آشنایی با مدیران شهرداری و شورای شهر مشهد

الف- نقد منصفانه عملکرد مدیران شهری مشهد

به استحضار مردم عزیز مشهد می رسانیم که در این وب سایت و در لینک زیر می توانید به نقد عملکرد مدیران شهری و اعضا شورای شهر بپردازید: انتقادات مردمی از شهرداری مشهد

1- آشنایی با اعضای شورای اسلامی شهر مشهد – دوره ششم

اگر رضایت مندی مردم را به عنوان مهمترین هدف سیستم مدیریت شهری بدانیم، آنگاه شفافیت در ارائه اطلاعات به عنوان اولین رکن رسیدن به این هدف قابل تعریف می باشد. اعتقاد ما این است که افراد تاثیر گذار در سیستم مدیریت شهری (با تاکید بر شهرداری وشورای شهر) هنگامی که بدانند دیده می شوند و عملکرد شان زیر نظر مردم قرار دارد، مردمی تر کار خواهند کرد.
شکی نیست که حق تمامی مردم مشهد و بلکه تمام مردم ایران است که شناختی دقیق از مدیران شهری و به ویژه مدیران ومتخصصین شهرداری و شورای اسلامی شهر داشته باشند. در این بخش تصمیم داریم تا جایی که مقدور است اطلاعات و رزومه مجموعه مدیران شهرداری مشهد را ارائه نمایم.

شما می توانید در لیست ذیل نتایج نهایی آرای شمارش شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد را مشاهده نمایید.
این لیست بر اساس اطلاعیه فرمانداری مشهد تهیه شده است، با کلیک بر روی «بعدی» می توانید صفحه به صفحه اسامی را ببینید. یا اینکه در بخش جستجو بخشی از نام یا نام خانوادگی کاندیدا را درج تا اطلاعات مربوطه نمایش داده شود (امکان جستجو وجود دارد):

رتبهمشخصات کاندیدتعداد رای
1 آقای ایمان فرهمندی نام پدرمحمدصادق 150198
2 آقای حسين حسامي نام پدرمنصور 145521
3 آقای سید ابراهیم علی زاده نام پدرسيد حسن 137804
4 آقای حسن موحدیان نام پدرصفر 131541
5 آقای حسن منصوریان نام پدرابراهيم 121516
6 آقایمجید طهوریان عسکری نام پدرحميد 118355
7 آقای مجید دبیریان نام پدربرزو 117383
8 خانم فاطمه سلیمی نام پدرحسين 108512
9 آقای موسی الرضا حاجی بگلو نام پدرمحمدرضا 108208
10 آقای سیدحسین علوی مقدم نام پدرمحمد 105994
11 آقای حمید ضمیری جعفری نام پدرمحمد جعفر 103663
12 آقای حسن کریم دادی نام پدرعلى 103639
13 آقای غلامحسین صاحبی نام پدرغلامعلى 103621
14 آقایمهدی ناصحی نام پدرمحمدهادی 101667
15 آقای هاشم دائمی نام پدرمحمد على 101359
16 آقای مجيد نژادحسين نام پدرمحمدحسين 96011
17 آقای حسنعلي اخلاقي اميری نام پدراحمد 95651
18 آقای خليل موحدی محصل طوس نام پدرمحمد 80594
19 آقای حميدرضا محروقي نام پدرمريم 76159
20 آقای حسين کميلي نام پدرغلامرضا 74389
21 آقای كاظم معتمدی فر نام پدرمحمد 73238
22 آقای سيدمحسن شوشتری نام پدرسيدمحمودآقا 69256
23 خانم رقيه فاضل نام پدرقنبرعلى 66250
24 آقای محمد مقضي نام پدرحسين 65240
25 آقای مصطفي صادق نيا نام پدرولي اله 61319
26 آقای حمزه شكريان زيني نام پدرعقيل 55963
27 آقای محمد جعفری نژاد نام پدرعلى محمد 54736
28 آقای غلامرضا بصيری پور نام پدرمحمد 53950
29 آقای محمدصادق احمدزاده قناد نام پدرجواد 44050
30 آقای مرتضي کامل نواب نام پدرهاشم 40801
31 خانم مهديه خادم مشگاني نام پدرعلي 35415
32 خانم نادره شاملومنتظرمقدم نام پدرمهدی 34255
33 خانم شهناز رمارم نام پدرداود 30325
34 آقای سيدابوالقاسم وزيری نام پدرسيدمحمود 28728
35 آقای سيدقاسم شفائي نژاد نام پدرسيدمحمدعلى 24798
36 آقای احمد منصوری ماتك نام پدرمحمد 22297
37 آقای محسن ترکي نام پدررمضانعلى 22200
38 آقای ابراهيم آموزگار نام پدرمحمد 21250
39 آقای محمدهادی مهدی نيا نام پدرمهدی 19806
40 آقای رمضان علي فيضي نام پدرمحمدرضا 17310
41 آقای سينا عطائي نام پدرسليمان 15841
42 خانم زهرا عنابستاني نام پدرمحمد 13291
43 آقای قاسم طاهری نام پدررمضان 13271
44 آقای محمدحسين وديعي نام پدرزين العابدين 13234
45 آقای سيدمحمد سجادی عطار نام پدرسيد رضا 12762
46 آقای سيدحسن سيدی نام پدرمحمد 12120
47 آقای اكبر ديسفاني نام پدرمحمد 11839
48 خانم زهرا خاوری نام پدرعلي 11434
49 خانم اعظم قاسمي نام پدرمرتضى 11191
50 خانم نسرين يوسفي عارفي نام پدرحسن 11046
51 آقای مجتبي بهاروند نام پدرحسنعلي 10670
52 آقای سيدعلي محدث نام پدرسيدمحمد 10532
53 آقای علي احمدی نام پدرحجت اله 10477
54 آقای رضا عليزاده نام پدرامرالله 9901
55 خانم فرشته تنهائي نوغابي نام پدرعبدالله 9795
56 آقای سيدمجيد فرجامي نام پدرسيداسماعيل 9762
57 آقای علي چشمي نام پدرمحمدحسين 9616
58 آقای مهدی حسن زاده اصفهاني نام پدرعلي اصغر 9377
59 آقای محمود قراول نام پدربراتعلى 9066
60 آقای احسان رضائي منش نام پدرمحمد 8789
61 آقای عليرضا يگانه نام پدرکاظم 8782
62 آقای سيدمهدی سادات نام پدرمحمدرضا 8775
63 آقای سيدمهدی اصغريان سيني نام پدرسيدحسين 8763
64 آقای حسن رضائي بحرآباد نام پدرحسين 8535
65 آقای حامد شاطرزاده يزدی نام پدرمحمدرضا 8347
66 آقای ابوذر ابراهيم زاده نام پدرحسين 8217
67 آقای امير مؤمن نام پدرمحمدحسن 7763
68 آقای سيدامين متقي نام پدرسيد محمود 6472
69 آقای سيدمحمود موسوی عبس آباد نام پدرسيد محمد باقر 6451
70 آقای مرتضي پژمان پور نام پدرعلي 6299
71 آقای محمدحسين حاجيان نام پدرحسنعلى 5622
72 آقای حامد نيتي نام پدرعلي 5510
73 خانم مرضيه امكاني نام پدررستم على 5444
74 آقای مسعود خاني نام پدرعلي اکبر 5245
75 آقای محمدحسن يعقوبي اسفاد نام پدرمحمدرضا 5196
76 آقای حسين رستمي نام پدرحسن 5195
77 آقای اسماعيل زهاني نام پدررمضانعلي 4423
78 آقای سيدعليرضا رئيس الساداتي نام پدرسيد محمد کاظم 4080
79 آقای محمدحسين خزائي نام پدرمحمد قربان 4007
80 آقای علي اكبر طيبي نام پدرعباسعلي 3971
81 آقای مسعود رمضان زاده نام پدرمحمدرضا 3804
82 آقای قنبرعلي علمدار نام پدرحسينعلي 3598
83 آقای احمد قاسم زاده نيشابوری نام پدرمحمد کاظم 3560
84 آقای محمد صاحبي نام پدرغلامرضا 3523
85 آقای جليل ياوری نام پدريداله 3499
86 آقای محمدجواد بصيری نام پدرحسين 3409
87 آقای هادی لكزی نام پدرعلي اکبر 3404
88 آقای سيدسجاد جليني نام پدرسيدقاسم 3391
89 آقای علي رضا عصمت پرست نام پدرقربانعلى 3142
90 آقای كريم جشني نام پدرعبدالرضا 3096
91 آقای حسين تازه حسن نام پدردل آسا 3057
92 خانم خديجه نوراني نام پدررمضانعلي 3044
93 آقای سيداميد آقاميری نام پدرسيدحسين 2942
94 خانم فاطمه ابراهيمي نام پدرغلامرضا 2922
95 آقای محمدعلي بياتي نام پدراسداله 2918
96 آقای محمدحسين دهقان نيری نام پدرمحمدعلي 2916
97 آقای مهراب ابراهيمي نام پدرنظام علي 2875
98 آقای هيراد رضائيان نام پدرمحمدهادی 2868
99 خانم معصومه ابراهيمي نام پدرحسين 2753
100 آقای سيدمجتبي فرشچی نام پدرسيد حبيب 2699
101 آقای امير اسماعيلي نام پدراحمد 2699
102 آقای ابوالفضل زنگنه نيازآبادی نام پدرمحمدتقي 2694
103 آقای سيدمصطفي مظلومان نام پدرسيدعباس 2692
104 آقای محمدحسين رضائي نام پدرحسن 2685
105 خانم زهرا اسلامي نام پدرمحمد 2673
106 آقای محمدرضا بابائي نام پدرمحمد على 2624
107 آقای سيدجواد کمالي نام پدرميرمحمدحنيفه 2611
108 آقای رضا دهنوئي نام پدرمسيب 2572
109 آقای قربان محمد شكوری نام پدرمحمدعلي 2571
110 آقای حسينعلي زرنگ نام پدرصفرعلى 2501
111 آقای سيدمصطفي آقائي فيروزآبادی نام پدرسيدعباس 2471
112 آقای محسن دوست کام نام پدرمحمود 2403
113 آقای محمدحسن وجدی نام پدرحسين 2369
114 آقای سيدهاشم بحرالعلومي طباطبائي نام پدرسيدعلينقي 2310
115 آقای جواد حميدی نام پدرايوب 2307
116 خانم انيس ملك زاده نام پدرمحمدتقي 2294
117 آقای محمدابراهيم حسينيان نام پدرغلامرضا 2258
118 آقای محسن ابراهيمي نام پدرمحمدعلي 2224
119 آقای شاهرخ شاهرخي شيروان نام پدرمظفر 2203
120 آقای مسعود نداف نام پدرمحمد 2202
121 آقای مجيد خدادادی نام پدرمحمد على 2180
122 آقای مسعود دری نام پدراميرحسين 2161
123 آقای حسين کريمي نام پدرولي اله 2140
124 خانم فرشته دانش نام پدرمنعم 2135
125 خانم مرضيه سادات حيدری نام پدرسيدرضا 2129
126 آقای بهادر صمديان نام پدرمسعود 2119
127 خانم يگانه حشمتي نام پدربهرام 2103
128 آقای مهدی اسماعيلي نام پدرمحمد 2084
129 خانم بتول کريمي نام پدررضا 2075
130 آقای احسان ميرزاقيطاقي نام پدرموسي الرضا 2069
131 آقای علي اكبر نيكدل فاز نام پدرعلي اصغر 2061
132 آقای رسول کريمي نام پدرمحمود 2051
133 آقای حسن مكاری نام پدرمحمد 2042
134 خانم زهرا فرهنگي نام پدرحسن 2042
135 آقای محمدتقي مؤدب نام پدرحيدر 2022
136 آقای صادق شافع نيا نام پدرمحمد 2007
137 آقای فرامرز احمدزاده بهار نام پدرمالك 1987
138 خانم ناهيد چاچي نام پدرابراهيم 1954
139 آقای عليرضا شالڃيان رابع نام پدرحسن 1951
140 آقای جواد دولابي نام پدرمحمدصادق 1950
141 خانم زهرا عزيزی نام پدرحسن 1948
142 آقای اسماعيل فيروزی نام پدراحمد 1931
143 آقای مهدی صديقي نام پدرمحمد 1914
144 آقای سينا صابری نام پدرمرتضي 1877
145 آقای علي رضائي نام پدرغلامرضا 1874
146 آقای محسن پاشائي نام پدرمحمدعلي 1873
147 آقای علي قادری نام پدراسماعيل 1857
148 آقای حسن تقي زاده نام پدرجواد 1843
149 آقای ابوالقاسم عبداللهي نام پدرمحمد 1792
150 آقای سيداحسان بني هاشمي نام پدرسيدحسن 1783
151 آقای مجتبي قره باغي نام پدرمحمد 1779
152 آقای كاظم سزاوارشهيدی نام پدرعباس 1731
153 خانم فاطمه احمدی نام پدرمحمدحسن 1714
154 خانم فرشته ساقي نام پدرحيدرعلي 1663
155 خانم زهرا ملكي راد نام پدرمحمدصادق 1654
156 آقای حسين ملك خواهي نام پدرحسنعلى 1651
157 آقای سيدعارف موسوی نام پدرسيدحسن 1638
158 خانم عصمت فرخنده نام پدرابراهيم 1630
159 آقای حسين سالار نام پدرمحمد على 1610
160 آقای محمدجواد اخلاقي مقدم نام پدرغلام حسين 1603
161 آقای حامد بيدل نام پدرعابد 1595
162 آقای قربان سيفي کته شمشيری نام پدرمحمد 1587
163 آقای سيدمهدی علوی نژاد نام پدرسيد هاشم 1583
164 خانم سيماسادات موسوی نام پدرسيد على اکبر 1579
165 آقای مهدی کريمي نام پدرمحمد 1564
166 آقای سعيد جاويد نام پدرحسين 1562
167 آقای ابوالقاسم مداح نام پدرنبى اله 1534
168 آقای سيدمرتضي جعفرزاده نام پدرسيدحسن 1523
169 آقای سيدرضا احمدی حسيني نام پدرسيديوسف 1489
170 خانم مهناز محمدپور نام پدرغلامحسين 1476
171 آقای رضا توکلي فر نام پدرغلامحسن 1474
172 آقای علي فرزانه بجستاني نام پدرمحمد 1469
173 خانم سيده حوا غلامي نام پدرسيدرضا 1463
174 خانم معصومه اسكوئي لطف آباد نام پدرعليرضا 1461
175 آقای مرتضي پارسي مود نام پدرموسي 1447
176 آقای سيدابوالقاسم ضيائي نام پدرسيدمحمود 1431
177 خانم فاطمه ورزنده کامه عليا نام پدراحمد 1430
178 آقای ابوذر سيدموسوی نام پدرسيد عباس 1423
179 آقای علي عليزاده نام پدرمحمد 1421
180 آقای علي قنبری سيني نام پدرحسن 1419
181 آقای رسول احمدنيا نام پدراحمد 1414
182 آقای ابوالفضل سلطاني نام پدرفيروز 1406
183 آقای عليرضا باخدا نام پدرزين العابدين 1402
184 آقای سهراب دهقان نام پدراحمد 1400
185 خانم معصومه جلائي نام پدرمحمد علي 1391
186 خانم طيبه عبدی نام پدرحسن 1391
187 آقای علي جمعه باقری نام پدرغلامحسين 1386
188 آقای سيدهاشم علوی نژاد نام پدرسيد اصغر 1386
189 آقای محمداحسان آقائي قوامي نام پدرمحمدعلى 1381
190 خانم مريم عظيمي فرد نام پدرغلامرضا 1375
191 خانم زهرا بماني گلناابادی نام پدرنوروز على 1352
192 آقای محمدرضا پهلوان نام پدرعلى 1326
193 آقای الياس رحيمي نام پدرمحمدرضا 1321
194 آقای سعيد معتمدی نسب نام پدرعليرضا 1321
195 آقای حامد احمدی نام پدرمحمد 1316
196 آقای مجيد شكيبامنش نام پدرغلامرضا 1315
197 آقای سيدزكريا حسيني نام پدرسيد احمد 1311
198 آقای عليرضا جعفری نام پدرغلامرضا 1310
199 آقای احمدرضا کرامتي نام پدرعلي 1310
200 آقای مسعود نخعي نژاد نام پدرعلي 1310
201 آقای مهدی برونوسي نام پدرعبدالحسين 1294
202 خانم معصومه بهرامي مقدم حصار نام پدرنعمت الله 1287
203 آقای علي کريمي نام پدرعزيزاله 1286
204 آقای ماشاءاله صمدی نام پدررحمت اله 1277
205 آقای حميدرضا نوراني نام پدرغلامحسين 1276
206 آقای عليرضا احتشامي زاده نام پدرمحمدعلي 1274
207 آقای مجيد فرهمند نام پدراله وردی 1268
208 آقای سيدجواد غفوريان حيدری نام پدرسيدعبدالحميد 1263
209 آقای جواد طيبي نام پدررجب على 1262
210 آقای مهدی حميدی نام پدرمحمد 1260
211 آقای محمد حيدری نام پدرآقاخان 1257
212 خانم مرجان حسن پور نام پدرمحمد 1246
213 آقای سيدمحمد حسيني نام پدرسيدحسن 1243
214 آقای محمود دشتي نام پدرموسي 1237
215 آقای اميد آقائي نام پدرقمبرعلي 1231
216 آقای سعيد احمديان يزدی نام پدرفريدون 1224
217 آقای سيدعماد محمدزاده نام پدرسيدرسول 1219
218 خانم مريم حاجي بابائي فلاح نام پدرعباس على 1195
219 آقای جواد آقائي نام پدرجعفر 1193
220 آقای جواد راه چمني نام پدرعليرضا 1190
221 آقای مهدی بازقندی نام پدرحسن 1188
222 آقای محمدصادق زمان زاده دربان نام پدرهاشم 1179
223 خانم زهرا برومند نام پدرحسين 1179
224 آقای محمدنعيم شهلا نام پدرنادر 1178
225 آقای علي مداح نام پدرمحمدحسين 1178
226 آقای محمدهادی صفامنش نام پدرحسين 1163
227 خانم آرزو زحمت کش عنبراني نام پدرحسين 1162
228 خانم اكرم زهابي نام پدررمضانعلي 1161
229 خانم فرحناز دفاعي نام پدرسيدمهدی 1161
230 خانم الهه کفشي تقي آبادی نام پدرعلى 1160
231 آقای مهدی خاکشور نام پدرعلي اکبر 1159
232 آقای علي آذرنوش نام پدرحسين 1151
233 آقای محسن اسلامي محمديه نام پدرمحمدرضا 1150
234 آقای محمدرضا صالحي نام پدرمحمدعلي 1137
235 آقای داريوش نصيری نام پدرعلى اصغر 1137
236 آقای مهدی گلي نام پدرمحمدباقر 1130
237 خانم بي بي زهرا مظلوم نام پدرسيدعبداله 1129
238 آقای عباسعلي سلطاني نام پدرغلامرضا 1126
239 خانم سمانه خادم غائيني نام پدرعلي اکبر 1117
240 آقای سيدمصطفي پيش قدم نام پدرسيدحسين 1117
241 آقای سيدهاشم حكاك برنجي نام پدرسيدابوالفضل 1116
242 آقای سيدحسن علائي نام پدرسيدهاشم 1108
243 آقای محمدجواد بلبلي نام پدرحسن 1099
244 خانم زهرا براتي نام پدرعبدالحسين 1098
245 خانم عليا اسماعيلي نام پدراحمد 1097
246 آقای سيدسعيد حسيني تلمي نام پدرسيدعباس 1094
247 خانم زهرا دهقان بنادکي نام پدررضا 1093
248 آقای سيدمرتضي صالحي کلاته سادات نام پدرسيدرضا 1091
249 خانم محبوبه حسيني نام پدرمسعود 1074
250 آقای مهدی ضابطي اسنادآستانه نام پدرسيدکاظم 1073
251 آقای سيدداود پروانه حسيني نام پدرسيدمحمود 1073
252 خانم ناهيد شايگان نيا نام پدرعلي 1054
253 آقای احسان شريعتي نام پدرعليرضا 1043
254 خانم عاطفه طاهری نام پدرناصر 1040
255 خانم فاطمه تيموری نام پدربمانعلي 1035
256 آقای مهدی نارنجي نام پدررمضانعلي 1031
257 آقای حميدرضا محمدی نام پدرابوالقاسم 1030
258 آقای عليرضا نجيب زاده نام پدرحسين 1030
259 آقای غلامحسين عامری خيرآبادی نام پدرغلامحسن 1029
260 آقای نويد آزموده نام پدرتقي 1028
261 آقای مهدی کدخدا نام پدرزين العابدين 1026
262 آقای سيدجواد احمدی ميبدی نام پدرسيد على 1026
263 آقای عبدالحميد ايزانلو نام پدرمحمدرضا 1025
264 آقای حسين صلاحي بجستاني نام پدرحبيب 1024
265 آقای كاظم امام دادی نام پدرمحمد 1020
266 خانم زهرا امامي خطبه سرا نام پدربهمن 1020
267 خانم هليا صارمي نيا نام پدرامير 1016
268 خانم الهام آبك نام پدرحسين 1016
269 آقای سيدجليل رجائي نام پدرسيد جواد 1009
270 خانم مليحه غلامي قازقان نام پدرغلام رضا 1006
271 آقای امير علماءخباز نام پدرعلي 1006
272 آقای سيدرضا سيدموسوی نام پدرسيديوسف 1000
273 آقای علي رضا قادری نام پدرنوروز على 999
274 آقای سيدهادی زرقاني نام پدرسيد احمد 992
275 آقای مهدی رحيمي نام پدرمحمدابراهيم 987
276 آقای جواد ساقي نام پدرقربانعلى 987
277 آقای حسين ابراهيميان نام پدرمحمود 987
278 آقای حميدرضا اسدی نام پدرعلي اکبر 983
279 آقای عبداله فكورچوکانلوئي نام پدرموسى 982
280 آقای محمود احمديان يزدی نام پدرکاظم 982
281 آقای محمدصادق علي زاده نام پدرمحمد مهدی 981
282 آقای جواد حسن پور نام پدرغلامحسين 977
283 خانم فهيمه شهرزادنيا نام پدرعلي اکبر 977
284 خانم سيده سعيده الماسي نام پدرسيدهاشم 967
285 آقای سيدآرمين هاشمي نسب نام پدرسيدآيت اله 963
286 آقای محسن فرزانه کاخكي نام پدرذبيح اله 961
287 آقای مهدی شجاعي نام پدراسماعيل 954
288 آقای محمد پورفتح نام پدرقربان 952
289 آقای سيدعليرضا صديق الذاکريني نام پدرمير صادق 949
290 خانم ايران زرقي نام پدرحسن 943
291 آقای سيدعليرضا واعظ موسوی نام پدرسيدمهدی 943
292 خانم مرضيه حيدری نسب نام پدرسيدمحمد 939
293 آقای محمدرضا صفری نام پدرصفر 936
294 آقای علي اكبر آقاسي زاده شعرباف نام پدرمحمدعلي 936
295 خانم فرشته ايمان دوست نام پدرعلي رضا 934
296 آقای حميدرضا رمضاني نام پدرغلامحسين 930
297 خانم طاهره رحمانيان شريف آباد نام پدرمحمد 927
298 آقای اميرحسن قشقائي نام پدرابوالفضل 927
299 آقای غلامرضا محمدی نام پدرعلى 924
300 آقای مجتبي عظيمي نام پدرمظفر 922
301 آقای مجيد مشتاق عشق نام پدررسول 917
302 آقای احمد محمدی نام پدرجانمحمد 916
303 خانم سارا عاشوری نام پدررضا 916
304 آقای اميرحسين اخوان نام پدراحمدرضا 912
305 آقای جمال محمدزاده درودی نام پدرعباس 910
306 خانم حميده فاخری نام پدرسيدعلي اصغر 910
307 آقای رضا بهمن پور نام پدرغلامرضا 905
308 آقای حميدرضا سابقي نام پدرهاشم 898
309 آقای رضا توکلي زاده نام پدرجليل 897
310 آقای محمدجواد يوسفي نام پدرعلي اکبر 896
311 آقای امين جميلي دشت بياضنام پدرمحمدعلي 895
312 خانم راحله محمدپور نام پدرمحمد 895
313 خانم مهناز خدادادی نام پدرمحمد 889
314 آقای يعقوب جانباز نام پدررضا 888
315 آقای فريد آخوندی مهرجردی نام پدرتقى 882
316 آقای ايمان ارجمندراد نام پدرپرويز 881
317 آقای سيدرحمت اله سيدی نسب نام پدرسيد على 881
318 آقای كمال رعنائي استاد نام پدرمحمدرضا 879
319 خانم مريم کوره پز نام پدرماشاءاله 878
320 آقای حامد زند نام پدراحمد 876
321 آقای اميرحسين کوثری نام پدرسعيد 874
322 آقای سجاد موحدی شكيب نام پدرجواد 874
323 آقای مصطفي فرخنده نام پدرابراهيم 869
324 آقای اميراحسان کريمي يزدی نام پدرمحمد 865
325 آقای سيدبهزاد صفارسجادی نام پدرسيد کمال 865
326 آقای اميد احراری مقدم نام پدرعبدالرحيم 864
327 آقای عبدالحسن سنگيني نام پدرمحمدعيسى 862
328 آقای محسن طالبي نام پدرعلي اصغر 857
329 آقای عليرضا اسديان نام پدرغلام حيدر 857
330 آقای هادی خياباني نام پدرمحمدعلى 857
331 آقای فرهاد زال نام پدرجانعلي 856
332 خانم رقيه بخشي شمسي نام پدرخدابخش 854
333 آقای حميدرضا نوروزی فخرداود نام پدرحسين 850
334 آقای علي رضا عطائي نام پدرمحمد 849
335 آقای عليرضا علويان نام پدرمحمود 849
336 خانم ميترا مؤذن نژاد نام پدرحسن 848
337 آقای سعيد ابراهيميان بيلندی نام پدرعلى اصغر 848
338 آقای محمد حصاری نام پدرعلي اصغر 847
339 خانم فاطمه ذبيحي زوارم نام پدراحمد 843
340 خانم محبوبه هوشيارگلشن نام پدرعلي اکبر 841
341 آقای سيدحسن قاسمي پيوندکهنه نام پدرسيدمقصود 836
342 آقای محمد آزادی نام پدرعلي اکبر 831
343 آقای ناصر اسعدی نام پدرمحمدباقر 831
344 خانم مليحه صباغ خراساني نام پدرمحمود 829
345 آقای مهدی اشرفي نام پدرمحمد 827
346 آقای علي بختياری نام پدرغلامحسين 826
347 آقای احمد مشمول نام پدررضا 826
348 خانم زهرا رجبي استاد نام پدرمحمدتقي 824
349 آقای مهدی ندافي نام پدرمحمدحسين 823
350 آقای ناصر سنڃولي نام پدرمنصور 823
351 آقای امير هودانلو نام پدرصفرعلي 822
352 آقای محمد عين القضاة نام پدرعلى اکبر 821
353 آقای محمد ابراهيمي فيزيك نام پدرعلى 820
354 خانم ناهيد تقوی نام پدرحسينعلى 818
355 آقای مهدی صبوری نوقابي نام پدررضا 811
356 خانم فهيمه رحماني نام پدرغضنفر 810
357 خانم زهرا عربي کلات نام پدرعرب على 802
358 آقای سيدمهدی ميرانوری نام پدرسيدحسين 801
359 آقای علي آسماني نام پدرمحمدرضا 801
360 خانم مليحه بلوکي نام پدرعلي رضا 798
361 آقای حسين مقدسي نام پدرمحمود 798
362 خانم فهيمه ميرزائي نام پدرمحمدرضا 797
363 خانم الهام رمضاني ازغندی نام پدراحمد 796
364 آقای مهدی اسدی بكاولي نام پدرمسلم 794
365 آقای آرمين تقي زاده شارك نام پدرحسن 793
366 خانم مرضيه غفارزاده کلجاهي نام پدرغفار 792
367 آقای محمد عليمرداني نام پدرحسن 788
368 خانم سيما شكوری نام پدرمحمود 785
369 آقای هادی اندی نام پدرحسين 784
370 آقای احمد افشين نام پدرعبدالحسين 780
371 آقای مهدی غلامي نام پدرعلي 779
372 خانم بي بي زهرا ضيائي نام پدرمحمدرضا 777
373 خانم الهه باقری بجدني نام پدرمحمدحسين 776
374 آقای هادی اسديان نام پدرغلامحيدر 776
375 آقای محمدعلي کربلائي هرفته نام پدرعلى 775
376 خانم سوسن باغبان نام پدرکلوخ رضا 775
377 آقای احسان رضازاده نام پدرمصيب 774
378 خانم ساناز رحيمي نام پدرحسين 771
379 آقای حسين رسولي فريماني نام پدرغلامعلي 768
380 خانم عفت خراساني نام پدررمضان 767
381 آقای حسن عارفي نيا نام پدرعلي محمد 765
382 آقای ناصر مشهدی زاده نام پدرمحمد على 762
383 آقای جواد سعادت فر نام پدرمهدی 762
384 آقای محمود شايسته پيغان نام پدرعلي 761
385 خانم معصومه برومند نام پدرحسين 761
386 خانم حميده سليماني خيبری نام پدرمحمدحسن 758
387 خانم فاطمه چناراني نام پدرموسى 757
388 خانم راحله شعباني نام پدرغلامعلي 750
389 خانم فرزانه قلندرآبادی نام پدرعلي اصغر 750
390 آقای جواد ذبيحي راد نام پدرمحمدهادی 750
391 خانم فاطمه رحمتي نام پدرامين اله 747
392 آقای محمد سعيدی نام پدرصفر 739
393 خانم زهرا خمانيان نام پدرغلامرضا 729
394 آقای علي باقری نام پدرمحمد ابراهيم 728
395 آقای مجيد سالميان نام پدرجواد 727
396 آقای شيخ رضا يزداني نام پدرعلى 727
397 آقای حسين زاهدی نام پدرمحمد صادق 726
398 آقای ابراهيم عظيمي نام پدراصغر 726
399 آقای رضا صادقي نام پدرعلي 720
400 خانم فائزه محمدی نام پدرعباسعلي 716
401 آقای محمدرضا بني اسدی نام پدرغلامرضا 715
402 آقای صادق منصورآبادی نام پدرمحمدرضا 712
403 خانم سپيده ناصری حصار نام پدرحبيب 710
404 آقای مهدی گودرزی قوچان نام پدربراتعلي 708
405 خانم سيده صديقه حسيني اصل نام پدرسيدمحمد 706
406 آقای عباسعلي زمانيان نام پدررجبعلى 706
407 آقای احمد نجيب راد نام پدرغلامحسن 706
408 آقای حسين عسكری زاده نام پدررجبعلى 703
409 آقای محمد انصاری نام پدرعلي اکبر 702
410 آقای مهدی خندان نام پدرعلي 699
411 آقای احسان قاسم زاده کامه عليا نام پدرحسين 697
412 خانم وجيهه نبي نام پدرفريدون 696
413 آقای اميرحسين محسنين نام پدرمحمدرضا 696
414 آقای مجيد برومند نام پدرموسي 694
415 آقای محسن زارعين نام پدرحسين على 694
416 خانم الهه تقي آبادی نام پدرحسين 694
417 آقای روح اله دهقاني نام پدررضا 693
418 آقای ايمان صباغيان نام پدرمحمدمهدی 693
419 آقای مصطفي صادقي فر نام پدرمحمد 692
420 آقای حسن بهزاد نام پدرجليل 692
421 خانم آيلين پورآزاد نام پدراحد 683
422 آقای علي محمدزاده نام پدرمحمدحسين 680
423 آقای محمدحسين غياثي مقدم نام پدرمحمدرضا 680
424 آقای علي اصغر نوروزی نام پدرغلامحسين 677
425 آقای احمد فصيحيان نام پدرمحمد 674
426 آقای محمد حسنعلي زاده رودمعجني نام پدرعباس 674
427 آقای مسعود اويسي نام پدراسماعيل 669
428 آقای عليرضا دهقاني نام پدرحيدر 668
429 آقای سيدعارف تقوی نام پدرمحمد رضا 667
430 آقای سيدمهدی جوادی نام پدرسيدتقى 662
431 آقای مرتضي مهرپور نام پدرحسن 661
432 آقای حسين تاجران نام پدرعلي اکبر 658
433 خانم آسيه ثنائي زاهد نام پدراصغر 655
434 آقای حميد عباسي مود نام پدرعلي اکبر 654
435 خانم سحر عرفانيان نجيب نام پدرهاشم 652
436 آقای احسان اشكاوندراد نام پدرغلامعلى 649
437 آقای وحيد غفوری نام پدرغفور 645
438 آقای اميرحسين منشادی نام پدرمحمدرضا 641
439 خانم مريم ميرويسي نام پدرسيدحسن 640
440 آقای عباس شاعری خيبری نام پدرغلامعلى 638
441 خانم فاطمه مختارزاده يزدی نام پدرجواد 636
442 آقای هادی تيشه وردائم نام پدرمحمدحسين 635
443 آقای محمدحسن فاضل کاريزمه نام پدرمحمدجواد 635
444 خانم نرجس سادات توکلي افشار نام پدرسيداحمد 627
445 آقای محسن خيرانديش نام پدرحسن 625
446 آقای روح اله کمالي ثاني نام پدربراتعلي 625
447 آقای اميد ضرابي شانديز نام پدررجبعلى 623
448 آقای حميد سلطاني فر نام پدرحسين قره 623
449 خانم فهيمه منصوری مجومرد نام پدراحمد 622
450 آقای محمود صفار نام پدرحسينعلى 620
451 آقای حميدرضا زنگنه بايگي نام پدرعلي اکبر 619
452 خانم نرگس قرباني مقدم نام پدرقربانعلي 619
453 آقای سيدهاشم کامياب نام پدرسيدمحمد 618
454 خانم خديجه علا نام پدرغلامعلي 617
455 آقای هادی رحمتي نام پدرغلامرضا 615
456 آقای حميد مروی نساج نام پدرحسين 614
457 آقای حسين چزگي نام پدرمحمداسمعيل 614
458 آقای مهدی اکبری نام پدرغلامحسين 613
459 خانم سحر تحرزی نام پدرمهدی 613
460 آقای جواد ريحاني نام پدرنجفقلى 611
461 خانم بهناز بهزاديان راد نام پدرحميدرضا 608
462 خانم شيدا فدائي پاشي نام پدررمضانعلي 607
463 آقای علي ارحامي نام پدرمحمدحسين 604
464 آقای احمد عمارلو نام پدرابراهيم 599
465 آقای جعفر علي پور نام پدررضا 598
466 آقای امين قربان نيا نام پدرابوالقاسم 593
467 آقای علي رضا فياضآق کاريز نام پدرعبدالله 592
468 آقای صادق محصل بيرجندی نام پدرمهران 592
469 آقای ابوالفضل غفاريان کنده شكن نام پدرناصر 592
470 آقای سيدرضا طبيب نام پدرسيد بهاالدين 588
471 آقای پيروز سيني چي نام پدرهادی 586
472 آقای محمدتقي تقوی نام پدرحسن 586
473 آقای محمدابراهيم بزرگوار نام پدرحسن 584
474 آقای سيدناصر سرائي نام پدرسيدمحسن 584
475 آقای كاظم باقرزاده نام پدرحسين 583
476 آقای سعيد بلوکي نام پدرمحمد 583
477 آقای علي هروی نام پدراحمد 582
478 آقای مجتبي بنسبردی نام پدرمحمدابراهيم 581
479 آقای سعيد خراساني نام پدرعلى اکبر 578
480 خانم سمانه مظفری نام پدرمسلم 577
481 آقای ابوالقاسم کيخا نام پدرعليرضا 576
482 آقای سعيدرضا خداشناس نام پدرعباسعلى 575
483 آقای سيدمحمد کاظمي نام پدرسيد عباس 575
484 آقای حسين فدائي نام پدرعزيزاله 574
485 آقای محمدحسين گوهری فر نام پدرمحمدرضا 573
486 آقای علي گلستاني نام پدرعباس 571
487 آقای محمدجواد عليزاده کاسب نام پدرحسين 570
488 آقای حسين عزيزی نام پدرنصراله 568
489 آقای محمد بهرامي فر نام پدرعلي رضا 566
490 خانم سميرا سعادت نظر نام پدرحسين 564
491 آقای مجتبي پيله چيان نام پدرغلامعلى 559
492 آقای محمدهادی سوهان گر نام پدرمحمد 559
493 آقای سيدعباس حسيني طيب نام پدرسيد ميرزابابا 558
494 آقای حسن کامراني فر نام پدرکاظم 557
495 آقای محسن محمديان دلوئي نام پدرحسين 553
496 آقای مهدی بيارجمندی نام پدراحمد 553
497 آقای محمدصادق لزگي نام پدرموسى 552
498 آقای محمدامين منظم اقبالي نام پدرعلي 551
499 آقای حسين مقدس چشمه علي نام پدرمهدی 549
500 خانم آرزو کهندل کوشكي نام پدرغلامحسين 547
501 آقای ياسر زحمت کش حسن آبادی نام پدرعلي اکبر 545
502 آقای احسان عسكری نام پدررمضانعلى 543
503 آقای ابوالفضل فرد نام پدرعلي 542
504 خانم مريم سادات قريشي تبريزی نام پدرجليل 541
505 خانم فهيمه فهيمي تروسكي نام پدرکريم 538
506 آقای يونس مهرپويا نام پدرمحمود 536
507 آقای مهدی واله نام پدرحشمت اله 535
508 آقای محمد مألوف نام پدرغلامحسين 533
509 آقای جواد محمدی دولت آباد نام پدرابراهيم 532
510 خانم مريم جهانگشته نام پدرحسن 531
511 آقای محمدرضا رسولي نام پدرحسين 531
512 آقای عليرضا پاکدل نام پدراحمد 531
513 آقای رضا عبدالرضائي نام پدرحسين 529
514 آقای حامد دادگرنژاد نام پدرهادی 527
515 آقای حسين عباس زاده پهلوان نام پدرمحمود 527
516 آقای محمدمهدی اکبری نام پدرمحمد على 527
517 آقای مجيد داوری نام پدرمحمد 527
518 آقای حسين پژوهشگر نام پدرحبيب الله 526
519 آقای صمد مير نام پدرابراهيم 524
520 آقای محمدهاني نظافت يزدی نام پدرمهدی 515
521 آقای جواد حسيني صابر نام پدرعلى اصغر 515
522 آقای احسان عمراني نام پدررمضانعلى 510
523 آقای مهدی عرفانيان نام پدرهادی 509
524 آقای محسن ناصری پوريزدی نام پدرعبدالرضا 509
525 آقای محمد غفاری نام پدرحسين 507
526 آقای محمد محمدی نام پدريحيي 507
527 آقای مهدی محمدپور نام پدرمحسن 506
528 آقای جواد برجسته نام پدرعباس 503
529 آقای جواد طاهريان نام پدرمحمدرضا 502
530 آقای حميد مهدوی پناه نام پدرعلي اصغر 502
531 آقای پيمان حسين پورطوسي نام پدرجواد 502
532 آقای عباس کسمائي نام پدرمحمدحسين 498
533 خانم محدثه حقاني قنبرزاده نام پدرغلامحسن 497
534 خانم فرزانه قدری نام پدرحسين 497
535 آقای هادی محمديان دلوئي نام پدرحسين 496
536 آقای محمدرضا نوروزی نام پدرمحرمعلي 494
537 آقای اميرصالح فدائي پور نام پدرغلامرضا 492
538 آقای محمدامين رمرودی نام پدرعباس 489
539 آقای سيدسعيد مقدم زاده نام پدرسيد محمد رضا 487
540 آقای محمد تقديسي اسفجير نام پدرعليرضا 487
541 آقای مسعود صبوری قناد نام پدرمحمود 487
542 آقای حجت يزداني نام پدرغلامحسين 485
543 آقای برات علي براتي نام پدررمضان على 485
544 آقای ياسر وطني نام پدرمحمد 484
545 آقای حجت ذوالفقاری نام پدرامير 479
546 آقای محسن انصاری ارجمند نام پدرعلي 478
547 آقای دانيال خسروی نام پدرفريدون 474
548 آقای محمدجواد صديق قنبری نام پدرمحسن 474
549 آقای سجاد بهارلو نام پدراحمدرضا 474
550 آقای احسان فرحبخش فريمان نام پدرمحمدعلي 474
551 آقای محمود مقدم درافشاني نام پدرمحمد 473
552 آقای محسن نوکندی نام پدرحسين 473
553 آقای حسين مددی رخنه نام پدرجواد 469
554 آقای سعيد قادری نام پدرمحمدحسن 467
555 آقای مصطفي فلكي نام پدررمضانعلي 463
556 آقای ميلاد يزدان پرست نام پدرمهدی 461
557 آقای حميدرضا شيباني نژاد نام پدرخدانظر 460
558 آقای علي پورموسي نام پدرمهدی 458
559 آقای حميد مشتاقي عباس پور نام پدرمحمدعلي 457
560 آقای سلمان انتظاری هروی نام پدرموسى 457
561 آقای سعيد صاحب نام پدرمحمود 457
562 آقای مهدی مقصودی نام پدرعلي رضا 454
563 آقای رضا حسيني _____H_گيو نام پدرابوطالب 446
564 آقای حسين مرادی نام پدرهدايت اله 442
565 آقای محمدرضا باقری نام پدرمحمد 441
566 آقای كاوه خسروی زاد نام پدرعباس 438
567 آقای سيدايمان وصال نام پدرسيدمحمد 437
568 آقای مهدی خجسته رحيمي نام پدرمحمدرضا 436
569 آقای روح اله دانش پژوه نام پدرحسين 436
570 آقای رسول نجف پور نام پدرعلي 435
571 آقای امير مؤذنيان نام پدرسعيد 434
572 آقای ميثم زيرك زاده نام پدريعقوب 432
573 آقای محمدامين بهادری نام پدرعبدالمحمد 431
574 آقای ناصرحسين عطاردی نام پدرمحمد 430
575 آقای ابوالفضل اکرميان نام پدرعلي 428
576 آقای محمدامين قربان بيگي نام پدرمحمدرضا 427
577 آقای رضا کوشكي نام پدرحسين 425
578 خانم سيده سمانه مديرخازني نام پدرسيد عباس 425
579 آقای علي نجفي سعادت آبادی نام پدررمضان 425
580 آقای غلامرضا مؤمن نام پدرنصرالله 424
581 آقای امير ظفرصلاح زاده نام پدررضا 423
582 آقای سجاد محمودی خواه نام پدرغلامرضا 422
583 آقای حسينعلي خواجه نام پدراحمدعلى 421
584 آقای سيدمعين قاآني ابوسعيدی نام پدرسيدمحمدعلي 421
585 آقای معين محمدی نام پدرمحمد 420
586 آقای عليرضا مسلمي نام پدرسهراب 418
587 آقای شاهين روستا نام پدرجعفر 416
588 آقای مهدی سليماني نام پدرمسعود 416
589 آقای محمد قاسمي نسب نام پدراحمد 415
590 آقای سيدكمال کشيك نويس رضوی نام پدرسيدعلى 415
591 آقای مهدی محمدی جلالي نام پدرمحمدرضا 410
592 آقای مجيد هادوی نام پدرولي اله 410
593 آقای داود نوری نام پدرروح اله 408
594 آقای سيدسعيد مرواريدی لوشابي نام پدرحسينعلى 407
595 آقای اسفنديار جلايری نام پدرمحمد حسن 407
596 آقای جواد کبيری نام پدرابوالقاسم 404
597 آقای وحيد مهدی نژادقزويني نام پدرهادی 402
598 آقای سهيل پروازی نام پدرابوالحسن 399
599 آقای علي پاکدل کلاتي نام پدريوسفعلي 397
600 آقای عليرضا صفری دولو نام پدرعبدالوهاب 395
601 آقای اميرحسين الياس پور نام پدرحسن 395
602 آقای محمد سادات فريزني نام پدرقاسم 389
603 آقای علي نجارزاده نام پدرمحمدحسن 387
604 آقای محمد قربان زاده کلاتي نام پدررضا 387
605 آقای امير علي نيا نام پدرمحمد 387
606 آقای داوود دانش پژوه نام پدرمحمدرضا 387
607 آقای سيدمحمد کوشش نام پدرسيدعلي 386
608 آقای مهدی کوکبي نام پدرمحمد 383
609 آقای مصطفي پرسته نام پدررمضانعلي 379
610 آقای برير تبريزيان نام پدرحسن 374
611 آقای حسين شايگان نژاد نام پدرعلي اکبر 371
612 آقای قاسم کهندل نام پدرعلى اکبر 371
613 خانم حميده ظهوريان زکاتيان نام پدرمهدی 369
614 آقای منصور قياسي نام پدرحبيب اله 368
615 آقای جواد کياني نام پدرحشمت اله 365
616 آقای احسان براری نام پدرنقي 363
617 آقای ميثم فراست نام پدرفريدون 363
618 آقای جواد نظافت فريزی نام پدرقاسم 363
619 آقای امين عادل پور نام پدراحمد 361
620 خانم راهله کامل هدايت آباد نام پدرعلي اصغر 360
621 آقای جواد گندمي ويراني نام پدرمحمود 359
622 آقای سعيد ميرمصعبي نام پدرعلي 359
623 آقای مجيد عباس زاده نام پدرغلام رضا 348
624 آقای علي بهجتي فرد نام پدرعباسعلي 347
625 آقای وحيد خيرخواه نام پدرصفرعلي 346
626 آقای امير غلامي نقندر نام پدرموسي 346
627 آقای مجيد فرتاش نام پدرعباس 337
628 آقای جمشيد رهنماءعراقي نام پدرحجت الله 335
629 آقای علي اصغر مختارزاده نام پدرصفدر 334
630 آقای محمد پاك جامه نام پدرحسن 327
631 آقای حميد قاسمي هنری نام پدرقاسم 326
632 آقای وحيد محمدی کاظم زاده نام پدرعلي 326
633 آقای محمد پهلوان کاشي نام پدرکاظم 316
634 آقای احمد تقي زاده مقدم نام پدرحسين قلي 315
635 آقای ابراهيم شيعه زاده نام پدرمحمد 315
636 آقای حسين مسلمان نام پدرمحمدعلى 312
637 آقای علي پورقربان نام پدرغلامعباس 311
638 آقای سيدايمان مديرخازني نام پدرسيدعباس 311
639 آقای بهمن جولائي نام پدرعبدالحميد 307
640 آقای حميد کفش کنان نام پدرباقر 303
641 آقای محمد براتي نژاد نام پدرحسين 303
642 آقای محمد خاکي نام پدرابوالقاسم 303
643 آقای صادق رسولي نژاد نام پدراسكندر 294
644 آقای احمد خيری نام پدرغلام عباس 291
645 آقای اميرحسين خانيكي نام پدرمحمد 284
646 آقای حسين مزاری مقدم نام پدرعلي اصغر 275
647 آقای بابك پاك نياسفيدان نام پدرمحمدباقر 273
648 آقای علي مراتي دالنجان نام پدرابراهيم رضا 256
649 آقای مرتضي زواريان نام پدراحمد 254
650 آقای ابراهيم خوش ظاهر نام پدرعلى محمد 254
651 آقای مجيد زيدآبادی نژاد نام پدرمهدی 253
652 آقای محمدعلي فيروزی شيخ حسن نام پدرايوب 252
653 آقای وحيد کيهاني راد نام پدرعباس 248
654 آقای سامان پوررستمي شجاعي نام پدرحسنعلي 245
655 آقای محمود خردمند نام پدرغلامحسين 243
656 آقای ايمان قفقازی نام پدرحسين 238
657 آقای علي رضازاده همداني نام پدرمحمدتقي 234
658 آقای حاجي محمد پائيني نام پدرعلى 232
659 آقای جواد مزجردی نام پدرمحمدرضا 225
660 آقای غلامرضا محمديان گل شيخي نام پدرعلي اصغر 222
661 آقای رضا عامری کردياني نام پدرغلامحسين 202
662 آقای محمدجواد کسائي نائيني نام پدراسماعيل 185

برای آشنایی بیشتر با اعضای شورای شهر دوره ششم بر روی لینک زیر کلیک نمایید

بانک اطلاعات اعضای شورای شهر مشهد

2- آشنایی با مدیران شهرداری مشهد ( دوره ششم)

برای اطلاع از شماره تلفن داخلی کلیه مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
بانک تلفن شهرداری مشهد

1-2- شهردار مشهد

محمد رضا قلندر

سرپرست شهرداری مشهد تا تاریخ 1402/01/21

جواداصغری
جواداصغری

سید عبدالله ارجائی/ تعلیق خدمت در تاریخ 1401/10/29

سید عبدالله ارجائی، شهردار مشهد
سید عبدالله ارجائی، شهردار مشهد

2-2- معاونان شهردار

در متن زیر می توانید آخرین وضعیت و اطلاعات  معاونین  شهردار مشهد را مشاهده می نمایید:

معاون مالی وپشتیبانی

قاسم زوکی نژاد

معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها

محمد هادی محمدی مقدم

معاون عمران،حمل ونقل وترافیک

پوریا محمدیان یزدی

معاون شهرسازی

حسین عبدا... زاده
حسین عبدالله زاده

سوابق اجرایی:
شهردار منطقه8

توضیحات: معاونت شهرسازی از آذر 1400 تا تیر 1401 ( انتخاب جناب آقای عبدالله زاده)بدون سرپرست بوده است

معاون خدمات شهری

مهدی یعقوبی

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی

حسین باغگلی

سوابق  اجرایی: 

 • مدیرعاملی بنیاد فرهنگی رضوی(مدارس عام المنفعه امام رضا(ع)
 • عضو متخصص کارگروه پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
 • مشاور تخصصی در طراحی برنامه‌های آموزشی و تربیتی، عضو هیأت موسس شرکت صنایع خلاق
 • عضو هیأت مدیره موسسه جوانان آستان قدس رضوی
 • عضویت در هیأت اندیشه‌ ورز کودک و نوجوان حرم مطهر رضوی/مدرس دانشگاه فرهنگیان

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

جمال حسن بارانی

3-2- شهرداران مناطق مشهد

در جدول زیر اطلاعات شهرداران مناطق 13 گانه شهرداری مشهد را مشاهده می نمایید:

شهردار منطقه یک

جواد مسلم
جواد مسلم

شهردار منطقه دو(دوره قبلی)

سید علی حسین پور

شهردار منطقه سه

سیدعلی حسینی ملک آباد

شهردار منطقه چهار

محسن نعیمی مقدم

شهردار منطقه پنج

حسن صالحی مفرد

شهردار منطقه شش

حسین بنایی منش

شهردار منطقه هفت

مجید وحدتی پور

شهردار منطقه هشت

کاظم یزدان مهر
کاظم یزدان مهر(شهردار سابق منطقه6)

شهردار منطقه نه

سعید حسینقلی زاده مقدم

شهردار منطقه ده

وحید برجسته نژاد ( شهردار سابق منطقه7)

شهردار منطقه یازده

مهدی عرفانیان

شهردار منطقه دوازده

مهدی خداشناس (شهردار سابق منطقه 3)

شهردار منطقه ثامن

معاون اسبق عمران، حمل و نقل و ترافیک

3- آشنایی با مدیران سابق شهرداری مشهد ( دوره پنجم شورا)

1-3- شهردار دوره پنجم مشهد

محمد رضا کلایی
محمد رضا کلایی
دکترا اقتصاد

مهمترین سوابق اجرایی:
معاون مالی وپشتیبانی شهرداری مشهد
مدیرکل نظارت و ارزیابی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
مدرس دانشگاه فردوسی

2-3- معاونان شهردار مشهد (دوره پنجم شورا)

در متن زیر می توانید اطلاعات  معاونین سابق شهردار سابق مشهد را مشاهده می نمایید:

معاون مالی وپشتیبانی(دوره پنجم شورا)

رضا خواجه نائینی
رضا خواجه نائینی
فوق لیسانس علوم اقتصادی

سوابق اجرایی:
1_ معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری مشهد(96-97)
2_رییس هیات مدیره سازمان زمین و مسکن
3_عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی
4-عضو هیات اجرایی طرح میدان شهدا،آبکوه،عامل
5_ مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان (91-96)
6_ رییس گروه مطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد در استان
7_ رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران در استان(90-96)
8_ کارشناس مسئول مطالعات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی(86-88)
9_ کارشناس مطالعات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی(83-86)
10_ ممیز مالیاتی امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی (82)
11_عضویت پنج ساله در انجمن علمی توسعه منطقه ای کشور مصوب وزارت علوم
12_عضویت در بیش از 20 کمیسیون، کارگروه، کمیته های اقتصادی استان در موضوعات اقتصادی، سرمایه گذاری و فایناس خارجی(توسعه صادرات، سرمایه گذاری خارجی، فایناس، گردشگری، شورای گفت و گو و…)
13_ رئیس کمیته ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای گردشگری استان (1394-1388)
14_رئیس کمیته توان سنجی سرمایه گذاران(96-90)
15_ مسوول کمیته ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان (1394-1387)

سرپرست معاونت اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها (دوره پنجم شورا)

مهدی حاتمی
لیسانس مهندسی برق- قدرت

سوابق اجرایی:
1-مدیر کل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق

معاون عمران،حمل ونقل وترافیک(دوره پنجم شورا)

خلیل ا... کاظمی
خلیل ا… کاظمی
فوق لیسانس مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی:
1- مسئول کنترل کیفی ساخت ماشین آلات کارخانه سیمان قائن
2- مدیر کارگاه نصب ماشین آلات کارخانه سیمان قائن
3- مدیر کارگاه نصب ماشین آلات کارخانه قند تربت حیدریه
4- ناظر و مسئول کارخانه کمپوست شهرداری مشهد
5- مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
6- سرپرست سازمان خدمات موتوری شهرداری مشهد
7-عضو هیئت مدیره سازمان خدمات موتوری و سازمان بازیافت و تبدیل مواد
8- سرپرست حوزه معاونت خدمات شهری
9- ریاست هیئت مدیره سازمان های پارک ها ، بازیافت ، آتش نشانی ، خدمات موتوری ، فردوس ها ، میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری
10- دبیر کارگاه تخصصی آموزشی سازمان های خدمات موتوری وزارت کشور
11- دبیر کارگاه تخصصی تدوین مقررات و قوانین سازمانهای بازیافت وزارت کشور
12-عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان
13-عضو کمیته نظام پیشنهادات شورای اسلامی شهر مشهد

معاون شهرسازی(دوره پنجم شورا)

محمدرضا حسین نژاد
محمدرضا حسین نژاد
فوق لیسانس مهندسی عمران

سوابق اجرایی:
1-عضو جهاد استان (خراسان بزرگ)
2- شهردار شهرهای فاروج ،طرقبه ،چناران ،شیروان
3-شهردارمناطق 1و 2 مشهد
4-فرماندارچناران
5- نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم
6- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
7-عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان(بزرگ) و ریاست نظام مهندسی شهرستان شیروان
8-کارشناس رسمی دادگستری در گروه راه و ساختمان و نقشه برداری
9- دبیر شورای ترافیک استان خراسان بزرگ
10- عضو کمیسیون الگو – شهر استان خراسان بزرگ
11- مسول ستاد بحران شهرداری های شمال استان خراسان بزرگ
12- مدیر کل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور
13- عضو اصلی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور
14- مستخدم رسمی استانداری خراسان رضوی ، مامور به خدمت شهرداری مشهد

معاون خدمات شهری(دوره پنجم شورا)

مهدی یعقوبی
دکترا مهندسی کشاورزی

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی(دوره پنجم شورا)

مجتبی منتظری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی (دوره پنجم شورا)

آیدا مهربان
دکترا معماری

3-3- شهرداران مناطق مشهد (دوره پنجم شورا)

در جدول زیر اطلاعات شهرداران مناطق 13 گانه شهرداری مشهد در دوره پنجم شورا را مشاهده می نمایید:

شهردار منطقه یک(دوره پنجم شورا)

کوروش باوندی
کوروش باوندی

سوابق اجرایی:
1-شهردارمنطقه شش
2-قائم مقام سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری

شهردار منطقه دو(دوره پنجم شورا)

حجت فرقانی
حجت فرقانی
دکترا – برنامه ریزی و مدیریت شهری

شهردار منطقه سه(دوره پنجم شورا)

امیدرضا رحمانیان
امیدرضا رحمانیان

شهردار منطقه چهار(دوره پنجم شورا)

فرهاد ذبیحی

شهردار منطقه پنج(دوره پنجم شورا)

حامد لطیفی

شهردار منطقه شش(دوره پنجم شورا)

سید علی حسین پور

شهردار منطقه هفت(دوره پنجم شورا)

حسین فرهادیان
حسین فرهادیان

شهردار منطقه هشت(دوره پنجم شورا)

حسین عبدا... زاده
حسین عبدا… زاده

شهردار منطقه نه(دوره پنجم شورا)

جواداصغری
جواداصغری
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی:
1-مدیر ارزشیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات
2-مدیر املاک و مستغلات شهرداری مشهد
3-مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شهرداری مشهد
4-شهردار مناطق یک-چهار-شش- هشت

شهردار منطقه ده(دوره پنجم شورا)

احمد حافظ
احمد حافظ

شهردار منطقه یازده(دوره پنجم شورا)

مریم عرب احمدی
مریم عرب احمدی

شهردار منطقه دوازده(دوره پنجم شورا)

علی زینت بخش
علی زینت بخش

شهردار منطقه ثامن(دوره پنجم شورا)

فرهاد حجازی

مراحل کاری ملاقات با شهردار ومعاونین منطقه


برای ثبت درخواست ملاقات، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
درخواست ملاقات

مکاتبه با مسئولین منطقه

برای ثبت مکاتبه با مسئولین منطقه، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
ثبت مکاتبه

پیگیری نامه های اداری شهرداری مشهد

برای پیگیری نامه های خود، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
پیگیری مکاتبه

4-3 معرفی سایر مدیران شورای اداری شهرداری مشهد (دوره پنجم شورا)

اطلاعات سایر مدیران شورای اداری شهرداری مشهد از منبع سامانه فاش در تاریخ 1399/7/17 استخراج و براساس رشته تحصیلی به شرح ذیل دسته بندی گردید

برنامه ریزی شهری

ایاز- مدیر کل اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده صد
حجازی نوقابی- مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
شیرازى- مدیر کل اداره کل امور شهرسازی
صحراگرد – مدیر کل اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
محبی- مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
محمدی مقدم- مدیر کل سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

جلیلی مهربانی – معاون مدیر کل مسکن وشهرسازی
رهنمائی راه چمندی- مدیر کل حوزه معاونت خدمات شهری
شالچیان رابع- مدیر کل سازمان اجتماعی فرهنگی

عمران

خیاط – مدیر کل اداره کل نظارت برنگهداری وتعمیرات وبهره برداری تاسیسات وزیرساختهای شهری
ریحانی- مدیر کل اداره کل نظارت بر اجرای طرح های زیربنایی
کیامرز بجنوردی- مدیر عامل حوزه مدیرعامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
نیرویی- معاون مدیر کل معاونت نظارت، پایش وپیگیری برنامه
ملک- مدیر کل اداره کل مطالعات طرح های زیربنایی
نوری – مدیر کل سازمان اجتماعی فرهنگی
شاهچراغی -مدیر کل اداره کل پشتیبانی

معماری

برهانی -مدیر کل اداره کل درآمدهای عمومی
نورین مقدم- مدیر کل دفتر مطالعات شهری
یوسف زاده- معاون مدیر کل مدیریت پروژه ساخت و ساز مساجد

مدیریت( بازرگانی- اجرایی-صنعتی-استراتژیک-دولتی)

حسینی پویا – معاون مدیر کل حوزه جناب شهردار
ذوالفقارى- معاون مدیر کل مدیریت امور مالی وپشتیبانی
رجب زاده – معاون مدیر کل حوزه جناب شهردار
شوشتری- معاون مدیر کل حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
علوى مقدم – معاون مدیر کل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
قربانی بافقی- مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
مبین مقدم- مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
عنبری -مدیر کل سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی
باخرد – مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
صیفی – مدیر عامل حوزه معاونت مالی و پشتیبانی
قناویزچی -مدیر کل اداره کل هماهنگی بین دستگاه های اجرایی

حـقوق

اعظم صادقی-مدیر کل اداره کل حقوقی
امور فرهنگی – برنامه ریزی امور فرهنگی
حسن بارانی- مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد

حسابداری

جبارى- مدیر کل اداره کل امور مجامع و حسابرسی داخلی
داودی شریف آباد- معاون مدیر کل اداره کل هماهنگی بین دستگاه های اجرایی
صالح آبادى- مدیر کل اداره کل امور مالی
علیزاده سبزواری – مدیر کل سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی
کریم زاده- معاون مدیر کل – سازمان بازآفرینی فضاهای شهری

کشاورزی وزراعت

انتظام -مدیر کل اداره کل بهبود محیط زیست شهری
سلامی- مدیر عامل حوزه معاونت خدمات شهری
سلطان احمدی- معاون مدیر کل پروژه ساماندهی کشف رود
توکلی – معاون مدیر کل امور برنامه ریزی حوزه شهردار

صـنایع

شاکری روش – مدیر عامل حوزه جناب شهردار
عین القضاه – معاون مدیر کل پروژه سازماندهی خدمات و کسب و کارهای شهری
عباس پور- مدیر کل اداره کل املاک و خزانه داری
همتیان خیاط- معاون مدیر کل مرکز پزشکی

 مکانیک  و برق

اسدی -مدیر عامل حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیک
صابریان -مدیر کل اداره کل حوزه اداری شورا
فیاضی – مدیر عامل حوزه جناب شهردار
باقریان – مدیر کل سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی

کامپیوتر

رجائیان- مدیر عامل حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
عزیزی- مدیر کل اداره کل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق

ریاضی محض

کریمی -مدیر کل دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی

شیمی

پیروی -مدیر کل اداره کل بازرسی ورسیدگی به شکایات
رمضانی -معاون مدیر کل مدیریت پروژه ارتفاعات جنوب

بهداشت حرفه ای

ظهوریان وحیدباغبان -مدیر عامل حوزه معاونت خدمات شهری

تاریخ ،ادبیات وعلوم انسانی والهیات

دانای سیج – مدیر کل سازمان اجتماعی فرهنگی
اقتنائی – مدیر کل اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل
نعمتی – مدیر کل اداره کل حراست
نیشابوری- مدیر کل اداره کل هماهنگی ونظارت بر حمل ونقل وترافیک
حائری- معاون مدیر کل معاونت مصوبات وحقوقی
مهدوی دامغانی- مدیر عامل حوزه معاونت خدمات شهری
ذاکری زارج- معاون مدیر کل پروژه چشم شهر

کارگردانی نمایش

مذهب یوسفی- مدیر کل سازمان اجتماعی فرهنگی

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

پیروی -مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی

جغرافیا-برنامه ریزی توریسم

زارعی کلات – مدیر عامل حوزه معاونت شهرسازی و معماری

سیستم های انرژی-تکنولوژی انرژی

حسینقلی زاده مقدم – مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی

برای آشنایی بیشتر با ساختار وتشکیلات شهرداری مشهد، بر روی لینک زیر کلیک نمایید

برای ثبت سایر درخواست خود از شهرداری مشهد، تنها کافی است بر روی هریک از موارد زیر کلیک نمایید
شهرسازی
حمل ونقل و ترافیک
خدمات شهری
فرهنگی

4.7/5 - (13 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

سید مجتبی فرشچی

طی سالهای 85 لغایت 94، یعنی 9 سال در بخشهای شهرسازی و درآمد شهرداری مشهد مشغول به کار بوده ام (با عنوان رئیس اداره درآمد). اکنون مایلم با هدف شفافیت هر چه بیشتر امور شهرداری، تجربیات گرانقدر و اطلاعات خود را در اختیار مردم عزیز و سرمایه گذاران محترم ساختمان قرار دهم، در قالب: 1- خدمات مرتبط با شهرداری، 2-ویدئوها و متون آموزشی. --------> بدون وجود یک رسانه قوی، منسجم و تخصصی که عملکرد شهرداری و شورای شهر را نقد کند، راه به جایی نمی بریم. مردم باید دقیقا بدانند در شهرداری مشهد چه می گذرد . . . نظارت گسترده مردمی نیاز است با ابزار فناوری اطلاعات که متاسفانه فعلا نداریم . . .

‫20 دیدگاه ها

 1. با سلام خدمت شهردار محترم مشهد مقدس.چند وقتی هست ک شورای اجتماعی محلات در شهر مشهد شروع ب کا ر کرده است.نفس کار خیلی عااالیه و قابل تحسین.اما متاسفانه بعضی از مناطق نسبت ب فعالیت شوراها همت ب خرج نمیدن و در راستای فعالیت شوراها گام مهمی را برنمیدارند.یکی از این مناطق منطقه هفت شهردار ی میباشد.امیدوارم ک با تذکر جنابعاالی و شهردار منطقه دوستان دست اندرکار این همت به خرج بدن و نسبت ب فعالیت و همکاری بیشتر اعضای شورا تلاش بیشتری انجام بدن.با تشکر

 2. منظقه 4 از ضبح دارم تماس میگیرم دریغ از یه جواب دادن حداقل با 7شماره تماس گرفتم یا جواب ندادن یا گفتن کار ما نیس
  137 هم که مرخص میگه بما مربوط نمیشه لطف کنین بفرمایید ما به کوجا شکایتمون رو ببریم

  1. سلام خدمت شهردارمحترم مشهدناحیه 10یکی ازکارمندهای شماازشوهرمن شاکی شده به جرم سرقت وقتی چیزی دست شوهرمن نگرفتین وسابقه دارنیست چراالکی انداختن زندان من بایدباپنج تابچه بابدبختی زندگی کنم واقعاشماقضاوت کن خداروخوش میادکه الکی الکی برای شوهرمن پرونده درست کردن

 3. سلام و خسته نباشید ، مدتی است دنبال اقای سعیدیان ، معاون بازرگانی قبلی سازمان همیاریها هستم ، ظاهرا شماره موبایلش عوض شده ، میتونید محل کار یا شماره تلفن جدیدش را برام بفرستید ، در افغانستان با هم آشنا شدیم می خوام ببینمش ، شماره بنده ۰۹۳۶۶۶۶۱۲۶۰

 4. با سلام و عرض ادب
  باتوجه به تخصیص ساختمان فیزیکی جهت شروع بکار مرکز مشاوره بیماریهای عفونی و رفتاری (بیماران اچ آ ی وی/ایدز) در امام هادی12
  نیاز مبرم به همکاری در فضای سبز و کاشت درخت غیرمثمر و زیبا سازی در مجموعه داریم تا بیماران خاص خود معرف جذب و همکاری داشته باشند لذا خواهشمنداست شهرداری محترم دراین مهم مشارکت و همکاری لازم را داشته باشند تشکر 5136656….

  1. سلام علیکم. خدا قوت. در این خصوص بهتر است مکاتبه ای با کمیته نظارتی شورای شهر شهرداری منطقه خود داشته باشید و درخواست مکتوب بدهید. یا با فضای سبز شهرداری منطقه یا ناحیه خود (احتمالا شهرداری منطقه 2) صحبت و مکاتبه کنید.

 5. می خواستم خواهش کنم به روستا طوس علیا شاهنامه 80 رسیدگی کنید خیلی وضعیت کوچه ها خرابه دزدی خیلی زیاد شده

  1. سلام. اگر در محدوده منفصل شهر مشهد قرار دارد با 137 تماس بگیرید.
   در خصوص دزدی و این قبیل مسائل به کلانتری محل مراجعه کنید و نامه با امضای جمعی اهالی را به رئیس کلانتری بدهید

 6. سلام
  قبل از اینکه پایانه معراج به بولوار شهید فیاض بخش انتقال یابد، این خیابان محل عبور و مرور معلولین عزیز آسایشگاه شهید فیاض بخش بود که با سه چرخه یا موتور سه چرخ، رفت و آمد می کردند.
  أخیرا یک شب جلو ایستگاه اتوبوس در همان خیابان ایستاده بودم که متوجه عبور یکی از معلولین عزیز شدم که البته هم خلاف جهت حرکت می کرد و هم اینکه آن خیابان روشنایی کافی برای این عزیزان ندارد و ماشین ها هم از روبرو می آمدند و هر لحظه ممکن است خطری اتفاق بیفتد.
  کما اینکه چند سال قبل از اینکه این خیابان ساخته شود و آسفالت شود، به دلیل اینکه امکان عبور و مرور با وسیله از آنجا نبود، معلولین از حاشیه جاده سنتو رفت و آمد می کردند. پدر یکی از همکاران من که معلول همان آسایشگاه هم بود، با موتور سه چرخ به همان سبک خلاف جهت و … در ابتدای خیابان امام هادی در نزدیکی پمپ بنزین مورد برخورد یک خودرو قرار گرفت و از دنیا رفت.

  پیشنهاد:
  خیابان شهید فیاض بخش خیلی عریض است. ظرفیت این را دارد که یک لاین عبور و مرور مخصوص معلولین تعبیه بکنید تا این خطرات برای این عزیزان حذف شود.چندی پیش با ۱۳۷ هم تماس گرفتم و موضوع رو مطرح کردم، اما هیچ جوابی نگرفتم.
  لطفاً این موضوع مهم رو پیگیری بفرمایید.

  1. نکته ای بسیار به جا و دقیق…
   ممنون از شما شهروند عزیز که دغدغه این قشر از اجتماع رو دارید.
   من هم امیدوارم مسئولین امر پیگیری بفرمایند.

 7. سلام بنده یه زمین خریدم از سال ۸۲ تو طرح جاده قرار گرفته من خودم یه سال میشه خریدم تمام زندگیمو دادم خریدم طرف مقابلم فرار کرده الان شهرداری میرم میگه تا سی سال دیگم اجرا نمیشه این طرح الان نه میزارن یه سرپناهی درست کنیم واسه خودمون نه پولشو میدن خب چه گناهی کردیم باید انقدر سرمون ظلم کنین یا پولشو بیان بدین جاده بزنین یا بزارین بسازم

  1. سلام. ما برای خرید یک موبایل از چندین نفر می پرسیم و مشورت می کنیم اما برای خرید خانه و زمین از شهرداری یک سوال نمی کنیم یا تحقیق نمی کنیم که آیا می شود ساخت یا نمی شود و ضابطه اش چیست.
   ابتدا باید خودمان حواسمان جمع باشد

 8. جناب آقای سید عبدالله ارجائی
  شهردار محترم مشهد
  با سلام واحترام
  بدین وسیله از شما تقاضا دارم نسبت بازدید از شرکت های خصوصی تاکسیرانی مشهد نسبت به پرداخت به موقع حقوق و طبق قانون کار و نسبت به بستن قرارداد با بازرسین و روسای خطوط
  خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول نمایند.
  پیشاپیش از دستور مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دارم

 9. با عرض ادب و سلام
  درخصوص قانون ساختمانهائی که قبل ار سال 1352 ساخته شده ودرحال حاضر بصورت تجاری از آن استفاده می شود می خواستم راهنمائی کنید.
  آیا شهرداری می تواند جلوی استفاده تجاری از آن را بگیرد ؟
  آیا ما می توانیم بنای آن را بازساری یا تجدید بنا کنیم ؟

 10. سلام متاسفانه افراد سودجو ودلال در خیابان نکاح اقدام به ساخت وساز غیر اصولی در ایام تعطیل می کنند ومنزل یک طبقه را تبدیل به یک ساختمان پنج وشش طبقه می کنند خانه هایی که هیچ اصول فنی در انها رعایت نشده است وفاقد استحکام بنا می باشد دیروز جمعه 1401/11/7فقط در عرض چند ساعت به مساحت 150 متر مربع طبقه چهارم ساختند ساعت 11 اهن اوردند وتا ساعت 6 شب با تخلف ساختند
  ادرس عبدالمطلب 22 نکاح 11 سمت راست بعد از پلاک 13
  کد نوسازی 1-40-87-6-2

 11. با سلام و عرض ادب خدمت شهردا محترم مشهد برای من یک سواله که چرا شهردای مشهد تو بحث نیروی انسانی و بهره وری آن هیچ اقدامی انجام نمیده تو تمام شهرداری و مناطق آن شما یک سری نیرو های با تجربه و رسمی دارید که متاسفانه به عمد یا سهوی فقط در حد کارشناس نگه داشتید بعضا با سابقه و تجربه بالای 5 تا 10 سال اونوقت اکثر مسول امور و رییس ادراه و همینجور برو بالا کسانی هستند بدون سابقه و و حتی حکم کارمند رسمی شهرداری را هم ندارند بعضا قراردادی یا قرارداد معین و تو این ردیف ها واقعا چرا جز اینه که مدیریت شهری رو ضعیف میکنه و باعث سرخوردگی نیروهای زبده میشه لطفا یک گروه درست کنید یا به بازرسی ابلاغ کنید همین موضوع رو بررسی کنند طرف میری تو شهرداری می بینی مسول امور یا رییس اداره است اصلا بلد نیست درست حرف بزنه فقط چون فلانی هوا شو داشته بر مسند امور هست اونوقت نیروی فوق لیسانی و کارمند رسمی شهرداری زیر دست همین ادم داره کار میکنه که نا خودآگاه آدم یاد روایتی میوفته که میگن تو آخر الزمان افراد بی لیاقت و نا آگاه بر مسند امور هستند وظیفه خودم بعنوان یک شهروند دانستم که این موضوع رو یاد آوری کنم حالا که شما شدی شهردار بدور از هیچ حب و بغضی به این مسپله رسیدگی کنید چرا که همه این مجموعه نماد فعالیت و بیلان کاری شما هم هست تو برخی از مناطق که من رفت و آمد داشتم این بصورت یک مافیا درآمده قبلا از حسن توجه شما ممنونم

 12. سلام من چند سال پیش در یک مجتمع ویلایی معتبر زمین خریدم که بسازم و برای سکونت استفاده کنم.مدتی با وام و فروش ماشین و..مقداری پول جور کردم .شناژ ریختم ستونهاش رو گذاشتم مصالح ریختم همسایه ها گفتن اگه شهرداری ببینه پلمپ میکنه.گفتم این مجموعه اب و برق و گاز و تلفن شهری دادن.زمین زراعی که نیست. .بعلاوه سیصد ملک دیگه ویلا ساختن.چرا ن پلمپ کنن.ولی متاسفانه همین اتفاق افتاد.ماموران عزیز شهرداری منطقه ۱۰ مشهد در یک عملیات کمین و موفق به بیچاره کردن اینجانب و سرگردانی ۶ نفراستا و کارگر و تلف کردن سیمان و درو پنجره شدند.واقعا کجا زندگی می کنیم؟اگه منطقه شهری هست بگین باید پروانه بگیرین،عوارض بدین یا هر قانونی که هست.اگر منطقه روستایی هست مامران شهرداری چه می کنند؟اگر نباید ساخته شود سیصد ویلای دیگه چطور ساختند.اگر سردر مجتمع تابلوی بزرگ مجتمع ویلایی. آن هم حاشیه جاده زدند،پس ممانعت از ساخت ویلا چه معنایی دارد،ایا گوش شنوایی برای شنیدن و پاسخ دادن و نجات من و امثال من که از این بلبشوها خسته و ناراضی و کلافه شده ایم هست؟ممنون میشم مسوولان محترم مربوط به جاده ی قدیم چناران یا همانن طوس۱۴ پاسخ بفرمایند.۰۹۱۵…

 13. nesciunt modi perspiciatis magnam deleniti nulla dolorum voluptatem quia dolore quos aut doloribus tenetur aspernatur. aut libero et quae nobis quos odio praesentium quis ut. quia eligendi corrupti incidunt quia libero ab harum quia voluptatem commodi.

 14. voluptatem officiis quaerat voluptatem quia nesciunt dolorem tempore est velit ipsam laboriosam cum. placeat et placeat qui laborum. dolores velit dolore ad repellendus quia tempore ratione nobis aut omnis fugiat exercitationem deleniti repellat. aperiam aut perspiciatis eius assumenda molestias quidem facilis doloremque.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه