تقسیم بندی محلات شهرداری مشهد

مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در انتهای سال ۹۶ مبنی بر تغییرات در تقسیم بندی شهر مشهد، ما را براین داشت تا در متنی علاوه بر تعریف منطقه بندی و توضیحی پیرامون وضعیت گذشته و موجود تقسیم بندی مناطق شهر مشهد، درخصوص معرفی محلات جدید براساس منطقه بندی جدید شهر مشهد مطلبی را به اشتراک بگذاریم.
تقسیم بندی شهرداری از نوع تقسیم بندی پوششی میباشد که در این نوع تقسیم بندی شهرداری جهت ارائه خدمات شهری، شهر را به مناطق، نواحی و محلات تقسیم می کرد، که در تقسیم بندی جدید با حذف نواحی شهری،شهر به مناطق و محلات تقسیم خواهد شد.

تقسیم بندی مناطق17 گانه شهر مشهد2

برای آشنایی با مناطق ۱۷ گانه شهر مشهد، بر روی نقشه کلیک نمایید

محلات ۱۷۰ گانه شهر مشهد (ملک من در کدام محله ومنطقه است؟)

به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره ۱۹۶۶۳/۹۶/۵/ش مورخ ۹۶/۱۱/۱۹ منطقه بندی شهر مشهد از ۱۳ به ۱۷ منطقه افزایش ، نواحی شهرداری حذف ومحلات شهر مشهد از ۱۵۸ به ۱۷۰ محله افزایش خواهد شد 


لازم به ذکر است ۱۷۰ محله جدید شهر مشهد براساس مرز بندی ۱۷ گانه مناطق انجام شده است.با توجه به اینکه کماکان مرز بندی ۱۳ گانه ملاک عمل می باشد، نقشه های مور استفاده در این متن براساس مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد تنظیم شده است.

در ذیل علاوه بر معرفی محلات براساس مرز مناطق ۱۳ گانه موجود، موقعیت در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه شهر مشهد نیز انجام شده است.

۱- محلات منطقه یک شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه یک شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۱، ۸ و۱۴ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه 1 شهرداری مشهد
۱-۱- منطقه ۱ جدید
 • کوی دکتری
 •  راهنمایی
 •  فلسطین
 •   سجاد
 •  ارشاد
 •  آبکوه (سعدآباد)
 •   گوهرشاد
 •  کلاهدوز
 •  سعدآباد
۲-۱- منطقه ۸ جدید
 •  صاحب الزمان
۳-۱- منطقه ۱۴ جدید
 • احمدآباد

۲- محلات منطقه دو شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه دوشهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۲،۱، ۸ ، ۱۳ و ۱۵ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه دو شهرداری مشهد
۱-۲- منطقه ۱ جدید
 • فرامرز عباسی
 •  بهاران
 •   کارخانه قند ( جانبازان)
۲-۲- منطقه ۲ جدید
 • عامل
 •  حضرت ابوطالب(گلبرگ)
 •   حضرت عبدالمطلب(قائم ع)
 •  کوی امیر المومنین
 •  فدک
 •  هدایت
 •  ایثارگران
 •  شفا
 •  سمزقند
 •   شهیدهنرور
 •  شهید مطهری
۳-۲- منطقه ۸ جدید
 • حسین باشی
 •   آیت الله عبادی
 •  کاشانی
۴-۲- منطقه ۱۳ جدید
 • زرکش
 •  مشهدقلی
 •  نوده
 •  حجت
 •  خین عرب
۵-۲- منطقه ۱۵ جدید
 • قدس
 •  نوید
 •  اسماعیل آباد

۳- محلات منطقه سه شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه سه شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۳، ۸ ، ۱۵و ۱۶ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه سه شهرداری مشهد
۱-۳- منطقه ۳ جدید
 • خیر اباد
 •   فاطمیه
 •  گاز
 •  مسلم
 •  رسالت
۲-۳- منطقه ۸ جدید
 • راه آهن
۳-۳- منطقه ۱۵ جدید
 • بلال
 •  بهمن
 •   خواجه ربیع
 •  مهر مادر
 •  مهر مادرشمالی۱
 •  قرقی
 •  مهرگان
۴-۳- منطقه ۱۶ جدید
 • عباس آباد
 •  دروی
 •  سیس آباد
 •   طبرسی شمالی

۴- محلات منطقه چهار شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه چهار شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۳، ۴ و ۱۶ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه چهار شهرداری مشهد
۱-۴- منطقه ۳ جدید
 • ایثار
 •  فجر
 •  وحید
 •  تلگرد
 •  کوی مهدی
 •  گلشور(بهشت)
 •  طلاب
۲-۴- منطقه ۴ جدید
 • پنج تن
 •  التیمور
۳-۴- منطقه ۱۶ جدید
 • رده
 •  شهیدقربانی

۵- محلات منطقه پنج شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه پنج شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۴، ۵ و ۶ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه پنج شهرداری مشهد
۱-۵- منطقه ۴ جدید
 • مهدی آباد
 •  ثامن
 •   امیرالمومنین
 •  شهید آوینی
 •  نیزه
۲-۵- منطقه ۵ جدید
 • مهرآباد
۳-۵- منطقه ۶ جدید
 • جلالیه
 •  رضاییه
 •  سجادیه
 •  کوی سلمان
 •  حسین آباد

۶- محلات منطقه شش شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه شش شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۵ و ۶ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه شش شهرداری مشهد
۱-۶- منطقه ۵ جدید
 • شهرک شیرین
 •  آقا مصطفی خمینی
 •  امیرآباد
 •  شهیدمعقول
 •  کشاورز
 •  شهید رجایی
 •  پورسینا
 •  کنه بیست
 •  اروند
 •   انصار
 •  شهید باهنر
 •  شهید بسکآبادی
۲-۶- منطقه ۶ جدید
 • چهنو
 •  مصلی
 •  کارمندان دوم
 •  کارمندان اول
 •  شهید رستمی
 •  شیرودی
 •  کوی ۲۲ بهمن

۷- محلات منطقه هفت شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه هفت شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۶، ۷ و ۸ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه هفت شهرداری مشهد
۱-۷- منطقه ۶ جدید
 • کوی پلیس
 •  کوشش
 •  مقدم
 •  17شهریور
 •  کارگران
 •  پروین اعتصامی
۲-۷- منطقه ۷ جدید
 • طرق۲
 •  زارعین
 •  ابوذر
 •  انقلاب
 •  بهارستان
 •  خلج
 •  قائم
 •  المهدی
 •  سیدی
 •  عسگریه
۳-۷- منطقه ۸ جدید
 • عنصری

۸- محلات منطقه هشت شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه هشت شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۸ و ۱۴ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه هشت شهرداری مشهد
۱-۸- منطقه ۸ جدید
 • سرشور
 •   جنت
۲-۸- منطقه ۱۴ جدید
 • آبشار
 •  بهشتی
 •   امام خمینی
 •  امام رضا (ع)

۹- محلات منطقه نه شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه نه شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۹، ۱۴ و ۱۷ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه نه شهرداری مشهد
۱-۹- منطقه ۹ جدید
 • طالقانی
 •  زکریا
 •  سرافرازان
 •  چهارچشمه
 •  کوثر
 •   رضاشهر
۲-۹- منطقه ۱۴ جدید
 • نوفل
۳-۹- منطقه ۱۷ جدید
 • نیروهوایی
 •  شقایق۱
 •  شقایق۲
 •  گلدیس
 •  ولیعصر
 •  لادن
 •  اقبال
 •  آب و برق
 •  هنرستان
 •  هاشمیه

۱۰- محلات منطقه ده شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه ده شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۱۰ و ۱۳ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه ده شهرداری مشهد
۱-۱۰- منطقه ۱۰ جدید
 • رازی
 •  شریعتی
 •  شاهد
 •  فرهنگیان
 •  رسالت
 •   لشگر
 •  امامیه
 •  حجاب
 •  ایثارگران
 •  استاد یوسفی
۲-۱۰- منطقه ۱۳ جدید
 • امام هادی
 •   خاتم الانبیاء

۱۱- محلات منطقه یازده شهرداری مشهد در وضع موجود(منطقه ۱۱ جدید)

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه یازده شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) نیز در منطقه ۱۱ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه یازده شهرداری مشهد
 • آزادشهر
 •  سیدرضی
 •  دانش آموز
 •  دانشجو  شریف
 •  فارغ التحصیلان
 •  تربیت
 •  شهیدرضوی
 •  زیبا شهر

۱۲-محلات منطقه دوازده شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه دوازده شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۱۱ و ۱۲ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه دوازده شهرداری مشهد
۱-۱۲- منطقه ۱۱ جدید
 • وکیل آباد
۲-۱۲- منطقه ۱۲ جدید
 • امیریه
 •   الهیه
 •  مجیدیه
 •  جاهدشهر
 • نمایشگاه
 •  صفی آباد
 •  رحمانیه
 •  نقویه
 •  صادقیه
 •  کلاته برفی
 •  چهاربرج
 •  فردوسی

۱۳- محلات منطقه ثامن شهرداری مشهد در وضع موجود (منطقه ۸ در تقسیم بندی جدید)

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه ثامن شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) نیز در منطقه ۸ قرار خواهند گرفت.

محلات منطقه ثامن شهرداری مشهد
 • بالا خیابان
 • پایین خیابان

اگر تمایل به دریافت نقشه با کیفیت فوق العاده بالا (۲ متر در ۲ متر) و به روز (تاریخ به روز رسانی آبان ۱۳۹۹) از شهر مشهد دارید به صفحه زیر مراجعه نمایید

شما می توانید سفارش های خود در زمینه تولید نقشه از کلیه شهرها و کشورهای مختلف در ابعاد مختلف و با طرح های درخواستی به شماره ۰۹۱۵۰۷۰۷۶۷۸ واتساپ یا پیامک فرمایید

با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد.

شکیبامنش

کاندیدای متخصص ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد - کد انتخاباتی 2167 - متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد - نویسنده مطالب و درس آموخته های تخصصی در حوزه شهرسازی و سرمایه گذاری - کارشناس ارشد شهرسازی - پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی ، شهرداری و سرمایه گذاری- عضو اصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

سلام مشهدی عزیز

ما در این وب سایت نشان دادیم که به صورت تخصصی به مساله مدیریت شهری نگاه داریم و خدمات و اطلاعات خود را نیز از طریق اینترنت در اختیار تمامی آحاد جامعه قرار داده ایم.

 

از شما دعوت می کنیم از ما را به عنوان کاندیداهای شورای شهر مشهد حمایت کنید:

 

سید مجتبی فرشچی؛ کد انتخاباتی 2566؛ واتساپ: 09155136129

 

مجید شکیبامنش: کد انتخاباتی 2167؛ واتساپ: 09150707678

 

برای مشاهده صفحه معرفی هر کاندیدا، روی نام کاندیدا در فوق کلیک نمایید.

در واتساپ (شماره های فوق) با ما ارتباط برقرار نمایید.

Open chat
1
سوالی دارید؟ در واتساپ طرح نمایید
سلام. چنانچه سوالی در خصوص خدمات و یا آموزشهای ما دارید، از طریق واتساپ {09150707678} ارتباط بگیرید.
روی آیکن زیر مجدد کلیک کنید: