تقسیم بندی محلات شهرداری مشهد

مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در انتهای سال ۹۶ مبنی بر تغییرات در تقسیم بندی شهر مشهد، ما را براین داشت تا در متنی علاوه بر تعریف منطقه بندی و توضیحی پیرامون وضعیت گذشته و موجود تقسیم بندی مناطق شهر مشهد، درخصوص معرفی محلات جدید براساس منطقه بندی جدید شهر مشهد مطلبی را به اشتراک بگذاریم.
تقسیم بندی شهرداری از نوع تقسیم بندی پوششی میباشد که در این نوع تقسیم بندی شهرداری جهت ارائه خدمات شهری، شهر را به مناطق، نواحی و محلات تقسیم می کرد، که در تقسیم بندی جدید با حذف نواحی شهری،شهر به مناطق و محلات تقسیم خواهد شد.

برای آشنایی با مناطق ۱۷ گانه شهر مشهد، بر روی نقشه زیرکلیک نمایید

تقسیم بندی مناطق17 گانه شهر مشهد2

همچنین برای مشاهده مساحت هریک از محلات مشهد بر روی لینک زیر کلیک نمایید
مساحت محلات مشهد

محلات ۱۷۰ گانه شهر مشهد (ملک من در کدام محله ومنطقه است؟)

به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره ۱۹۶۶۳/۹۶/۵/ش مورخ ۹۶/۱۱/۱۹ منطقه بندی شهر مشهد از ۱۳ به ۱۷ منطقه افزایش ، نواحی شهرداری حذف ومحلات شهر مشهد از ۱۵۸ به ۱۷۰ محله افزایش خواهد شد 


لازم به ذکر است ۱۷۰ محله جدید شهر مشهد براساس مرز بندی ۱۷ گانه مناطق انجام شده است.با توجه به اینکه کماکان مرز بندی ۱۳ گانه ملاک عمل می باشد، نقشه های مور استفاده در این متن براساس مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد تنظیم شده است.

در ذیل علاوه بر معرفی محلات براساس مرز مناطق ۱۳ گانه موجود، موقعیت در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه شهر مشهد نیز انجام شده است.

۱- محلات منطقه یک شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه یک شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۱، ۸ و۱۴ قرار خواهند گرفت.

۱-۱- منطقه ۱ جدید
 • کوی دکتری
 •  راهنمایی
 •  فلسطین
 •   سجاد
 •  ارشاد
 •  آبکوه (سعدآباد)
 •   گوهرشاد
 •  کلاهدوز
 •  سعدآباد
۲-۱- منطقه ۸ جدید
 •  صاحب الزمان
۳-۱- منطقه ۱۴ جدید
 • احمدآباد

۲- محلات منطقه دو شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه دوشهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۲،۱، ۸ ، ۱۳ و ۱۵ قرار خواهند گرفت.

۱-۲- منطقه ۱ جدید
 • فرامرز عباسی
 •  بهاران
 •   کارخانه قند ( جانبازان)
۲-۲- منطقه ۲ جدید
 • عامل
 •  حضرت ابوطالب(گلبرگ)
 •   حضرت عبدالمطلب(قائم ع)
 •  کوی امیر المومنین
 •  فدک
 •  هدایت
 •  ایثارگران
 •  شفا
 •  سمزقند
 •   شهیدهنرور
 •  شهید مطهری
۳-۲- منطقه ۸ جدید
 • حسین باشی
 •   آیت الله عبادی
 •  کاشانی
۴-۲- منطقه ۱۳ جدید
 • زرکش
 •  مشهدقلی
 •  نوده
 •  حجت
 •  خین عرب
۵-۲- منطقه ۱۵ جدید
 • قدس
 •  نوید
 •  اسماعیل آباد

۳- محلات منطقه سه شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه سه شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۳، ۸ ، ۱۵و ۱۶ قرار خواهند گرفت.

۱-۳- منطقه ۳ جدید
 • خیر اباد
 •   فاطمیه
 •  گاز
 •  مسلم
 •  رسالت
۲-۳- منطقه ۸ جدید
 • راه آهن
۳-۳- منطقه ۱۵ جدید
 • بلال
 •  بهمن
 •   خواجه ربیع
 •  مهر مادر
 •  مهر مادرشمالی۱
 •  قرقی
 •  مهرگان
۴-۳- منطقه ۱۶ جدید
 • عباس آباد
 •  دروی
 •  سیس آباد
 •   طبرسی شمالی

۴- محلات منطقه چهار شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه چهار شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۳، ۴ و ۱۶ قرار خواهند گرفت.

۱-۴- منطقه ۳ جدید
 • ایثار
 •  فجر
 •  وحید
 •  تلگرد
 •  کوی مهدی
 •  گلشور(بهشت)
 •  طلاب
۲-۴- منطقه ۴ جدید
 • پنج تن
 •  التیمور
۳-۴- منطقه ۱۶ جدید
 • رده
 •  شهیدقربانی

۵- محلات منطقه پنج شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه پنج شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۴، ۵ و ۶ قرار خواهند گرفت.

۱-۵- منطقه ۴ جدید
 • مهدی آباد
 •  ثامن
 •   امیرالمومنین
 •  شهید آوینی
 •  نیزه
۲-۵- منطقه ۵ جدید
 • مهرآباد
۳-۵- منطقه ۶ جدید
 • جلالیه
 •  رضاییه
 •  سجادیه
 •  کوی سلمان
 •  حسین آباد

۶- محلات منطقه شش شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه شش شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۵ و ۶ قرار خواهند گرفت.

۱-۶- منطقه ۵ جدید
 • شهرک شیرین
 •  آقا مصطفی خمینی
 •  امیرآباد
 •  شهیدمعقول
 •  کشاورز
 •  شهید رجایی
 •  پورسینا
 •  کنه بیست
 •  اروند
 •   انصار
 •  شهید باهنر
 •  شهید بسکآبادی
۲-۶- منطقه ۶ جدید
 • چهنو
 •  مصلی
 •  کارمندان دوم
 •  کارمندان اول
 •  شهید رستمی
 •  شیرودی
 •  کوی ۲۲ بهمن

۷- محلات منطقه هفت شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه هفت شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۶، ۷ و ۸ قرار خواهند گرفت.

۱-۷- منطقه ۶ جدید
 • کوی پلیس
 •  کوشش
 •  مقدم
 •  17شهریور
 •  کارگران
 •  پروین اعتصامی
۲-۷- منطقه ۷ جدید
 • طرق۲
 •  زارعین
 •  ابوذر
 •  انقلاب
 •  بهارستان
 •  خلج
 •  قائم
 •  المهدی
 •  سیدی
 •  عسگریه
۳-۷- منطقه ۸ جدید
 • عنصری

۸- محلات منطقه هشت شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه هشت شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۸ و ۱۴ قرار خواهند گرفت.

۱-۸- منطقه ۸ جدید
 • سرشور
 •   جنت
۲-۸- منطقه ۱۴ جدید
 • آبشار
 •  بهشتی
 •   امام خمینی
 •  امام رضا (ع)

۹- محلات منطقه نه شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه نه شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۹، ۱۴ و ۱۷ قرار خواهند گرفت.

۱-۹- منطقه ۹ جدید
 • طالقانی
 •  زکریا
 •  سرافرازان
 •  چهارچشمه
 •  کوثر
 •   رضاشهر
۲-۹- منطقه ۱۴ جدید
 • نوفل
۳-۹- منطقه ۱۷ جدید
 • نیروهوایی
 •  شقایق۱
 •  شقایق۲
 •  گلدیس
 •  ولیعصر
 •  لادن
 •  اقبال
 •  آب و برق
 •  هنرستان
 •  هاشمیه

۱۰- محلات منطقه ده شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه ده شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۱۰ و ۱۳ قرار خواهند گرفت.

۱-۱۰- منطقه ۱۰ جدید
 • رازی
 •  شریعتی
 •  شاهد
 •  فرهنگیان
 •  رسالت
 •   لشگر
 •  امامیه
 •  حجاب
 •  ایثارگران
 •  استاد یوسفی
۲-۱۰- منطقه ۱۳ جدید
 • امام هادی
 •   خاتم الانبیاء

۱۱- محلات منطقه یازده شهرداری مشهد در وضع موجود(منطقه ۱۱ جدید)

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه یازده شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) نیز در منطقه ۱۱ قرار خواهند گرفت.

 • آزادشهر
 •  سیدرضی
 •  دانش آموز
 •  دانشجو  شریف
 •  فارغ التحصیلان
 •  تربیت
 •  شهیدرضوی
 •  زیبا شهر

۱۲-محلات منطقه دوازده شهرداری مشهد در وضع موجود

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه دوازده شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) در مناطق ۱۱ و ۱۲ قرار خواهند گرفت.

۱-۱۲- منطقه ۱۱ جدید
 • وکیل آباد
۲-۱۲- منطقه ۱۲ جدید
 • امیریه
 •   الهیه
 •  مجیدیه
 •  جاهدشهر
 • نمایشگاه
 •  صفی آباد
 •  رحمانیه
 •  نقویه
 •  صادقیه
 •  کلاته برفی
 •  چهاربرج
 •  فردوسی

۱۳- محلات منطقه ثامن شهرداری مشهد در وضع موجود (منطقه ۸ در تقسیم بندی جدید)

محلات موجود در محدوده فعلی منطقه ثامن شهرداری مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۷ گانه (جدید) نیز در منطقه ۸ قرار خواهند گرفت.

 • بالا خیابان
 • پایین خیابان

اگر تمایل به دریافت نقشه با کیفیت فوق العاده بالا (۲ متر در ۲ متر) و به روز (تاریخ به روز رسانی آبان ۱۳۹۹) از شهر مشهد دارید به صفحه زیر مراجعه نمایید

شما می توانید سفارش های خود در زمینه تولید نقشه از کلیه شهرها و کشورهای مختلف در ابعاد مختلف و با طرح های درخواستی به شماره ۰۹۱۵۰۷۰۷۶۷۸ واتساپ یا پیامک فرمایید

۵/۵ - (۲ امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

شکیبامنش

متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری - نویسنده مطالب و درس آموخته های تخصصی در حوزه شهرسازی و سرمایه گذاری - کارشناس ارشد شهرسازی - پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی ، شهرداری و سرمایه گذاری- عضو اصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

 1. سلام وقت بخیر
  میخواستم تفاوت منطقه و بخش رو بدونم
  مثل این ادرس
  اراضی منشی زاده طوسی به پلاک ثبتی ۱۱۵۰ فرعی از ۱۰۷ الی ۱۱۰ و ۱۱۲ فرعی از ۲۲۶ اصلی بخش ۹ مشهد

 2. سلام .زمین های منطقه اطلسیه که پشت شهر سبز قرار دارد جزو منطقه شهرداری است یا جزو اوقاف ؟ چون به ما گفتند اوقافی نیست و موقوفه قرار شده مبلغی پول بگیره تا زمین را صلح نامه کنه به ما .میخواستم در این مورد از شهرداری استعلام بگیرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان های سروش یا ایتا استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق