تقسیم بندی محلات شهرداری مشهد

مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در انتهای سال 96 مبنی بر تغییرات در تقسیم بندی شهر مشهد، ما را براین داشت تا در متنی علاوه بر تعریف منطقه بندی و توضیحی پیرامون وضعیت گذشته و موجود تقسیم بندی مناطق شهر مشهد، درخصوص معرفی محلات جدید براساس منطقه بندی جدید شهر مشهد مطلبی را به اشتراک بگذاریم.
تقسیم بندي شهرداري از نوع تقسیم بندي پوششی میباشد که در این نوع تقسیم بندي شهرداري جهت ارائه خدمات شهري، شهر را به مناطق، نواحی و محلات تقسیم می کرد، که در تقسیم بندی جدید با حذف نواحی شهری،شهر به مناطق و محلات تقسیم خواهد شد.

برای آشنایی با مناطق 17 گانه شهر مشهد، بر روی نقشه زیرکلیک نمایید

تقسیم بندی مناطق17 گانه شهر مشهد2

همچنین برای مشاهده مساحت هریک از محلات مشهد بر روی لینک زیر کلیک نمایید
مساحت محلات مشهد

محلات 170 گانه شهر مشهد (ملک من در کدام محله ومنطقه است؟)

به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره ۱۹۶۶۳/۹۶/۵/ش مورخ ۹۶/۱۱/۱۹ منطقه بندی شهر مشهد از ۱۳ به ۱۷ منطقه افزایش ، نواحی شهرداری حذف ومحلات شهر مشهد از 158 به 170 محله افزایش خواهد شد 


لازم به ذکر است 170 محله جدید شهر مشهد براساس مرز بندی 17 گانه مناطق انجام شده است.با توجه به اینکه کماکان مرز بندی 13 گانه ملاک عمل می باشد، نقشه های مور استفاده در این متن براساس مناطق 13 گانه شهر مشهد تنظیم شده است.

در ذیل علاوه بر معرفی محلات براساس مرز مناطق 13 گانه موجود، موقعیت در تقسیم بندی مناطق 17 گانه شهر مشهد نیز انجام شده است.

1- محلات منطقه یک شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه یک شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) در مناطق 1، 8 و14 قرار خواهند گرفت.

1-1- منطقه 1 جدید
 • کوي دکتري
 •  راهنمايي
 •  فلسطين
 •   سجاد
 •  ارشاد
 •  آبكوه (سعدآباد)
 •   گوهرشاد
 •  کلاهدوز
 •  سعدآباد
2-1- منطقه 8 جدید
 •  صاحب الزمان
3-1- منطقه 14 جدید
 • احمدآباد

2- محلات منطقه دو شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه دوشهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) در مناطق 2،1، 8 ، 13 و 15 قرار خواهند گرفت.

1-2- منطقه 1 جدید
 • فرامرز عباسي
 •  بهاران
 •   کارخانه قند ( جانبازان)
2-2- منطقه 2 جدید
 • عامل
 •  حضرت ابوطالب(گلبرگ)
 •   حضرت عبدالمطلب(قائم ع)
 •  کوي امير المومنين
 •  فدك
 •  هدايت
 •  ايثارگران
 •  شفا
 •  سمزقند
 •   شهيدهنرور
 •  شهيد مطهري
3-2- منطقه 8 جدید
 • حسين باشي
 •   آيت الله عبادي
 •  کاشاني
4-2- منطقه 13 جدید
 • زركش
 •  مشهدقلي
 •  نوده
 •  حجت
 •  خين عرب
5-2- منطقه 15 جدید
 • قدس
 •  نويد
 •  اسماعيل آباد

3- محلات منطقه سه شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه سه شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) در مناطق 3، 8 ، 15و 16 قرار خواهند گرفت.

1-3- منطقه 3 جدید
 • خير اباد
 •   فاطميه
 •  گاز
 •  مسلم
 •  رسالت
2-3- منطقه 8 جدید
 • راه آهن
3-3- منطقه 15 جدید
4-3- منطقه 16 جدید
 • عباس آباد
 •  دروي
 •  سيس آباد
 •   طبرسي شمالي

4- محلات منطقه چهار شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه چهار شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) در مناطق 3، 4 و 16 قرار خواهند گرفت.

1-4- منطقه 3 جدید
 • ايثار
 •  فجر
 •  وحيد
 •  تلگرد
 •  کوي مهدي
 •  گلشور(بهشت)
 •  طلاب
2-4- منطقه 4 جدید
 • پنج تن
 •  التيمور
3-4- منطقه 16 جدید
 • رده
 •  شهيدقرباني

5- محلات منطقه پنج شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه پنج شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) در مناطق 4، 5 و 6 قرار خواهند گرفت.

1-5- منطقه 4 جدید
 • مهدي آباد
 •  ثامن
 •   اميرالمومنين
 •  شهيد آويني
 •  نيزه
2-5- منطقه 5 جدید
 • مهرآباد
3-5- منطقه 6 جدید
 • جلاليه
 •  رضاييه
 •  سجاديه
 •  کوي سلمان
 •  حسين آباد

6- محلات منطقه شش شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه شش شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) در مناطق 5 و 6 قرار خواهند گرفت.

1-6- منطقه 5 جدید
 • شهرک شيرين
 •  آقا مصطفي خميني
 •  اميرآباد
 •  شهيدمعقول
 •  كشاورز
 •  شهيد رجايي
 •  پورسينا
 •  کنه بيست
 •  اروند
 •   انصار
 •  شهيد باهنر
 •  شهيد بسکآبادي
2-6- منطقه 6 جدید
 • چهنو
 •  مصلي
 •  كارمندان دوم
 •  كارمندان اول
 •  شهيد رستمي
 •  شيرودي
 •  کوي 22 بهمن

7- محلات منطقه هفت شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه هفت شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) در مناطق 6، 7 و 8 قرار خواهند گرفت.

1-7- منطقه 6 جدید
 • كوي پليس
 •  كوشش
 •  مقدم
 •  17شهريور
 •  كارگران
 •  پروين اعتصامي
2-7- منطقه 7 جدید
 • طرق2
 •  زارعين
 •  ابوذر
 •  انقلاب
 •  بهارستان
 •  خلج
 •  قائم
 •  المهدي
 •  سيدي
 •  عسگريه
3-7- منطقه 8 جدید
 • عنصری

8- محلات منطقه هشت شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه هشت شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) در مناطق 8 و 14 قرار خواهند گرفت.

1-8- منطقه 8 جدید
 • سرشور
 •   جنت
2-8- منطقه 14 جدید
 • آبشار
 •  بهشتي
 •   امام خميني
 •  امام رضا (ع)

9- محلات منطقه نه شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه نه شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) در مناطق 9، 14 و 17 قرار خواهند گرفت.

1-9- منطقه 9 جدید
 • طالقاني
 •  زکريا
 •  سرافرازان
 •  چهارچشمه
 •  كوثر
 •   رضاشهر
2-9- منطقه 14 جدید
 • نوفل
3-9- منطقه 17 جدید
 • نيروهوايي
 •  شقايق1
 •  شقايق2
 •  گلديس
 •  وليعصر
 •  لادن
 •  اقبال
 •  آب و برق
 •  هنرستان
 •  هاشميه

10- محلات منطقه ده شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه ده شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) در مناطق 10 و 13 قرار خواهند گرفت.

1-10- منطقه 10 جدید
 • رازي
 •  شريعتي
 •  شاهد
 •  فرهنگيان
 •  رسالت
 •   لشگر
 •  اماميه
 •  حجاب
 •  ايثارگران
 •  استاد يوسفي
2-10- منطقه 13 جدید
 • امام هادي
 •   خاتم الانبياء

11- محلات منطقه یازده شهرداری مشهد در وضع موجود(منطقه 11 جدید)

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه یازده شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) نیز در منطقه 11 قرار خواهند گرفت.

 • آزادشهر
 •  سيدرضي
 •  دانش آموز
 •  دانشجو  شريف
 •  فارغ التحصيلان
 •  تربيت
 •  شهيدرضوي
 •  زيبا شهر

12-محلات منطقه دوازده شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه دوازده شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) در مناطق 11 و 12 قرار خواهند گرفت.

1-12- منطقه 11 جدید
 • وکيل آباد
2-12- منطقه 12 جدید
 • اميريه
 •   الهيه
 •  مجيديه
 •  جاهدشهر
 • نمايشگاه
 •  صفي آباد
 •  رحمانيه
 •  نقويه
 •  صادقيه
 •  کلاته برفي
 •  چهاربرج
 •  فردوسي

13- محلات منطقه ثامن شهرداری مشهد در وضع موجود (منطقه 8 در تقسیم بندی جدید)

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه ثامن شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق 17 گانه (جدید) نیز در منطقه 8 قرار خواهند گرفت.

 • بالا خيابان
 • پايين خيابان

اگر تمایل به دریافت نقشه با کیفیت فوق العاده بالا (2 متر در 2 متر) و به روز (تاریخ به روز رسانی آبان 1399) از شهر مشهد دارید به صفحه زیر مراجعه نمایید

شما می توانید سفارش های خود در زمینه تولید نقشه از کلیه شهرها و کشورهای مختلف در ابعاد مختلف و با طرح های درخواستی به شماره 09150707678 واتساپ یا پیامک فرمایید

5/5 - (2 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

شکیبامنش

متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری - نویسنده مطالب و درس آموخته های تخصصی در حوزه شهرسازی و سرمایه گذاری - کارشناس ارشد شهرسازی - پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی ، شهرداری و سرمایه گذاری- عضو اصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

نوشته های مشابه

‫6 دیدگاه ها

 1. سلام وقت بخیر
  میخواستم تفاوت منطقه و بخش رو بدونم
  مثل این ادرس
  اراضی منشی زاده طوسی به پلاک ثبتی 1150 فرعی از 107 الی 110 و 112 فرعی از 226 اصلی بخش 9 مشهد

 2. سلام .زمین های منطقه اطلسیه که پشت شهر سبز قرار دارد جزو منطقه شهرداری است یا جزو اوقاف ؟ چون به ما گفتند اوقافی نیست و موقوفه قرار شده مبلغی پول بگیره تا زمین را صلح نامه کنه به ما .میخواستم در این مورد از شهرداری استعلام بگیرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان ها با جستجوی نام کاربری farshchi7 استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه