزند ابوالفضل ۲۶۴۱
ایمان قفقازی فرزند حسین ۲۶۴۲
فرزانه قلندرآبادی فرزند علی اصغر ۲۶۴۴
محمدرضا قلندرشریف مشهور به مهندس قلندر فرزند علی اکبر ۲۶۴۵
علی قنبری سینی فرزند حسن ۲۶۴۶
محسن قهرمانی فرزند محمد ۲۶۴۷
منصور قیاسی فرزند حبیب اله ۲۶۴۸
سیدمحمد کاظمی فرزند سیدعباس ۲۶۴۹
عباس کاظمی فرزند احمد ۲۶۵۱
حسن کامرانی فر فرزند کاظم ۲۶۵۲
مرتضی کامل نواب مشهور به نواب فرزند هاشم ۲۶۵۵
راهله کامل هدایت آباد فرزند علی اصغر ۲۶۵۶
سیدهاشم کامیاب فرزند سیدمحمد ۲۶۵۷
جواد کبیری فرزند ابوالقاسم ۲۶۵۸
جعفر کبیری سرمزده فرزند محمد ۲۶۵۹
مهدی کدخدا فرزند زین العابدین ۲۶۶۱
احمدرضا کرامتی فرزند علی ۲۶۶۴
محمدعلی کربلائی هرفته فرزند علی ۲۶۶۵
حسن کریم دادی فرزند علی ۲۶۶۷
بتول کریمی فرزند رضا ۲۶۶۸
حسین کریمی فرزند ولی اله ۲۶۶۹
رسول کریمی فرزند محمود ۲۶۷۱
علی کریمی فرزند حسین ۲۶۷۲
علی کریمی فرزند عزیزاله ۲۶۷۴
مهدی کریمی فرزند محمد ۲۶۷۵
امیراحسان کریمی یزدی فرزند محمد ۲۶۷۶
مجید کریمی عبدل آبادی فرزند عبدالرضا ۲۶۷۷
محمدجواد کسائی نائینی فرزند اسماعیل ۲۶۷۸
عباس کسمائی فرزند محمدحسین ۲۶۷۹
سیدکمال کشیک نویس رضوی مشهور به سید فرزند سیدعلی ۲۶۸۲
حمید کفش کنان فرزند باقر ۲۶۸۴
الهه کفشی تقی آبادی فرزند علی ۲۶۸۵
سمانه کمال فرزند محمدکاظم ۲۶۸۷
سیدجواد کمالی فرزند میرمحمدحنیفه ۲۶۸۸
روح اله کمالی ثانی فرزند براتعلی ۲۶۸۹
حسین کمیلی فرزند غلامرضا ۲۶۹۱
قاسم کهندل فرزند علی اکبر ۲۶۹۲
آرزو کهندل کوشکی فرزند غلامحسین ۲۶۹۴
امیرحسین کوثری فرزند سعید ۲۶۹۵
مریم کوره پز فرزند ماشاءاله ۲۶۹۶
سیدمحمد کوشش فرزند سیدعلی ۲۶۹۷
رضا کوشکی فرزند حسین ۲۶۹۸
مهدی کوکبی فرزند محمد ۲۶۹۹
آرزو کوهزاد فرزند رشاد ۲۷۱۱
محسن کوهی فرزند اسماعیل ۲۷۱۲
جواد کیانی مشهور به جاوید کیانى فرزند حشمت اله ۲۷۱۴
ابوالقاسم کیخا فرزند علیرضا ۲۷۱۵
وحید کیهانی راد مشهور به کیهانى فرزند عباس ۲۷۱۶
علیرضا گلبوی داغداری فرزند صمد ۲۷۲۱
علی گلستانی فرزند عباس ۲۷۲۲
مهدی گلی فرزند محمدباقر ۲۷۲۵
جواد گندمی ویرانی فرزند محمود ۲۷۲۷
مهدی گودرزی قوچان فرزند براتعلی ۲۷۲۸
محمدحسین گوهری فر مشهور به گوهری فر فرزند محمدرضا ۲۷۲۹
محمدصادق لزگی فرزند موسی ۲۷۴۴
هادی لکزی فرزند علی اکبر ۲۷۴۷
محمد مألوف فرزند غلامحسین ۲۷۴۹
میترا مؤذن نژاد فرزند حسن ۲۷۵۲
امیر مؤذنیان مشهور به امیرخان فرزند سعید ۲۷۵۴
امیر مؤمن فرزند محمدحسن ۲۷۵۵
غلامرضا مؤمن فرزند نصراله ۲۷۵۶
احمد ماهی جاغرق مشهور به ماهیان فرزند عباسعلی ۲۷۵۸
سیدامین متقی فرزند سیدمحمود ۲۷۶۲
حسین متقیان فرزند محمدعلی ۲۷۶۴
محمود متولی حبیبی فرزند ذبیح اله ۲۷۶۵
سیدحسین مجتبوی فرزند سیدحسن ۲۷۶۶
سیدعلی محدث مشهور به محدث فرزند سیدمحمد ۲۷۶۷
حمیدرضا محروقی فرزند مرتضی ۲۷۶۸
امیرحسین محسنین فرزند محمدرضا ۲۷۶۹
صادق محصل بیرجندی فرزند مهران ۲۷۷۱
راحله محمدپور فرزند محمد ۲۷۷۴
مهدی محمدپور فرزند محسن ۲۷۷۵
مهناز محمدپور فرزند غلامحسین ۲۷۷۶
سیدعماد محمدزاده فرزند سیدرسول ۲۷۷۸
علی محمدزاده مشهور به مهرداد فرساد فرزند محمدحسین ۲۷۷۹
جمال محمدزاده درودی فرزند عباس ۲۷۸۱
احمد محمدی فرزند جان محمد ۲۷۸۲
حمیدرضا محمدی فرزند ابوالقاسم ۲۷۸۴
غلامرضا محمدی فرزند علی ۲۷۸۵
فائزه محمدی فرزند عباسعلی ۲۷۸۶
محمد محمدی فرزند یحیی ۲۷۸۷
محمدجواد محمدی فرزند عبداله ۲۷۸۸
معین محمدی فرزند محمد ۲۷۸۹
محسن محمدیان دلوئی فرزند حسین ۲۷۹۱
هادی محمدیان دلوئی فرزند حسین ۲۷۹۲
غلامرضا محمدیان گل شیخی فرزند علی اصغر ۲۷۹۴
مهدی محمدی جلالی فرزند محمدرضا ۲۷۹۵
جواد محمدی دولت آباد فرزند ابراهیم ۲۷۹۶
وحید محمدی کاظم زاده فرزند علی ۲۷۹۷
علی محمودی مشهور به محمودی فردوس فرزند احمد ۲۷۹۹
محمدرضا محمودی فرزند مصطفی ۲۸۱۱
سجاد محمودی خواه فرزند غلامرضا ۲۸۱۲
علی اصغر مختارزاده مشهور به على مختارزاده فرزند صفدر ۲۸۱۴
فاطمه مختارزاده یزدی فرزند جواد ۲۸۱۵
محمد مختاری فرزند قربانعلی ۲۸۱۷
ابوالقاسم مداح فرزند نبی اله ۲۸۱۸
علی مداح فرزند محمدحسین ۲۸۱۹
حسین مددی رخنه فرزند جواد ۲۸۲۱
سیدایمان مدیرخازنی فرزند سیدعباس ۲۸۲۴
سیده سمانه مدیرخازنی مشهور به . فرزند سیدعباس ۲۸۲۵
علی مراتی دالنجان مشهور به علیرضا مراتى فرزند ابراهیم رضا ۲۸۲۷
حسین مرادی فرزند هدایت اله ۲۸۲۹
عباس مرادی مشهور به مرادی فریمان فرزند غلامرضا ۲۸۴۱
سیدسعید مرواریدی لوشابی فرزند حسینعلی ۲۸۴۲
حمید مروی نساج فرزند حسین ۲۸۴۴
حسین مزاری مقدم فرزند علی اصغر ۲۸۴۵
جواد مزجردی فرزند محمدرضا ۲۸۴۶
حسین مسلمان فرزند محمدعلی ۲۸۴۹
علیرضا مسلمی فرزند سهراب ۲۸۵۱
مجید مشتاق عشق فرزند رسول ۲۸۵۲
حمید مشتاقی عباس پور فرزند محمدعلی ۲۸۵۴
احمد مشمول فرزند رضا ۲۸۵۵
ناصر مشهدی زاده فرزند محمدعلی ۲۸۵۶
مرتضی مصدقی نقندر فرزند حسین ۲۸۵۷
سمانه مظفری فرزند مسلم ۲۸۵۸
بی بی زهرا مظلوم فرزند سیدعبداله ۲۸۶۱
سیدمصطفی مظلومان فرزند سیدعباس ۲۸۶۲
کاظم معتمدی فر فرزند محمد ۲۸۶۶
مسعود معتمدی یگانه فرزند حسین ۲۸۶۷
سعید معتمدی نسب فرزند علیرضا ۲۸۶۸
حسین مقدس چشمه علی فرزند مهدی ۲۸۷۴
حسین مقدسی فرزند محمود ۲۸۷۵
محمود مقدم درافشانی فرزند محمد ۲۸۷۷
سیدسعید مقدم زاده مشهور به مقدم فرزند سیدمحمدرضا ۲۸۷۸
مهدی مقصودی فرزند علیرضا ۲۸۷۹
محمد مقضی فرزند حسین ۲۸۸۱
حسن مکاری فرزند محمد ۲۸۸۲
حسین ملک خواهی فرزند حسنعلی ۲۸۸۴
انیس ملک زاده فرزند محمدتقی ۲۸۸۵
زهرا ملکی راد فرزند محمدصادق ۲۸۸۶
امیرحسین منشادی فرزند محمدرضا ۲۸۸۷
صادق منصورآبادی فرزند محمدرضا ۲۸۸۹
حسن منصوریان مشهور به حسن منصوریان فرزند ابراهیم ۲۸۹۱
مهدی منصوری بیدکانی فرزند بهروز ۲۸۹۲
احمد منصوری ماتک مشهور به گیلانى فرزند محمد ۲۸۹۴
فهیمه منصوری مجومرد فرزند احمد ۲۸۹۵
محمدامین منظم اقبالی فرزند علی ۲۸۹۶
حمید مهدوی پناه فرزند علی اصغر ۲۸۹۷
وحید مهدی نژادقزوینی مشهور به عادل فرزند هادی ۲۸۹۹
محمدهادی مهدی نیا فرزند مهدی ۲۹۱۱
محمدامین مهرام فرزند بهروز ۲۹۱۲
مرتضی مهرپور مشهور به سینا فرزند حسن ۲۹۱۵
یونس مهرپویا فرزند محمود ۲۹۱۶
حسن موحدیان فرزند صفر ۲۹۱۸
سجاد موحدی شکیب فرزند جواد ۲۹۱۹
خلیل موحدی محصل طوس فرزند محمد ۲۹۲۱
سیدعارف موسوی فرزند سیدحسن ۲۹۲۴
سیماسادات موسوی فرزند سیدعلی اکبر ۲۹۲۵
سیدمحمود موسوی عبس آباد مشهور به موسوی فرزند سیدمحمدباقر ۲۹۲۶
حسن میامی مشهور به میامى فرزند علی ۲۹۲۷
صمد میر مشهور به ندارد فرزند ابراهیم ۲۹۲۸
سیدمهدی میرانوری مشهور به انوری فرزند سیدحسین ۲۹۲۹
احسان میرزاقیطاقی مشهور به قیطاقى فرزند موسی الرضا ۲۹۴۲
فهیمه میرزائی فرزند محمدرضا ۲۹۴۴
محمد میرزائی فرزند احمد ۲۹۴۵
سعید میرمصعبی فرزند علی ۲۹۴۶
مریم میرویسی فرزند حسن ۲۹۴۷
مهدی نارنجی فرزند رمضانعلی ۲۹۴۸
مهدی ناصحی فرزند محمدهادی ۲۹۵۱
محسن ناصری پوریزدی مشهور به محسن ناصری پور فرزند عبدالرضا ۲۹۵۲
سپیده ناصری حصار فرزند حبیب ۲۹۵۴
رضا ناظران فرزند محمود ۲۹۵۵
رضا نبوی مشهور به سرهنگ نبئى فرزند عباس ۲۹۵۸
وجیهه نبی فرزند فریدون ۲۹۵۹
مهدی نجاتی فرزند محمدعلی ۲۹۶۱
علی نجارزاده فرزند محمدحسن ۲۹۶۴
علی نجاریان کرمانی فرزند احمد ۲۹۶۵
رسول نجف پور فرزند علی ۲۹۶۶
سیدمهدی نجف زاده فرزند جلال ۲۹۶۷
فرزانه نجفی فرزند ابوالفضل ۲۹۶۸
علی نجفی سعادت آبادی فرزند رمضان ۲۹۶۹
احمد نجیب راد فرزند غلامحسن ۲۹۷۱
علیرضا نجیب زاده فرزند حسین ۲۹۷۲
علی اصغر نخعی راد فرزند ماشاءاله ۲۹۷۴
مسعود نخعی نژاد فرزند علی ۲۹۷۵
مسعود نداف فرزند محمد ۲۹۷۶
مهدی ندافی فرزند محمدحسین ۲۹۷۷
مجید نژادحسین فرزند محمدحسین ۲۹۷۹
محمد نژادحسین فرزند برات اله ۲۹۸۱
داریوش نصیری مشهور به فرزند علی اصغر ۲۹۸۲
جواد نظافت فریزی فرزند قاسم ۲۹۸۵
محمدهانی نظافت یزدی فرزند مهدی ۲۹۸۶
مرتضی نظرنژاد مشهور به بابانظر فرزند محمدحسن ۲۹۸۷
عباسعلی نعمتی فرزند نعیم ۲۹۸۸
علی نعمتی فرزند امان اله ۲۹۸۹
حمیدرضا نورانی فرزند غلامحسین ۲۹۹۱
خدیجه نورانی فرزند رمضانعلی ۲۹۹۲
محمد نورمحمدی مشهور به مهندس نورمحمدی فرزند مهدی ۲۹۹۶
علی اصغر نوروزی فرزند غلامحسین ۲۹۹۷
محمدرضا نوروزی فرزند محرمعلی ۲۹۹۸
حمیدرضا نوروزی فخرداود فرزند حسین ۴۱۱۲
داود نوری فرزند روح اله ۴۱۱۵
محسن نوکندی فرزند حسین ۴۱۱۷
حامد نیتی فرزند علی ۴۱۱۸
احمد نیرومند فرزند محمود ۴۱۱۹
علی اکبر نیکدل فاز فرزند علی اصغر ۴۱۲۴
مهدی نیک نام فرزند غلامرضا ۴۱۲۵
مجید هادوی فرزند ولی اله ۴۱۲۶
سیدآرمین هاشمی نسب فرزند سیدآیت اله ۴۱۲۷
علی هروی فرزند احمد ۴۱۲۹
محمدرضا هزاره فرزند اصغر ۴۱۴۱
امیر هودانلو فرزند صفرعلی ۴۱۴۴
محبوبه هوشیارگلشن فرزند علی اکبر ۴۱۴۵
سیدعلیرضا واعظ موسوی فرزند سیدمهدی ۴۱۴۶
مهدی واله فرزند حشمت اله ۴۱۴۷
محمدحسن وجدی فرزند حسین ۴۱۴۸
محمدحسین ودیعی فرزند زین العابدین ۴۱۴۹
فاطمه ورزنده کامه علیا فرزند احمد ۴۱۵۱
سیدابوالقاسم وزیری فرزند سیدمحمود ۴۱۵۲
سیدایمان وصال فرزند سیدمحمد ۴۱۵۴
فخرالدین وطن دوست فرزند محمد ۴۱۵۵
یاسر وطنی مشهور به پارچه باف فرزند محمد ۴۱۵۶
جلیل یاوری فرزند یداله ۴۱۵۸
عبداله یزدان بخش فرزند محمدعلی ۴۱۶۱
میلاد یزدان پرست فرزند مهدی ۴۱۶۲
حجت یزدانی فرزند غلامحسین ۴۱۶۴
شیخ رضا یزدانی فرزند علی ۴۱۶۵
علیرضا یگانه فرزند کاظم ۴۱۶۷
محمدجواد یوسفی فرزند علی اکبر ۴۱۶۹
نسرین یوسفی عارفی فرزند حسن ۴۱۷۱

۲- آشنایی با مدیران شهرداری مشهد

۱-۲- شهردار مشهد

محمد رضا کلایی
محمد رضا کلایی
دکترا اقتصاد

مهمترین سوابق اجرایی:
معاون مالی وپشتیبانی شهرداری مشهد
مدیرکل نظارت و ارزیابی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
مدرس دانشگاه فردوسی

۲-۲- معاونان شهردار مشهد

در متن زیر می توانید آخرین وضعیت و اطلاعات  معاونین  شهردار مشهد را مشاهده می نمایید:

معاون مالی وپشتیبانی

رضا خواجه نائینی
رضا خواجه نائینی
فوق لیسانس علوم اقتصادی

سوابق اجرایی:
۱_ معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری مشهد(۹۶-۹۷)
۲_رییس هیات مدیره سازمان زمین و مسکن
۳_عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی
۴-عضو هیات اجرایی طرح میدان شهدا،آبکوه،عامل
۵_ مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان (۹۱-۹۶)
۶_ رییس گروه مطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد در استان
۷_ رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران در استان(۹۰-۹۶)
۸_ کارشناس مسئول مطالعات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی(۸۶-۸۸)
۹_ کارشناس مطالعات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی(۸۳-۸۶)
۱۰_ ممیز مالیاتی امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی (۸۲)
۱۱_عضویت پنج ساله در انجمن علمی توسعه منطقه ای کشور مصوب وزارت علوم
۱۲_عضویت در بیش از ۲۰ کمیسیون، کارگروه، کمیته های اقتصادی استان در موضوعات اقتصادی، سرمایه گذاری و فایناس خارجی(توسعه صادرات، سرمایه گذاری خارجی، فایناس، گردشگری، شورای گفت و گو و…)
۱۳_ رئیس کمیته ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای گردشگری استان (۱۳۹۴-۱۳۸۸)
۱۴_رئیس کمیته توان سنجی سرمایه گذاران(۹۶-۹۰)
۱۵_ مسوول کمیته ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان (۱۳۹۴-۱۳۸۷)

سرپرست معاونت اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها

مهدی حاتمی
لیسانس مهندسی برق- قدرت

سوابق اجرایی:
۱-مدیر کل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق

معاون عمران،حمل ونقل وترافیک

خلیل ا... کاظمی
خلیل ا… کاظمی
فوق لیسانس مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی:
۱- مسئول کنترل کیفی ساخت ماشین آلات کارخانه سیمان قائن
۲- مدیر کارگاه نصب ماشین آلات کارخانه سیمان قائن
۳- مدیر کارگاه نصب ماشین آلات کارخانه قند تربت حیدریه
۴- ناظر و مسئول کارخانه کمپوست شهرداری مشهد
۵- مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
۶- سرپرست سازمان خدمات موتوری شهرداری مشهد
۷-عضو هیئت مدیره سازمان خدمات موتوری و سازمان بازیافت و تبدیل مواد
۸- سرپرست حوزه معاونت خدمات شهری
۹- ریاست هیئت مدیره سازمان های پارک ها ، بازیافت ، آتش نشانی ، خدمات موتوری ، فردوس ها ، میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری
۱۰- دبیر کارگاه تخصصی آموزشی سازمان های خدمات موتوری وزارت کشور
۱۱- دبیر کارگاه تخصصی تدوین مقررات و قوانین سازمانهای بازیافت وزارت کشور
۱۲-عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان
۱۳-عضو کمیته نظام پیشنهادات شورای اسلامی شهر مشهد

معاون شهرسازی

محمدرضا حسین نژاد
محمدرضا حسین نژاد
فوق لیسانس مهندسی عمران

سوابق اجرایی:
۱-عضو جهاد استان (خراسان بزرگ)
۲- شهردار شهرهای فاروج ،طرقبه ،چناران ،شیروان
۳-شهردارمناطق ۱و ۲ مشهد
۴-فرماندارچناران
۵- نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم
۶- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
۷-عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان(بزرگ) و ریاست نظام مهندسی شهرستان شیروان
۸-کارشناس رسمی دادگستری در گروه راه و ساختمان و نقشه برداری
۹- دبیر شورای ترافیک استان خراسان بزرگ
۱۰- عضو کمیسیون الگو – شهر استان خراسان بزرگ
۱۱- مسول ستاد بحران شهرداری های شمال استان خراسان بزرگ
۱۲- مدیر کل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور
۱۳- عضو اصلی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور
۱۴- مستخدم رسمی استانداری خراسان رضوی ، مامور به خدمت شهرداری مشهد

معاون خدمات شهری

مهدی یعقوبی
دکترا مهندسی کشاورزی

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی

مجتبی منتظری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

آیدا مهربان
دکترا معماری

۳-۲- شهرداران مناطق مشهد

در جدول زیر اطلاعات شهرداران مناطق ۱۳ گانه شهرداری مشهد را مشاهده می نمایید:

شهردار منطقه یک

کوروش باوندی
کوروش باوندی

سوابق اجرایی:
۱-شهردارمنطقه شش
۲-قائم مقام سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری

شهردار منطقه دو

حجت فرقانی
حجت فرقانی
دکترا – برنامه ریزی و مدیریت شهری

شهردار منطقه سه

امیدرضا رحمانیان
امیدرضا رحمانیان

شهردار منطقه چهار

فرهاد ذبیحی

شهردار منطقه پنج

حامد لطیفی

شهردار منطقه شش

سید علی حسین پور

شهردار منطقه هفت

حسین فرهادیان
حسین فرهادیان

شهردار منطقه هشت

حسین عبدا... زاده
حسین عبدا… زاده

شهردار منطقه نه

جواداصغری
جواداصغری
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی:
۱-مدیر ارزشیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات
۲-مدیر املاک و مستغلات شهرداری مشهد
۳-مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شهرداری مشهد
۴-شهردار مناطق یک-چهار-شش- هشت

شهردار منطقه ده

احمد حافظ
احمد حافظ

شهردار منطقه یازده

مریم عرب احمدی
مریم عرب احمدی

شهردار منطقه دوازده

علی زینت بخش
علی زینت بخش

شهردار منطقه ثامن

فرهاد حجازی

مراحل کاری ملاقات با شهردار ومعاونین منطقه


برای ثبت درخواست ملاقات، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
درخواست ملاقات

مکاتبه با مسئولین منطقه

برای ثبت مکاتبه با مسئولین منطقه، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
ثبت مکاتبه

پیگیری نامه های اداری شهرداری مشهد

برای پیگیری نامه های خود، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
پیگیری مکاتبه

۴-۲ معرفی سایر مدیران شورای اداری شهرداری مشهد

اطلاعات سایر مدیران شورای اداری شهرداری مشهد از منبع سامانه فاش در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۷ استخراج و براساس رشته تحصیلی به شرح ذیل دسته بندی گردید

برنامه ریزی شهری

ایاز- مدیر کل اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده صد
حجازی نوقابی- مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
شیرازى- مدیر کل اداره کل امور شهرسازی
صحراگرد – مدیر کل اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
محبی- مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
محمدی مقدم- مدیر کل سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

جلیلی مهربانی – معاون مدیر کل مسکن وشهرسازی
رهنمائی راه چمندی- مدیر کل حوزه معاونت خدمات شهری
شالچیان رابع- مدیر کل سازمان اجتماعی فرهنگی

عمران

خیاط – مدیر کل اداره کل نظارت برنگهداری وتعمیرات وبهره برداری تاسیسات وزیرساختهای شهری
ریحانی- مدیر کل اداره کل نظارت بر اجرای طرح های زیربنایی
کیامرز بجنوردی- مدیر عامل حوزه مدیرعامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
نیرویی- معاون مدیر کل معاونت نظارت، پایش وپیگیری برنامه
ملک- مدیر کل اداره کل مطالعات طرح های زیربنایی
نوری – مدیر کل سازمان اجتماعی فرهنگی
شاهچراغی -مدیر کل اداره کل پشتیبانی

معماری

برهانی -مدیر کل اداره کل درآمدهای عمومی
نورین مقدم- مدیر کل دفتر مطالعات شهری
یوسف زاده- معاون مدیر کل مدیریت پروژه ساخت و ساز مساجد

مدیریت( بازرگانی- اجرایی-صنعتی-استراتژیک-دولتی)

حسینی پویا – معاون مدیر کل حوزه جناب شهردار
ذوالفقارى- معاون مدیر کل مدیریت امور مالی وپشتیبانی
رجب زاده – معاون مدیر کل حوزه جناب شهردار
شوشتری- معاون مدیر کل حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
علوى مقدم – معاون مدیر کل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
قربانی بافقی- مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
مبین مقدم- مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
عنبری -مدیر کل سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی
باخرد – مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
صیفی – مدیر عامل حوزه معاونت مالی و پشتیبانی
قناویزچی -مدیر کل اداره کل هماهنگی بین دستگاه های اجرایی

حـقوق

اعظم صادقی-مدیر کل اداره کل حقوقی
امور فرهنگی – برنامه ریزی امور فرهنگی
حسن بارانی- مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد

حسابداری

جبارى- مدیر کل اداره کل امور مجامع و حسابرسی داخلی
داودی شریف آباد- معاون مدیر کل اداره کل هماهنگی بین دستگاه های اجرایی
صالح آبادى- مدیر کل اداره کل امور مالی
علیزاده سبزواری – مدیر کل سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی
کریم زاده- معاون مدیر کل – سازمان بازآفرینی فضاهای شهری

کشاورزی وزراعت

انتظام -مدیر کل اداره کل بهبود محیط زیست شهری
سلامی- مدیر عامل حوزه معاونت خدمات شهری
سلطان احمدی- معاون مدیر کل پروژه ساماندهی کشف رود
توکلی – معاون مدیر کل امور برنامه ریزی حوزه شهردار

صـنایع

شاکری روش – مدیر عامل حوزه جناب شهردار
عین القضاه – معاون مدیر کل پروژه سازماندهی خدمات و کسب و کارهای شهری
عباس پور- مدیر کل اداره کل املاک و خزانه داری
همتیان خیاط- معاون مدیر کل مرکز پزشکی

 مکانیک  و برق

اسدی -مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
صابریان -مدیر کل اداره کل حوزه اداری شورا
فیاضی – مدیر عامل حوزه جناب شهردار
باقریان – مدیر کل سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی

کامپیوتر

رجائیان- مدیر عامل حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
عزیزی- مدیر کل اداره کل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق

ریاضی محض

کریمی -مدیر کل دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی

شیمی

پیروی -مدیر کل اداره کل بازرسی ورسیدگی به شکایات
رمضانی -معاون مدیر کل مدیریت پروژه ارتفاعات جنوب

بهداشت حرفه ای

ظهوریان وحیدباغبان -مدیر عامل حوزه معاونت خدمات شهری

تاریخ ،ادبیات وعلوم انسانی والهیات

دانای سیج – مدیر کل سازمان اجتماعی فرهنگی
اقتنائی – مدیر کل اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل
نعمتی – مدیر کل اداره کل حراست
نیشابوری- مدیر کل اداره کل هماهنگی ونظارت بر حمل ونقل وترافیک
حائری- معاون مدیر کل معاونت مصوبات وحقوقی
مهدوی دامغانی- مدیر عامل حوزه معاونت خدمات شهری
ذاکری زارج- معاون مدیر کل پروژه چشم شهر

کارگردانی نمایش

مذهب یوسفی- مدیر کل سازمان اجتماعی فرهنگی

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

پیروی -مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی

جغرافیا-برنامه ریزی توریسم

زارعی کلات – مدیر عامل حوزه معاونت شهرسازی و معماری

سیستم های انرژی-تکنولوژی انرژی

حسینقلی زاده مقدم – مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی

برای آشنایی بیشتر با ساختار وتشکیلات شهرداری مشهد، بر روی لینک زیر کلیک نمایید

برای ثبت سایر درخواست خود از شهرداری مشهد، تنها کافی است بر روی هریک از موارد زیر کلیک نمایید
انواع درخواست شهرسازی از شهرداری مشهد

انواع درخواست خدمات حمل ونقل و ترافیک از شهرداری مشهد
انواع درخواست خدمات شهری از شهرداری مشهد
انواع درخواست خدمات فرهنگی اجتماعی از شهرداری مشهد

با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد.

سید مجتبی فرشچی

کاندیدای شورای شهر مشهد هستم، با کد انتخاباتی 2566- دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری و همچنین کارشناسی ارشد رشته آمار اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران و 9 سال سابقه کار در اداره درآمد شهرداری مشهد. برای مشاهده صفحه معرفی و برنامه ها و دیدگاه ها، از منو شورای شهر، سید مجتبی فرشچی را انتخاب نمایید.

نوشته های مشابه

‫۲ نظرها

  1. با سلام خدمت شهردار محترم مشهد مقدس.چند وقتی هست ک شورای اجتماعی محلات در شهر مشهد شروع ب کا ر کرده است.نفس کار خیلی عااالیه و قابل تحسین.اما متاسفانه بعضی از مناطق نسبت ب فعالیت شوراها همت ب خرج نمیدن و در راستای فعالیت شوراها گام مهمی را برنمیدارند.یکی از این مناطق منطقه هفت شهردار ی میباشد.امیدوارم ک با تذکر جنابعاالی و شهردار منطقه دوستان دست اندرکار این همت به خرج بدن و نسبت ب فعالیت و همکاری بیشتر اعضای شورا تلاش بیشتری انجام بدن.با تشکر

  2. منظقه ۴ از ضبح دارم تماس میگیرم دریغ از یه جواب دادن حداقل با ۷شماره تماس گرفتم یا جواب ندادن یا گفتن کار ما نیس
    ۱۳۷ هم که مرخص میگه بما مربوط نمیشه لطف کنین بفرمایید ما به کوجا شکایتمون رو ببریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

سلام مشهدی عزیز

ما در این وب سایت نشان دادیم که به صورت تخصصی به مساله مدیریت شهری نگاه داریم و خدمات و اطلاعات خود را نیز از طریق اینترنت در اختیار تمامی آحاد جامعه قرار داده ایم.

 

از شما دعوت می کنیم از ما را به عنوان کاندیداهای شورای شهر مشهد حمایت کنید:

 

سید مجتبی فرشچی؛ کد انتخاباتی 2566؛ واتساپ: 09155136129

 

مجید شکیبامنش: کد انتخاباتی 2167؛ واتساپ: 09150707678

 

برای مشاهده صفحه معرفی هر کاندیدا، روی نام کاندیدا در فوق کلیک نمایید.

در واتساپ (شماره های فوق) با ما ارتباط برقرار نمایید.

Open chat
1
سوالی دارید؟ در واتساپ طرح نمایید
سلام. چنانچه سوالی در خصوص خدمات و یا آموزشهای ما دارید، از طریق واتساپ {09150707678} ارتباط بگیرید.
روی آیکن زیر مجدد کلیک کنید: